X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co zawiera program Jean-Luca Mélenchona?

Co zawiera program Jean-Luca Mélenchona?

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2017

Oto szerszy zarys tego, co proponuje reprezentant ruchu społecznego „Francja niepokorna” (France insoumise) Jean-Luc Mélenchon, zajmujący już trzecie miejsce w sondażach przedwyborczych.Poniżej główne punkty programu wyborczego, dotyczące polityki socjalnej, ekonomicznej i europejskiej.

Europa
Renegocjacja traktatów europejskich, wyłączenie Francji z europejskiego paktu stabilności budżetowej, dewaluacja euro wobec dolara. W przypadku, gdyby próba renegocjacji traktatów europejskich nie powiodła się, przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia Francji z UE.
Wstrzymanie negocjacji traktatu o wolnym przepływie towarów i usług Tafta ze Stanami Zjednoczonymi i wycofanie się z traktatu Ceta z Kanadą.

Polityka energetyczna, rolna, ekologia, mieszkalnictwo…
Wprowadzenie szeroko zakreślonego planu transformacji energetycznej. Inwestycje w rozwój energii odnawialnych i stopniowe ograniczenie energii jądrowej.
Do 2050 roku przejście w 100% na energie odnawialne.
100 miliardów euro na inwestycje ekologiczne i socjalne.
Nacjonalizacja EDF i Engie, gałęzi energii morskiej i transportu Alstomu, energii wiatrowej Arevy i stoczni STX.
Zakaz eksmisji bez propozycji mieszkania zastępczego.
Plan inwestycyjny w wysokości 18 miliardów euro, konstrukcja 200 tysięcy mieszkań rocznie, renowacja 700 tysięcy mieszkań rocznie.
Ochrona zasobów naturalnych, poprzez wprowadzenie ‘zielonej zasady’, zakazującej czerpania z nieodnawialnych zasobów naturalnych.
Redefinicja norm hodowlanych i reformy rolnej w celu ograniczenia koncentracji gruntów rolnych i ułatwienie młodym zakładanie własnych eksploatacji.

Budżet
Zatrudnienie 200 tysięcy urzędników; w tym 60 tysięcy nauczycieli oraz 10 tysięcy policjantów i żandarmów. Przeznaczenie dodatkowych 173 mld euro na wydatki publiczne, w tym na podwyżki pensji.
Wprowadzenie bardziej progresywnego podatku od wynagrodzeń. 90% podatek od wynagrodzeń powyżej 33 tysięcy miesięcznie.
Obniżenie stawki podatku Vat na produkty pierwszej potrzeby.
Wzmocnienie podatku od wielkich fortun.
Wykupienie długu publicznego przez Bank centralny.
Obniżenie podatku dla firm.
Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.
Podwyższenie budżetu przeznaczonego na Kulturę do 1% PKB.
Wstrzymanie prywatyzacji francuskiego przemysłu obronnego.
Zobligowanie francuskiej armii do zakupu francuskiego sprzętu i broni.
Rozdzielenie bankowości detalicznej i komercyjnej, by uniknąć kolejnego kryzysu sektora bankowego.
Wprowadzenie środków anty dumpingu dla strategicznych gałęzi przemysłu. Podniesienie opłat celnych dla krajów o ograniczonych prawach socjalnych. Wprowadzenie protekcjonizmu europejskiego, a jeżeli nie uda się go wprowadzić, ustanowić protekcjonizm w granicach kraju.

Praca
Zniesienie prawa El Khomri, reformującego kodeks pracy.
Z czasem, skrócenie czasu pracy do 32 godzin tygodniowo, wprowadzenie 6. tygodnia płatnego urlopu.
Zakaz zwolnień w ramach restrukturyzacji w celu zwiększenia zysków akcjonariuszy.
Podwyższenie, już w 2017 roku, najniżej pensji do 1.326 euro netto za 35 godzin pracy tygodniowo.
Poszerzenie i rewaloryzacja świadczeń dla bezrobotnych.
Waloryzowanie zawodów wykonywanych głównie przez kobiety i ułatwienie im dostępu do kształcenia zawodowego w każdym zawodzie.
Walka o równouprawnienie kobiet w miejscu pracy.

System ochrony socjalnej i zdrowotnej
Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat. Pełna emerytura po 40 latach składek.
Świadczenie na poczet usamodzielnienia się dla 18-25-latków.
Świadczenia rodzinne od pierwszego dziecka.
Wprowadzenie prawa do pracy; w przypadku długiego bezrobocia państwo będzie mieć obowiązek zaproponować bezrobotnemu pracę zgodnie z jego kwalifikacjami i w ramach użyteczności publicznej.
Zwrot kosztów leczenia w 100% przez Sécurité sociale, i do końca mandatu zwalczenie bezdomności.
Przyłączenie ubezpieczeń dodatkowych do Sécurité sociale.
Utworzenie zespołu lekarzy mających leczyć w regionach, w których dostęp do służby zdrowia jest ograniczony.
Faworyzowanie równego podziału urlopu wychowawczego pomiędzy obojgiem rodziców.
Wzmocnienie prawa i środków przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.
Zniesienie prostytucji i zagwarantowanie poszanowania godności ludzkiej.

Legalizacja marihuany, prawo do korzystania z surogatek (macierzyństwo zastępcze – GPA).

Imigracja
Poprawa warunków przyjmowania migrantów w Europie.
Budowa centrów dla migrantów, by stworzyć im godne warunki, w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosków o azyl.
Utworzenie programu pomocowego dla uchodźców chcących wrócić do swojego kraju, jeżeli sytuacja w nim na to pozwala.
Przyznanie prawa pobytu we Francji pracującym nielegalnym imigrantom.
Ułatwienie dostępu do uzyskania obywatelstwa francuskiego legalnie mieszkającym tu cudzoziemcom.
Przyznanie prawa wyborczego dla cudzoziemców w wyborach lokalnych.
Wprowadzenie polityki migracyjnej na skalę międzynarodową.
Działanie dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojen i ustanowienie pokoju w krajach objętych konfliktem. Tym samym wstrzymać napływ uchodźców.Szkolnictwo
Zmiana systemu rejonizacji szkół, by umożliwić różnorodność społeczną.
Zmniejszenie liczby uczniów w klasach. Zwiększenie liczby nauczycieli. Rozwinięcie sieci pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce. Zniesienie reformy rytmu pracy w szkołach.

Ponadto
Wyjście z NATO i odmowa udziału Francji w akcjach militarnych, z wyjątkiem tych przeprowadzanych pod egidą ONZ.
Zerwanie współpracy z krajami i organizacjami finansującymi terroryzm.
Wprowadzenie kary pozbawienia praw obywatelskich w razie oszustw podatkowych i działań finansujących terroryzm.
Wspieranie chińskiego projektu wprowadzenia jednej światowej waluty, w walce z dominacją dolara.
Wprowadzenie poszanowania podstawowych zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy w umowach handlowych.
Najpopularniejsze

Zobacz także