X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zasiłek dla bezrobotnych (ATI) i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Zasiłek dla bezrobotnych (ATI) i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Artykuł wprowadzono: 7 listopada 2019

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ZASIŁKU OSOBOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK

Do chwili obecnej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek nie mogły korzystać z zasiłku wypłacanego przez Pôle Emploi pracownikom bezrobotnym zatrudnionym uprzednio na podstawie umowy o pracę. Dotychczasowe ubezpieczenie dla bezrobotnych dotyczyło wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Niemniej, artykuł 51 ustawy nr 2018-771, z dnia 5 września 2018 r. dotyczący swobody wyboru własnej przyszłości zawodowej, przewiduje utworzenie specjalnego zasiłku dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (ATI – Allocation des travailleurs indépendants), pozwalającego na zapewnienie i kontynuację otrzymywania minimalnych dochodów osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, których działalność została przerwana definitywnie i nie z ich woli.

Poza rozdziałem dotyczącym wypłaty zasiłku pochodzącego z dobrowolnego ubezpieczenia, w rozdziale dotyczącym specjalnych systemów rekompensat dla przedsiębiorców samozatrudniających się i którzy nie z własnej woli przerwali działalność (bezrobotnych) utworzono nową sekcję, dotyczącą obowiązku utworzenia tego specjalnego zasiłku. 

Jeżeli przedsiębiorca (firma osoby samozatrudnionej), napotyka na trudności, które prowadzą do wszczęcia postępowania naprawczego lub likwidacyjnego, istnieje prawdopodobieństwo, że przedsiębiorca takiej firmy uprawniony jest do nowego zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego osobom samozatrudnionym i obowiązującego od 1 listopada 2019 r. 

W przypadku wypełnienia wszystkich warunków wymaganych przez prawodawcę, samozatrudniony może przez 6 miesięcy otrzymywać zasiłek, pozwalający mu na uzupełnienie wiedzy i ewentualnie przejście do realizacji nowej kariery. 

Samozatrudniony, który kwalifikuje się do otrzymania zasiłku, to ten którego:

 • ostatnia działalność była wykonywana w formie samodzielnej działalności gospodarczej – i posiadał on statut samozatrudnionego, 
 • firma zaprzestała działalności niezależnie od decyzji przedsiębiorcy. 

Istnieją w tej chwili tylko 2 powody zaprzestania działalności, które pozwalają ubiegać się o otrzymanie zasiłku ATI (Allocation des travailleurs indépendants)

 • Firma jest przedmiotem wszczęcia postępowania likwidacyjnego (LJ – liquidation judiciaire), (przed zaprzestaniem działalności); lub
 • Przedsiębiorca został pozbawiony stanowiska kierowniczego, na wniosek sądu, w kontekście przyjęcia przez sąd planu naprawczego (RJ – redressement judiciaire). 

Wypłata zasiłku – Zasiłek wypłacany jest przez Pôle Emploi.

Zakończenie wypłaty zasiłku – następuje w momencie, gdy przedsiębiorca może uzyskać wypłatę pełnej emerytury, jak również w przypadku wcześniejszego odejścia na emeryturę. 

Kwartały wliczane do okresu emerytalnego – W przypadku otrzymywania zasiłku ATI (Allocation des travailleurs indépendants) przedsiębiorca uzyskuje również kwartały, które wliczane są okresu ubezpieczenia emerytalnego.

Prawodawca przewiduje wprowadzenie następnych dekretów, które określą środki wykonawcze do art. 51. 

W chwili obecnej znane są pewne, przedstawione poniżej warunki, pozwalające na uzyskanie ATI (Allocation des travailleurs indépendants):

 • aby otrzymać zasiłek ATI, osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie płacą w chwili obecnej, żadnych dodatkowych składek,
 • ATI jest aktualnie przyznawany tylko niektórych zawodom.

Aby skorzystać z zasiłku ATI, prowadzona przez przedsiębiorcę działalność na własny rachunek powinna znajdować się na liście kwalifikujących się zawodów określonych w art. L. 5424-24 Kodeksu pracy, z których przedstawiono poniżej kilka przykładów:

 • sklepy tytoniowe – (tabacs),
 • instruktorzy narciarstwa,
 • przedstawiciele sądowi,
 • wynajem noclegów ze śniadaniem (loueurs de chambres d’hôtes),
 • rolnicy,
 • agenci ubezpieczeniowi i niektóre osoby zarządzające firmami podlegające ogólnemu systemowi zabezpieczenia społecznego.
 • Artyści -autorzy, etc…

Kwota RSA dla jednej osoby 

Wysokość wynagrodzenia RSA wzrasta w zależności od liczby dzieci na utrzymaniu. 

Od 1 kwietnia 2019 r. Do marca 2020 r. kwoty te dla osób samotnych są następujące. 

 • osoba bezdzietna: 559,74 euro; 
 • osoba z dzieckiem: 839,62 euro; 
 • osoba z dwójką dzieci: 1007,55 euro; 
 • na dodatkowe dziecko: 223,89 euro. 

Kwoty te nie są takie same na Majocie, gdzie RSA dla jednej osoby wynosi 279,87 euro. 

Wysokość zasiłku i czas trwania jego wypłaty

Wysokość zasiłku jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców. 

 • Kwota ryczałtowa: ustalona przez ustawodawcę wynosi 26,30 € dziennie, co odpowiada około 800 € miesięcznie (19,73 € dziennie na Majocie). 
 • Okres trwania zasiłku: 6 miesięcy – zasiłek ATI jest wypłacany przez okres maksymalnie 182 dni, co odpowiada okresowi 6 miesięcy. Okres ten jest odnawialny

Uwaga Jeśli przedsiębiorca prowadzi jakąkolwiek inną działalność zawodową (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub nie), będzie on mógł, przez maksymalnie 3 miesiące, kumulować swoje wynagrodzenie z zasiłkami ATI.

W chwili obecnej, aby korzystać z zasiłku ATI, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, nie płacą żadnych innych dodatkowych składek.

Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek bezrobocia będą musiały w przyszłości przewidywać zarówno zasady koordynacji uprawnień z ARE (allocation de retour à l’emploi) i ATI, jak i zasady kumulacji ATI i dochodów otrzymywanych z innej działalności zawodowej.

W tym celu utworzony będzie prawdopodobnie załącznik do przepisów ogólnych:

 • dotyczący osób prowadzącym działalność na własny rachunek, o których mowa w art. L. 5424-24 kodeksu pracy,
 • z dwoma rozdziałami, jednym dotyczącym zasad koordynacji i drugim dotyczącym zasad kumulacji.

ZASADY KOORDYNACJI ARE-ATI

Zasady koordynacji obejmują zapewnienie ustaleń dotyczących rekompensat dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i które jednocześnie spełniałyby warunki kwalifikowalności do ATI i AER.

Zasady koordynacji

 • Niemożliwość kumulowania zasiłków ARE i ATI: w przypadku istnienia dwóch zasiłków, których celem jest zapewnienie wynagrodzenia zastępczego – wypłacony może być tylko jeden zasiłek.
 • Pierwszeństwo prawa ARE do ATI: zasiłek ATI jest podobny do zasiłku solidarnościowego i posiada charakter pomocniczy. Dlatego też zasiłek ATI jest wypłacany, jeżeli osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie może korzystać z żadnego innego źródła dochodu.

Prawo do wyboru, umożliwiające osobie poszukującej pracy, wybrać pomiędzy ARE i ATI, jeżeli istnieje możliwość otrzymania przydziału tych dwóch zasiłków. To prawo opcji miałoby następujące cechy:

Przykładowe sytuacje

 • Przedsiębiorcy pozostaje część prawa ARE w momencie uzyskania prawa do otrzymania ATI
 • Jednoczesne wykonywanie pracy zarobkowej i samozatrudnienia: warunki spełnione do otrzymania ARE i ATI
 • Przypadek osoby korzystającej z zasiłku ATI, który podczas otrzymywania tego zasiłku spełnia warunki uprawniające go do otrzymania ARE

Inne opcje, które należałoby przeanalizować:

 • kolejne korzystania z poszczególnych zasiłków, przy czym wykorzystywane jest przez przedsiębiorcę, każde prawo, w kolejności chronologicznej w jakiej zostało mu przyznane;
 • prawo wyboru, pozostawiając osobom poszukującym pracy wybór pomiędzy ARE i ATI, bez narzucania pierwszeństwa wyboru zasiłku ARE.

Należy pamiętać, że Artykuł L. 5425-1 TC stanowi, iż przedsiębiorca może korzystać z zasiłku ATI łącznie z dochodami pochodzącymi z pracy dorywczej lub ograniczonej działalności na warunkach i limitach określonych w art. L. 5422-20.

Może to dotyczyć otrzymywania dochodów z kilku źródeł, zasiłku ATI, umowy o pracę lub samozatrudnionej działalności zawodowej, przejętej lub kontynuowanej.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także