X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zasady dotyczące opodatkowania   działalności gospodarczej – „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur”

Zasady dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej – „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur”

Artykuł wprowadzono: 18 września 2015

Prawo francuskie pozwala na stworzenie nowej podstawowej lub dodatkowej działalności gospodarczej – w formie zwanej dawniej „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur”.

Forma tej działalności przeznaczona jest przede wszystim dla studentów, bezrobotnych, emerytów i pracowników, którzy chcą wykonywać dodatkową pracę i być jednocześnie „Auto-entrepreneur” –  „Micro-Entrepreneur”.

Każdy może zadeklarować się jako Auto-entreprneur

przy pomocy Internet (on-line) lub za pośrednictwem i Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE- Centre de Formalités des Entreprises)„Auto-entrepreneur”, który zadeklarował swoją działalność :

nie może przekroczyć ustawowo określonych progów dotyczących wysokości jego rocznych przychodów (poniżej) nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT

Korzyści związane ze statutu „Auto-entrepreneur”

Jedna opłata (miesięczna lub kwartalna) na koszty dotyczące ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konieczność spełnienia trzech warunków

Zadeklarowanie działalności „Auto-entrepreneur”– przy pomocy Internetu

Wypełnić warunki pozwalające na korzystanie z opodatkowania dla przewidzianego dla mikroprzedsiębiorstw

Być zwolnionym z obowiązku płacenia podatku VAT

Nie można wykonywać działalności dotyczących budynków, przedsiębiorstw, akcji lub udziałów w spółkach, wynajem sprzętu i transakcji na rynku kontraktów terminowych instrumentów finansowych lub opcji negocjowanych na rynku regulowanym.

1 – Deklaracja działalności „Auto-entrepreneur”

przez Internet (www.lautoentrepreneur.fr) lub

w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE)

w Izbie przemysłowo handlowej (dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową)

w Izbie zrzeszającej rzemieślnikówa (Izba rzemiosła) (dla przedsiębiorców prowadzących działalność rzemieślniczą) lub

URSSAF (dla wolnych zawodów).

2 – Warunki pozwalające na korzystanie z opodatkowania przewidzianego dla mikroprzedsiębiorstw

Warunki te dotyczą rocznego obrotu, który nie może przekraczać pewnej kwoty górnego pułapu, ktory w 2014, 2015, 2016 r. wynosi :

Deklaracja działalności „Auto-entrepreneur

Jeśli wykonywane są dwie odrębne działalności, które w żaden sposón nie są ze sobą powiązane, w tym przypadku należy prowadzić dwie odrębne książki przychodów.

Roczne obroty muszą być proporcjonalne do okresu roku działalności utworzenie lub zaprzestania działalności (tzw. zasada pro rata temporis).

W jakich przypadkach nie można już korzystać z systemu podatkowego „mikro-przedsiębiorstw”?

Przekroczenie progu

– W pierwszym roku działalności:

Jeśli już w pierwszym roku działalności zostaną przekroczone progi € 82.200 € 32.900, nie można już korzystać z systemu podatkowego mikroprzedsiębiorstwa

System podatkowy mikroprzedsiębiorstwa przestaje obowiązywać z mocą wstecznąm tzn. od dnia powstania działalności.

– W kolejnych latach:

Jeżeli przekroczone są progi 82.200€ , 32.900€  w granicach do 90.300€  do 34,900€  reżim mikro-przedsiębiorstwa może być nadal stosowany przez następne dwa lata.

Jeśli zostaną przekroczone progi 90.300€ do  34.900€ – system podatkowy mikro-przedsiębiorstwa przestaje obowiązywać z mocą wsteczną do dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekroczenie.

System podatkowy mikro-przedsiębiorstwa przestaje również obowiązywać, jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie rzeczywiste (un régime réel d’imposition).

Okres tolerancji

W przypadku przekroczenia w 2015 r. progu 82.200 euro lub 32.900 euro, można nadal korzystać z systemu opodatkowania Auto-entrepreneur w 2015 roku, jeśli obrót nie przekraczy:

90.300 euro: w przypadku

Działalności handlowej, sprzedaży towarów, zapasy żywności na wynos lub zjeść na miejscu,

Usługi noclegowe (hotele, pensjonaty, domki, urządzone pokoje, …)

34 900 euro : w przypadku

Innie usług dotyczących zysków z działalności przemysłowych i handlowych (BIC)

Wolnych zawodów w ramach zysków niekomercyjnych (BNC).

Uwaga !!!

W przypadku przekroczenia progów 90.300 euro lub 34.900 euro, następuje utrata systemu podatkowego mikroprzedsiębiorstw od 1 stycznia roku w którym nastąpiło przekroczenie pułapu i w tym przypadku osoba zobowiązana jest do naliczenia podatku VAT, to jest od pierwszego dnia przekroczenia pułapu.

3 – Być zwolnionym z obowiązku płacenia podatku VAT

Każda działalność może być wykonane bez podatku VAT, jeżeli spełnone są następujące warunki:

roczne obroty nie przekraczają progu systemu podatkowego mikroprzedsiębiorstwa:

81 500€ – dla działalności handlowej handlu – zakupy i odsprzedaży, sprzedaży do spożycia na miejscu i usług zakwaterowania

32 600€  dla pozostałych usług

Przedsiębiorca nie korzysta z opcji opodatkowania podatkiem VAT

W tym przypadku:

firma nie pobiera podatku VAT dla swoich klientów, ale również

nie może odzyskać podatek VAT od jej dostawców.

Należy wypełnić jedną uproszczoną deklarcję dotyczącą „Auto-entrepreneur”:

na stronie Intenetowej www.lautoentrepreneur.fr lub

złożyć ją w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE- Centre de Formalités des Entreprises)

Złożenie tej deklaracji równoważne jest:

ze złożeniem wnioseku o wydanie przez INSEE numeru Identyfikacja firmy (Siret numer)

zadeklarowaniem rozpoczęcia działalność do organizmów ubezpieczenia społecznego (Urssaf, Cipav, RSI);

zadeklarowaniem rozpoczęcia działalności w urzędach skarbowych i w pewnych przypadkach, wyboru płatności Podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią paszportu wynny być złożone w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE) odpowiedniego dla danego typu działalnościCFE zarządzane przez Izbę Przemysłowo Handlową, dla diałalności handlowej,

CFE zarządzane przez Izby rzemiosła dla osób prowadzących działalność rzemieślinczą (główną lub dodatkową),

CFE zarządzane przez Urssaf dla większości pozostałych usług.

Deklaracja ta może być również dokonana przez Internet.

Po dokonanej deklaracji, odpowiednie Urzędy państwowe zostaną automatycznie powiadomione o rozpoczęciu prowadzenia działalności w formie „Auto-entrepreneur”.

Zwolnienie z obowiązku szkoleniowego przygotowującego do otwarcia działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność rzemieślniczą)

Przed zarejestrowaniem się do Rejestru Firm, rzemieślnicy są, z reguły, zobowiązani, odbycia płatnego szkolenia (kursu) przygotowującego ich do podjęcia i prowadzenia nowej działalności. Szkolenie to zazwyczaj organizowane jest przez Izby Rzemieślnicze.

Niezbędna dokumentacja

Wypełniony formularz CERFA 13821-01 – „Auto-entrepreneur”

Wypełniony formularz CERFA 13847-01 – „Agent comercial”

Kopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu, poświadczoną kopię oryginału

Oświadczenie o niekaralności zawierające (imię i nazwisko ojca i matki)

Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (dla zawodów podlegającym uregulowaniom prawnym (réglementés)

Kopia umowy „Domiciliation”

PODSUMOWANIE ROK 2015

*****na podstawie informacje pochodzących z – Przewodnika „Auto-Entrepreneur”*****

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także