X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zapisy do Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 2023/2024

Artykuł wprowadzono: 11 maja 2023

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej i do klas II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoly podstawowej oraz do klasy i liceum ogólnokształcącego

i do oddziału dziecięcego w środy

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 
 na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
 3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
 4. Zarządzenie dyrektora nr 1/2023 Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
 5. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

 Zapisu  – tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku):

w terminie od 10  maja 2023  do 31 maja 2023  do klasy pierwszej lub  (w miare wolnych miejsc) do II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej uzupełniającej

w terminie od 15 maja 2023 do 29 maja 2023  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego dla obecnych uczniów klas VIII SP naszej szkoły 

Zapisy odbywają się TYLKO  DROGĄ ONLINE – Na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl,  będą wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o określonym niżej czasie.  Sekretariat Szkoły będzie się kontaktował z rodzicem zapisującym dziecko celem dopełnienia formalności zapisu na miejscu w sekretariacie, w ustalonych dniach i godzinach.

2. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik urodzenia 2016 oraz dzieci 6 letnie  rocznik urodzenia 2017 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

 • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Szkoła nie udziela informacji o rekrutacji poprzez zapytania na Facebooku.
 • Wymagane dokumenty niezbędne do okazania w sekretariacie Szkoły, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja kierownika Szkoły o przyjęciu dziecka do danej klasy.
 • a) formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnił internetowo do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole
 • b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)
 • c) numer PESEL dziecka lub  w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpieczenia dziecka
 • d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu
 • e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2023)
 • Uwaga! Przy zapisie koniecznym będzie podanie nazwy i adresu szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2023 r.
 • f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia do dostarczenia wychowawcy klasy we wrześniu 2023 .
 • Zapis (wypełnienie w całości i przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 • LICZBA  MIEJSC na każdy dzień zapisu JEST OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo w czerwcu b.r.
 • Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.
 • W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.
 • Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły.
 • Zapisy do oddziału dziecięcego odbywają się również drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza.
 • Do oddziału dziecięcego przyjmowane są dzieci w wieku 4 i 5 lat (rocznik 2018 i 2019) Oddział dziecięcy jest planowany w środy od godz. 8. 40 do godz. 13.40.
 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej  w roku szkolnym 2023/2024 zajęcia będą organizowane następująco: 

w środy od godz. 8.40 do 11.55

lub

w środy od godz. 9.30-12.45

lub

w piątki od godz. 16.15 (z religią) lub od 17. 05 (bez religii) do godz.19.30

lub

w soboty od godz. 8.00-11.15

lub

w soboty od 11.25 do 14.40

Liczba miejsc ograniczona.

W dniu 10 maja 2023  ok. godz. 12.00  b.r. udostępnimy do publicznej wiadomości formularze:

 1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej 
 2. Formularz zapisu dla kandydatów do klas II i III Szkoły Podstawowej 
 3. Formularz zapisu dla kandydatów do klas IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej 
 4. Formularz dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – rekrutacja tylko dla uczniów naszej Szkoły. Formularz zostanie przesłany mailowo kandydatom zatwierdzonym przez dyrektora Szkoły na podstawie deklaracji uczniów spełniających warunki naboru do liceum, zebranych przez wychowawców klas ósmych.
 5. Formularz zapisu do oddziału dziecięcgo dla dzieci w wieku 4 i 5 lat (środy).
 6. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.  Wszystkie wskazówki będą podane w formularzach zapisu online, o których mowa wyżej.

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości w  gablocie zewnętrznej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

Informacje o rekrutacji, linki do rekrutacji będą opublikowane w podanych wyżej terminach na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl oraz podane na Facebooku szkoły.W formularzach rekrutacyjnych, które się ukażą znajdą Państwo inne niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia.

Paryż, 21  kwietnia 2023 r  (-) Konrad Leszczyński – dyrektor  Szkoły 

Uwaga: Rekrutacja dotyczy tylko nowych uczniów, którzy nie uczęszczają jeszcze do naszej szkoły.
Najpopularniejsze

Zobacz także