X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wykroczenia i sankcje podatkowe dotyczące wszystkich podatników i ich egzekucja

Wykroczenia i sankcje podatkowe dotyczące wszystkich podatników i ich egzekucja

Artykuł wprowadzono: 30 września 2019

Informacje przedstawione w tym artykule dotyczą przestępstw podatkowych (wykroczeń) określonych w art. 1730 i 1731 ogólnego kodeksu podatkowego (CGI) a wynikających z opóźnionych zapłat podatków, które zostały wykryte przez urząd skarbowy i są egzekwowane przez księgowych Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Publicznych (DGFiP).

DEFINICJA PRZESTĘPSTWA

Ustawodawca definiuje przestępstwo jako niezapłacenie lub opóźnienie w zapłacie podatku, które powstaje, w momencie, kiedy dług podatkowy nie zostanie zapłacony w terminie ustalonym przez prawodawcę.

„Opóźniona zapłata podatków” oznacza:

 • brak jakiejkolwiek płatności;
 • częściowa zapłata podatku;
 • opóźniona zapłata podatku;

i wszelkich innych roszczeń podatkowych, niezależnie od ich nazwy i rodzaju podatku, którego dotyczą i które obciążają dłużnika.

Opóźnienie w płatności jest to brak zapłaty zobowiązania podatkowego w terminie płatności określonym przez prawodawcę.

OKREŚLENIE DATY PŁATNOŚCI

Określenie terminu płatności nie stanowi problemu, gdy płatność jest dokonywana gotówką. Jednakże, w przypadku innych sposobów płatności należy wziąć pod uwagę następujące dane.

KARA ZA OPÓŹNIENIE PŁATNOŚCI – ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA O 10% 

Artykuł 1730 CGI stanowi, że wszelkie opóźnienia w płatności kwot należnych a dotyczących:

 • podatku dochodowego,
 • składki na ubezpieczenie społeczne pobierane w przypadku podatku dochodowego,
 • podatku od mieszkania,
 • podatku solidarnościowy od fortuny (ISF),
 • podatku od nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

powoduje naliczenie kary w wysokości 10% kwoty zobowiązania.

Dotyczy to również kwot należnych z tytułu pobieranego podatku u źródła, o którym mowa w art. 1671 B CGI

kara podwyższająca o 10% wysokość zobowiązania podatkowego nie ma zastosowania do

 • podatku od lokali biurowych,
 • podatku od lokali handlowych i
 • magazynów (pomieszczenia do przechowywania).

W tych przypadkach, zgodnie z postanowieniami art. 231 ter VIII CGI, opóźnienie w zapłacie podlega naliczeniu odsetek ustawowych i kary w wysokości 5% zobowiązania.

Zasada obowiązku naliczenia kary w wysokości 10%

Obowiązek naliczenia kary w wysokości 10% zobowiązania dotyczy:

 • Kwoty, które nie zostały zapłacone w ciągu 45 dni od daty windykacji długów;
 • Zaliczki na poczet podatków, które nie zostały zapłacone piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Przepisy pierwszego punktu nie mają zastosowania do kwot już powiększonych zgodnie z drugim punktem;

 • Kwot należnych z tytułu ISF, które nie zostały w odpowiednim czasie zapłacone przez podatników, o których mowa w art. 885 ogólnego kodeksu podatkowego.

Przyjmuje się jednak, że podwyżka w wysokości 10%, o której mowa w art. 1730 francuskiego ogólnego kodeksu podatkowego (CGI), nie ma zastosowania przy składaniu spóźnionej (lub zmienionej) deklaracji, gdy w momencie składania tej deklaracji, podatnik zapłaci wszystkie zobowiązania dotyczące danego podatku.

PRZYPADKI SPECYFICZNE

Podatek dochodowy 

 1. Decyzja podatnika dotycząca płatności zobowiązania podatkowego 

Zgodnie z art. 1664, 4, CGI, podatnik może zrezygnować z zapłaty drugiej raty podatku dochodowego, jeżeli uważa, że kwota pierwszej płatności dokonanej za rok będzie równa lub wyższa niż obliczone przez urząd skarbowy zaliczki, do których zapłaty będzie on zobowiązany. W takim przypadku kara podwyższająca zobowiązanie podatkowe o 10% ma zastosowanie, jeżeli dokonane płatności są nieprawidłowe o co najmniej jedną dziesiątą zobowiązania (CGI, art. 1730, 4). 

Jednakże podwyższenie zobowiązania podatkowego o 10 % nie ma zastosowania, jeżeli różnica wysokości podatku wynika z przepisów prawnych przyjętych po dniu złożenia wniosku o zwolnienie z wypłaty zaliczki, o której mowa w pierwszym akapicie (CGI, art. 1730, 4). 

 1. Niepłacenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy 

Zgodnie z przepisami art. 1724 quinquies CGI, jeżeli miesięczna opłata podatku dochodowego (CGI, art. 1681 A) nie zostanie wpłacona w ustalonym terminie, kwota tej pierwszej opłaty zostanie pobrana przy następnym przelewie. 

W przypadku spóźnionej płatności drugiej zaliczki (w tym samym roku) podatnik traci przysługującą mu na dany rok opcję zaniechania pobierania kary w wysokości 10%. 

Ponadto, zgodnie z art. 1663, 2 CGI, wszystkie kwoty stają się wymagalne i kara w wysokości 10% stosowana jest do całej kwoty niezapłaconego zobowiązania (CGI, art. 1730). 

ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA O 5% – ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI

Należy również wiedzieć, że zgodnie z artykułem 1731 CGI, wszelkie opóźnienia w płatnościach kwot, które winny być zapłacone do urzędu skarbowego (DGFiP) z tytułu innych podatków i opłat niż wymienione w art. 1730 ogólnego kodeksu podatkowego (CGI), powodują zastosowanie podwyżki zobowiązania podatkowego o 5%.

ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA O 5% – DOTYCZY

Zwiększenie wysokości zobowiązania o 5% dotyczy, wykroczeń i przestępstw dotyczących podatków, które można podzielić na trzy kategorie:

 1. Złożenie deklaracji bez pełnej zapłaty zobowiązania podatkowego.

Przykład: Comiesięczna deklaracja VAT złożona w terminie lub poza terminem, bez płatności lub z płatnością częściową;

 1. Opóźniona płatność zobowiązania podatkowego, które podatnik musi płacić spontanicznie bez uprzedniego zgłoszenia.

Przykład: Płatności przedstawiające charakter zwykłego depozytu, nawet w przypadku, jeśli do tych płatności powinien być dołączony odpowiedni dokument. Należą do nich zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych lub podatek od wynagrodzeń.

 1. Opłaty pobierane w wyniku kontroli podatkowej. Są to opłaty pobierane od podatnika po dokonaniu przez urząd skarbowy kontroli na miejscu (w siedzibie firmy) lub kontroli dokumentów (przesłanych przez podatnika do kontroli) lub po sporządzeniu raportu z dokonanych innych kontroli.

Zastosowanie zwiększenia wysokości zobowiązania o 5%

1. Zasada

Artykuł 1731 CGI stanowi, że przestępstwa, wykroczenia związane z windykacją powodują zastosowanie 5% wzrostu kwot, których płatność została opóźniona. Zwiększenie to jest zatem co do zasady należne, gdy dana suma nie została zapłacona, w całości lub w części, w terminie płatności wymaganym przez ustawodawcę. W przypadku, kiedy podatnik zapłaci zaliczkę na czas, podstawa obliczenia kary w wysokości 5%, zostanie odpowiednio zmniejszona.

2. Wyjątki

Zasada ustanowiona w art. 1731 CGI zawiera dwa wyjątki.

 1. Deklaracja złożona została po terminie, ale wraz z płatnością całego zobowiązania

Artykuł 1731 ust. 2 CGI wyraźnie stanowi, że w tym przypadku nie ma zastosowania naliczenie kary w wysokości 5%.

Przykład: Deklaracja VAT za styczeń, która powinna być złożona a w lutym, została przesłana do urzędu skarbowego 20 maja z zapłatą całego zobowiązania (15 000 EUR). 

W tym przypadku kara w wysokości 5% nie ma zastosowania. 

Podatnik jest zobowiązany zapłacić jedynie odsetki za opóźnienie i kary podstawowe:

 • odsetki za zwłokę od 1 marca do 31 maja: 0,4% x 3 = 1,20% x 15 000 EUR;
 • zwiększenie wysokości zobowiązania o 10% = 10% x 15 000 EUR.

Uwaga: Należy również pamiętać, że jeżeli deklaracji towarzyszy jedynie płatność częściowa, zwiększenie zobowiązania o 10 % ma jednak zastosowanie do wszystkich niezapłaconych przez podatnika kwot wyliczonych na dzień, w którym upływał termin płatności, 

 1. Opłaty pobierane w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej

Kara w wysokości 5% nie jest stosowana do opłat wynikających z kontroli deklaracji podatkowych lub z opodatkowania z urzędu wynikającego z niezłożenia deklaracji. Tym niemniej, pozostają do zapłaty odsetki za zwłokę i podstawowe kary za opóźnienie.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także