X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wyjeżdżam z Francji, aby zamieszkać za granica lub przyjeżdżam do Francji, aby osiedlić się w niej na stałe

Wyjeżdżam z Francji, aby zamieszkać za granica lub przyjeżdżam do Francji, aby osiedlić się w niej na stałe

Artykuł wprowadzono: 25 maja 2018

Kiedy opuszczam Francję lub osiedlam się w niej na stałe powinienem zastanowić się nad moimi obowiązkami podatkowymi, a w szczególności tymi, związanymi z deklaracją dochodów i płatnością podatków.

Jak należy zadeklarować dochody

W przypadku opuszczania Francji

W przypadku wyjazdu za granicę, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zgłoszenie zmiany adresu do SIP (Service des impôts des particuliers), od którego przynależy podatnik. Złożenie tej deklaracji jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia możliwość otrzymania wszystkich dokumentów na nowy, podany w SIP adres.

W roku wyjazdu (N), podatnik winien zadeklarować dochody z poprzedniego roku (n-1), w trakcie którego przebywał na terytorium Francji. Dlatego też, składa on nadal takie same zeznania podatkowe, jak w latach poprzednich (Deklaracja przychodów nr 2042 i ewentualnie dodatkowe załączniki, w zależności od rodzajów deklarowanych dochodów).

Uwaga: Jeśli podatnik opuszcza Francję na początku roku N, przed okresem, w którym będzie zobowiązany złożyć swoje zeznanie podatkowe za rok N-1, wskazane jest o wiele prostsze i bardziej wygodne dokonanie wszelkich obowiązków podatkowych i złożenie deklaracji podatkowej przez Internet. W tym przypadku podatnik unika wysyłania do Francji swojego zeznania podatkowego w formie papierowej, otrzymuje natychmiast od urzędu skarbowego potwierdzenie odbioru deklaracji i oszacowanie wysokości podatku dochodowego do zapłacenia.

Rok po wyjeździe (n + 1), podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe (druk nr 2042 oraz wszelkie załączniki dotyczące poszczególnych składników dochodu), które będą zawierały wszystkie dochody uzyskane od 1 stycznia N do dnia wyjazdu.

Ponadto, jeśli podatnik, między datą wyjazdu i 31 grudnia N, otrzymał dochód podlegający opodatkowaniu we Francji, zobowiązany jest on złożyć deklarację i wykazać otrzymany dochód. Jeżeli dokonuje on zeznania podatkowego on-line, powinien wybrać deklarację nr 2042NR w rubryce „Dodatkowe deklaracje” i wybrać na ekranie: „Rubryki, które powinny pojawić się na tej deklaracji”.

Podatnik, który zdecyduje się złożyć deklarację w formie papierowej, powinien pamiętać o:

 • podaniu swojego nowego adresu w polu przeznaczonym do tego celu, nawet jeśli wpisany adres wysyłki jest prawidłowy, a także
 • wpisać datę opuszczenia Francji, nawet jeśli urząd podatkowy już był wcześniej poinformowany.

W kolejnych latach (N + 2 i później): podatnik będący rezydentem zagranicznym, podlega obowiązkowi opodatkowaniu we Francji tylko od dochodów pochodzących ze źródeł francuskich. Dlatego też, podatnik posiadający przychody pochodzące ze źródeł francuskich zobowiązany jest do złożenia i zadeklarowania otrzymanych dochodów na deklaracji podatkowej nr 2042.

Jeśli podatnik nie posiada dochodu pochodzącego ze źródeł francuskich, nie ma on obowiązku zgłoszenia dochodów we Francji i składania deklaracji we Francji.

Powrót nierezydenta do Francji

W roku N – roku powrotu do Francji: podatnik powinien jak najszybciej, zgłosić swój nowy adres w urzędzie skarbowym dla osób niebędących rezydentami we Francji (Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents), jeśli (dla celów podatkowych), w latach poprzednich podlegał właśnie temu urzędowi.

W roku N (roku powrotu do Francji), podatnik, tak jak w latach poprzednich, nadal (oczywiście jeśli posiada dochody tego rodzaju) deklaruje przychody otrzymane ze źródeł francuskich w N-1, które opodatkowane są we Francji.

W następnym roku, po powrocie (roku N + 1) podatnik powinien zadeklarować dochody uzyskane w roku N. Dlatego też powinien złożyć między innymi następujące deklaracje:

 • formularz nr 2042-NR zawierający tylko dochody pochodzące ze źródeł francuskich i podlegające opodatkowaniu we Francji, a uzyskane w okresie od 1 stycznia N do dnia powrotu do Francji (jeśli podatnik otrzymał tego rodzaju dochody);
 • formularz nr 2042 wraz z wszystkimi dochodami (ze źródeł francuskich czy zagranicznych) otrzymanymi od daty powrotu do Francji do 31 grudnia N.

Niezbędne formularze dostępne są na tej stronie internetowej https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2042/declaration-des-revenus

Aby je wyszukać, wystarczy wpisać w wyszukiwarce numer formularza.

Należy pamiętać o zgłoszeniu i podaniu nowego adresu we Francji, online (na tej stronie internetowej www.impots.gouv.fr) lub o wysłaniu pocztą do działu podatkowego osób, które nie są rezydentami (Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents), podając nowy adres zamieszkania we Francji.

Przypadek szczególny: Jeśli przed powrotem do Francji podatnik nie otrzymał żadnych dochodów z francuskich źródeł, powinien on przesłać zeznanie podatkowe bezpośrednio do działu podatku dochodowego od osób fizycznych (Service des Impôts des Particuliers) nowego miejsca zamieszkania, wskazując jednocześnie swój ostatni adres zamieszkania we Francji.
Czy jestem nierezydentem?

Sytuacja i zobowiązania wobec francuskich organów podatkowych uzależnione są od miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z prawem francuskim (art. 4-B ogólnego kodeksu podatkowego), osoba posiada miejsce zamieszkania we Francji, jeśli:

 • dom rodzinny (małżonek lub partner PACS i dzieci) przebywają we Francji, nawet jeśli ze względu na potrzeby zawodowe przeniesiony został tymczasowo do innego kraju lub przez większą część roku rodzina przebywała poza granicami Francji.

Jeśli podatnik nie ma rodziny, za podatkowe miejsce zamieszkania uważane jest jego główne miejsce zamieszkania (miejsce, w którym zazwyczaj przebywa);

lub

 • podatnik wykonuje na terenie Francji swoją działalność zawodową na podstawie umowy o pracę lub w innej formie, chyba że prace wykonywane na terenie Francji są wykonywane sporadycznie (nieregularnie);

lub

 • centrum interesów gospodarczych podatnika znajduje się na terytorium Francji, jeżeli główne inwestycje podatnika, siedziba firmy, centrum działalności gospodarczej lub miejsce, z którego czerpie większość swoich dochodów znajdują się na terytorium Francji.

Należy również pamiętać, że niektóre, specyficzne przepisy prawne danego kraju mogą spowodować, że podatnik zostanie uznany za rezydenta podatkowego w kilku krajach.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji i w celu ustalenia jednego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, międzynarodowe porozumienia podatkowe, między poszczególnymi krajami, zapewniają kryteria przewyższające ustawodawstwo krajowe.

Należy również pamiętać, że w przypadku braku porozumienia między dwoma zainteresowanymi krajami, zastosowanie ma prawo krajowe każdego kraju.

Przychody opodatkowane we Francji

Aby ustalić dochód podlegający opodatkowaniu we Francji, należy wziąć pod uwagę dwa następujące kryteria:

 • źródło pochodzenia dochodu i
 • miejsca rezydencji podatkowej.

Definicja źródła pochodzenia dochodów zależy od rodzaju dochodu:

 • wynagrodzenia, płace (w tym płatne urlopy, napiwki …), świadczenia pochodzące z ubezpieczenia społecznego (choroba, macierzyństwo, …), świadczenia w naturze zapewniane przez pracodawcę (żywność, mieszkanie, …), zasiłki dla bezrobotnych, wcześniejsze świadczenia emerytalne, dodatki parlamentarne i dodatki biurowe dla wybranych przedstawicieli lokalnych są traktowane jako dochód pochodzenia francuskiego, jeżeli są wypłacane w związku z działalnością wykonywaną we Francji;
 • dochody osób pracujących na własny rachunek (rzemieślnicy, przedsiębiorcy indywidualni, wolne zawody itp.) uważane są za dochody pochodzenia francuskiego, jeżeli działalność prowadzona jest na terytorium Francji;
 • emerytury i renty są uważane za pochodzące z Francji, jeżeli są one wypłacane przez organizację lub osobę mającą siedzibę na terytorium Francji;
 • przychody kapitałowe (odsetki, dywidendy itd.) są uważane za pochodzące z Francji, jeżeli są one wypłacane przez organizację lub osobę mającą siedzibę na terytorium Francji;
 • dochody z nieruchomości (dochody z najmu lub zyski kapitałowe ze sprzedaży) są traktowane jako dochód pochodzenia francuskiego, jeżeli nieruchomość znajduje się we Francji.

Rezydent podatkowy we Francji

Osoba uznana za rezydenta podatkowego we Francji jest zobowiązana zadeklarować we Francji wszystkie swoje dochody, w tym również dochody uzyskane w innych krajach.

Uwaga: w przypadku braku porozumienia międzynarodowego między Francją a innym krajem, francuskie prawo krajowe stosuje się bez ograniczeń, co prowadzi do opodatkowania we Francji wszystkich dochodów, nawet tych które, już były opodatkowane w kraju ich pochodzenia.

Osoba niebędąca rezydentem podatkowy we Francji

Osoba niebędąca rezydentem podatkowy we Francji powinna zadeklarować we Francji tylko dochód pochodzenia francuskiego podlegający opodatkowaniu we Francji, zgodnie z międzynarodową konwencją podatkową (CFI – Convention Fiscale Internationale) lub prawem wewnętrznym, jeśli nie ma CFI.

W przypadku braku takiego dochodu osoba niebędąca rezydentem podatkowym we Francji nie ma żadnego obowiązku składania deklaracji we Francji.

WYLICZANIE WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO

Przypadek ogólny

Dochód ze źródeł francuskich otrzymany przez nierezydenta podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami prawa obowiązującymi rezydentów Francji.

Przychody roku 2017 opodatkowane w roku 2018

Niższe lub równe 9 807 €

0,0 %

Między 9 807 a 27 086 €

14 %

Między 27 086 a 72 617 €

30 %

Między 72 617 a 153 783 €

41 %

Powyżej 153 783 €

45 %

Jednakże stosuje się minimalną stawkę podatkową w wysokości 20% (lub 14,4% w przypadku dochodu DOM).

Jeśli podatnik udowodni, że średnia stawka francuskiego podatku od wszystkich twoich dochodów ze źródeł francuskich i zagranicznych jest niższa niż stawka 20% (lub 14,4% dla dochodu z DOM), to właśnie ta stopa podatkowa będzie miała zastosowanie do dochodu faktycznie podlegającego opodatkowaniu we Francji (na mocy umowy podatkowej wiążącej Francję z państwem zamieszkania) lub, w przypadku braku takiego porozumienia podatkowego, ta stopa podatkowa będzie zastosowana do dochodu pochodzącego ze źródeł francuskich.

Jak skorzystać ze średniej stawki podatkowej?

W momencie składania deklaracji podatkowej online:

 • W polu 8 TM należy wykazać całkowitą kwotę dochodów, tych pochodzących ze źródeł francuskich i zagranicznych źródeł.
 • Następnie otworzy się formularz, w którym zostaną wyszczególnione wszystkie rodzaje dochodów.
 • Podatnik powinien w tym miejscu wybrać kategorie dochodów, które jego dotyczą i wpisać kwotę podlegającą opodatkowaniu.

W przypadku składania deklaracji w formie papierowej, należy wpisać w polu 8 TM formularza nr 2042 łączną kwotę francuskiego i zagranicznego dochodu gospodarstwa domowego, oraz określić rodzaj i kwotę każdej kategorii dochodów, na formularzu nr 2041 TM lub na zwykłym papierze.

Niezależnie od sposób składania deklaracji, należy mieć przygotowane do dyspozycji administracji wszelkie dokumenty dowodowe, które mogą ustalić kwotę dochodu pochodzącego z zagranicznego źródła (uwierzytelniony odpis zawiadomienia podatkowego wydanego przez organy podatkowe w państwie zamieszkania, duplikat zeznania podatkowego, złożonego w państwie zamieszkania i sporządzonego na podstawie dochodów wszystkich członków rodziny podatkowej lub, w przypadku braku takiej możliwości i podczas oczekiwania na przedstawienie takiego dowodu, oświadczenie osobiste – „Attestation sur l’honneur”).

Jeśli członkowie gospodarstwa domowego składają oddzielne deklaracje, to kopie wszystkich deklaracji podatkowych, każdego członka rodziny, winne być przechowywane do dyspozycji urzędu skarbowego.

Terminy składania deklaracji

Termin złożenia deklaracji w formie papierowej

Dokładny termin złożenia wniosku o wydanie deklaracji podatkowej w 2018 r. upłynął w czwartek, 17 maja 2018 r.

Termin złożenia deklaracji w Internecie

Terminy składania deklaracji podatkowej online w 2018 r. są późniejsze i różnią się w zależności od miejsca zamieszkania podatnika w dniu 1 stycznia roku.

Terminy składania deklaracji 2018 są ustalane w następujące dni:

 • Wtorek, 22 maja 2018 r. o północy dla departamentów od 01 do 19;
 • wtorek, 29 maja 2018 r. o północy dla departamentów od 20 do 49 (w tym departamenty Korsyki);
 • Wtorek, 5 czerwca 2018 o północy dla departamentów od 50 do 974.

Deklaracja online może zostać złożona we wskazanym terminie do godziny 23.59.

Terminy dla emigrantów i nierezydentów

W 2018 roku terminy dla emigrantów i nierezydentów ustalane są w sposób następujący:

  • Czwartek, 17 maja 2018 r. o północy składanie deklaracji w formie papierowej;
  • Wtorek, 22 maja 2018 r. o północy dla deklaracji przez Internet.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes

Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także