X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

VAT i Podatnicy mający siedzibę w Unii Europejskiej. Rejestracja i Identyfikacja podatnika dla potrzeb VAT we Francji

Artykuł wprowadzono: 1 września 2016

Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z kontrolami francuskich urzędów skarbowych i zapewnić przedsiębiorstwom respektowanie przepisów prawa francuskiego, dotyczącego obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT, przedstawiam poniżej podstawowe informacje, które powinno posiadać każde przedsiębiorstwo zainteresowane wejściem lub już wykonujące operacje gospodarcze na rynku francuskim.Mam nadzieję, że przedstawione poniżej :

 • Zasady opodatkowania i obowiązek składania deklaracji i prowadzenia rachunkowości
 • Obowiązki i formalności dotyczące deklaracji VAT,
 • Specyficzne obowiązki i formalności dotyczące VAT,

pozwolą  przedsiębiorcom polskim rozwinąć się we Francji, respektując jednocześnie prawodawstwo tego kraju.

I. Zasady dotyczące podatku VAT

A. Rejestracja i Identyfikacja podatnika we Francji dla potrzeb VAT

1. Zasada ogólna

Zgodnie z artykułem 289 A, Ogólnego Kodeksu Podatkowego  (Code Général des Impôts -CGI), tylko osoby nie mające siedziby w Unii Europejskiej (UE), które przeprowadzają we Francji transakcje podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT lub podlegają obowiązkowi sporządzenia deklaracji VAT, zobowiązane są do wyznaczenia dla potrzeb kontaktów z Urzędem Skarbowym (Direction générale des finances publiques) przedstawiciela posiadajcego siedzibą we Francji, który będzie zobowiązany, w przypadku dokonania przez tę osobę (nie mające siedziby w UE) transakcji podlegających opodatkowaniu, do wypełnienia w jego imieniu, wszelkich formalności, jak również do zapłaty podatku VAT.

Podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) i które nie mają siedziby w Francji nie mają:

 • ani obowiązku,
 • ani prawa do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego we Francji.

Tymniemniej, podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) są zobowiązani do dokonania we Francji :

 • rejestracji i identyfikacji dla potrzeb VAT,
 • deklaracji transakcji przeprowadzonych na terenie Francji,
 • i ewentualnie zapłaty podatku VAT, bezpośrednio do Urzędu Skabowego (Direction générale des finances publiques – DGFiP).

B. Zwolnienie z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT

Zgodnie z II Artykuł 95 i załącznika III do CGI zwolnieni są z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT Francji  i składania deklaracji, podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej , którzy wykonują wyłącznie czynności określone w I artykułu 277 CGI:

 • dla których VAT jest w zawieszeniu,
 • lub które są zwolnione z VAT .

PRZYKŁAD : Przechowywanie towarów w magazynie, których sprzedaż w obrocie na rynku międzynarodowym nastąpi w późniejszym terminie i których wykaz jest określony w rozporządzeniu ministra odpowiedzialnego za budżet państwa.

Podstawowe obowiązki dotyczące podatku VAT

A. Formalności związane z rejestracją dla potrzeb podatku VAT – miejsce skłdana deklaracji VAT

1. Miejsce rejestracji firmy dla potrzeb VAT

Artykuł 286 ter CGI przewiduje, obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT  i nadanie indywidualnego numeru VAT dla osób które, dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, które dają prawo do odliczenia podatku VAT,inne niż dostawy towarów lub usług, dla których podatek jest płacony wyłącznie przez odbiorcę.

Podatnicy mającym siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej powinni dokonać formalności związanychz rejestracją w :

 • Departamencie Podatków Firm Zagranicznych (Service des Impôts des Entreprises Etrangères – SIEE) Dyrekcji Generalnej i Usług dla Nierezydentów (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux  – DRESG).

2. Formalności związane z rejestracją dla przeb VAT

Wszelkie formalności związane z rejestracją dla potrzeb V AT, są bezpłatne.

Druki niezbędne do ich rejestracji dla porzeb VAT, dostarcza podatnikom mający siedzibę w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej i nie posiadającym na terytorium Francji stałego zakładu, Departament Podatków Firm Zagranicznych (Service des Impôts des Entreprises Etrangères – SIEE).

Formularz niezbędny do rejestracji dla potrzeb VAT zawiera między innymi  następujące informacje:

 • adres siedziby firmy, jak również adres na który należy przesyłać formularze VAT. Jeżeli powoływany jest pełnomocnik, w odpowiednim okienku kwestrionariusza wskazany winien być również jego adres;
 • opis podstawowej działalności spółki we Francji, który to pozwala na przyznanie we Francji odpowiedniego numeru identyfikacyjnego (SIREN )
 • charakter prowadzonej  we Francji działalności (stały, sezonowy, etc.) ;
 • adres miejsca prowadzenia rachunkowości we Francji lub, w przypadku braku adresu we Francji, adres miejsca prowadzenia rachunkowości w państwie członkowskim, siedziby przedsiębiorstwa ;
 • dane Urzędu Skarbowego w państwie członkowskim, któremu podlega podatnik rejestrujący się we Francji dla potrzeb VAT.

W momencie dokonywania formalności związanych z rejestracyją przedsiębiorstwa dla potrzeb VAT , wnioskodawca powinien dołączyć do formularza następujące dokumenty:

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą : każdy dokument pozwalający na potwierdzenie tożsamość wnioskodawcy:

 • kopia (recto/verso) ważnego dowodu osobistego lub
 • kopia ważnego paszportu lub
 • świadectwo urodzenia wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez przedsiębiorcę);

Dla osób prawnych (przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną) :

 • kopia statutu (umowy spółki) lub
 • akt założenia przedsiębiorstwa wraz z tłumaczeniem;

Dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich formy prawnej:

 • kopia wpisu do Rejestru Spółek Handlowych (z kraju pochodzenia);
 • oryginalne zaświadczenie rejestracji dla potrzeb VAT w kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej nadany przedsiębiorstwu w danym państwie członkowskim.

Wszystkie te dokumenty winne  być dołączone do wniosku o rejestrację w momencie składania prośby o rejestrację. W przeciwnym razie, wniosek o rejestrację, zostanie odrzucony.

Po zarejestrowaniu, przedsiębiorstwo otrzyma:

 • pismo informujące  o zakończeniu formalności i numeru identyfikacyjny dla potrzeb VAT we Francji;
 • formularze deklaracj  VAT i innych podatków.

W przypadku jakichkolwiek zmian:

 • zaprzestania działalności gospodarczej,
 • zmiany nazwy firmy, zmiany adresu siedziby lub zmiany adresu do korespondencji zarówno we Francji, jak i w innym państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa,

podatncy posiadający siedzibę na terenie UE  (Wspólnoty) są zobowiązni poinformować o wszystkich zmianach Urząd Skarbowy, któremu podlegają.

B. Obowiązek składania deklaracji i zapłaty podatku VAT

Podatnicy mający siedzibę w państwie członkowskim UE innym niż Francja, i którzy są zobowiązani do zapłaty we Francji podatku VAT lub innych podatków, lub którzy są zobowiązani do składania deklaracji podlegają obowiązkom prowadzenia rachunkowości, określonym w art 286 CGI i obowązkom fakturowania kreślonym w artykule 289 CGI oraz art 289 bis CGI.

Przedsiębiorstwa te winne, zgodnie z przepisami art 287 CGI:

 • składać deklaracje i płacić podatek VAT i
 • inne podobne podatki.

Częstotliwość składania deklaracji VAT i innych podatków do właściwego o Urzędu skarbowego zależy od specyfiki (charakteru) prowadzonej przez firmę działalności.

Jeżeli działaność jest ciągła,

 • deklaracja VAT winna być skladana miesięcznie lub kwartalnie (jeżeli przedsiębiorswto uzyskało od Urzędu Skarbowego zgodę na kwartalne składanie deklaracji),

Jeżeli działalność ta ma charakter sezonowy lub wyjątkowy (sporadyczny):

 • deklaracja VAT winna być skladana za miesiąc, w którym zostały wykonane transakcje podlegające opodatkowaniu.

Termin, składania deklaracji VAT (i innych podatków) i dokonania płatności, dla podatników mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ustalony jest na podstawie: e. 1 I artykułu 39 załącznika IV do CGI.

W celu określenia podstawy opodatkowania operacji w Euro, faktur wystawionych w walutach obcych, występuje konieczność zastosowania  przelicznika Euro, zgodnie z –  1 bis artykułu 266 CGI.
1 bis artykułu 266 CGI

C. Miejsce składania deklaracji i zapłaty podatku

Zgodnie z Art. 95 załącznika III do CGI, wszyscy podatnicy mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej  i zarejestrowani dla potrzeb VAT we Francji, powinni składać deklaracje  VAT do :

 • Service des Impôts des Entreprises Etrangères de la Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux.

I Artykuł 95 załącznika III do CGI przewiduje szczególne zasady dla podatników (dla osób) niemających siedziby we Francji, ale którzy

 • posiadają we Francji nieruchomości (budynki, budowle), z których dochody podlegają podatkowi VAT,
 • nie dokonują we Francji innych operacji, od których są zobowiązani do zapłacenia podatku we Francji. (Przepisy dotyczące ich opodatkowania są omówione w Boi VAT-20-20-10-20-DECLA I-B-2 § 70.)

D. Inne formalności dotyczące podatku VAT

1. Zwrot podatku VAT

Jeśli podatek VAT naliczony jest wyższy od podatku VAT należnego, wówczws podatnik ma dwie możliwości:

 • podatnik może, przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy,
 • podatnik może, zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Zwrot podatku VAT może, zgodnie z warunkami określonymi w IV artykułu 271 Kodeksu Podatkowego oraz art 242-0 A załącznika II do CGI w art 242-0 K załącznika II do CGI, być przyznany podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim UE oraz wykonującym czynności opodatkowane we Francji.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (kredyt VAT) może być zwrócona przez Urząd Skarbowy  na koniec każdego roku kalendarzowego.

Wniosek o zwrot podatku VAT winien dotyczyć kwoty  co najmniej 150 euro.

Podatnik może wystąpić o zwrot podatku VAT, co miesiąc lub co kwartał pod warunkiem, że kwota zwrotu jest równa co najmniej 760 euro (CGI, Ann II artykuł 242-0 C ..).

Wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (kredyt VAT) powinien być dokonany przez podatnika lub  jego pełnomocnika na formularzu nr 3519-SD (CERFA 11255).

Na prośbę podatnika, formularzu nr 3519-SD, może być przesłany przez Urząd skarbowy. Jest on również dostępny na stronie Internet :  www.impots.gouv.fr pod hasłem  « Recherche de formulaires».

Do wniosku o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym należy dołączyć:

 • zestawienie faktur zakupu zawierające informacje dotyczące dostawcy,
 • datę zapłaty faktury – w przypadku faktury za usługi.

2. Zakupy franczyzowe (zwolnienie od podatku VAT)

Podatnicy mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, będący płatnikami VAT lub zobowiązani do sporządzania deklaracji mogą, zgodnie z zasadami określonymi w artykule 275 CGI , otrzymać lub importować bez VAT towary , które przeznaczone są :

 • na export,
 • na wewnątrzwspólnotową dostawę zwolnioną zgodnie z  Artykuł 262 ter, sekcja I CGI lub
 • na dostawę do miejsca, które zgodnie z art 258 A CGI, znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ,
 • jak również usługi związane z tymi towarami,

[Procedura zakupów wolnocłowych jest opisana w BOI – VAT -Champ – 30-30-50]

Możliwośd ustanowienia pełnomocnika

Podatnicy mającym siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą wyznaczyć pełnomocnika  do wykonywania w ich imieniu wszystkich lub części formalności dotyczących deklaracji i płatności podatku VAT.

W przeciwieństwie do przedstawiciela podatkowego, pełnomocnik wykonuje wszelkie czyności pod nadzorem przedsiębiorstwa będącego płatnikiem VAT,  które jest odpowiedzialne za sporządzenie deklaracji i zapłacenie podatku VAT.

Podatnik mającyk  siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest odpowiedzialny za niewykonanie obowiązków związanych z VAT, w przypadku:

 • niesporządzenia deklaracji  lub
 • częściowego wypełnienia obowiązków związanych ze sporządzeniem deklaracji oraz
 • niedokonania płatności, do którym zapłacenia upoważniony był pełnomocnik.

W związku z powyższym, podatnik mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, który korzysta z usług pełnomocnika, zobowiązany jest do przekazania do Urzędu Skarbowego (service des impôts des entreprises –SIE) oryginału pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo to winno :

 • mieć charakter wyłączny,
 • być sporządzone w języku francuskim,
 • być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki,
 • być zaakceptowanie  i podpisane przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo to winno obowiązkowo zawierać następujące informacje:

 • nazwisko, nazwę, adres i numer SIRET podatnika mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej jak również nazwisko, imię i funkcję pełnioną w firmie przez osobę, która działa w imieniu firmy;
 • imię, nazwisko, adres i numer SIRET pełnomocnika jak również nazwisko, imię i funkcję pełnioną w firmie przez sobę, która działa w imieniu firmy będącej pełnomocnikiem;
 • charakter wyłączny pełnomocnictwa;
 • czas trwania (okresu ważności) pełnomocnictwa;
 • dane dotyczące banku ( adres banku oraz numer rachunku bankowego), podatnika mającego siedzibę w UE ( imię i nazwisko oraz nazwę firmy ) lub w pewnych przypadkach, dane banku pełnomocnika.

Czynności, do których wykonywania upoważniony jest pełnomocnik:

  • wykonać wszelkie formalności i podpisać deklarację dotyczącą rejestracji firmy we Francji;
  • wykonywanie obowiązków księgowych (wystawianie faktur, prowadzenie rachunkowości firmy);
  • reprezentowanie firmy wobec francuskich służb administracyjnych i podatkowych i między innymi podpisywanie, wysyłanie i odbieranie wszelkiej korespondencji, jak również składanie deklaracji;
  • wysyłanie, składanie i podpisywanie deklaracji podatku  VAT od towarów i usług (należy wyszczególnić numer wydruku – (kwestionariusza)) i płacenie podatku  VAT i innych należnych przez firmę podatków;
  • wysyłanie, składanie i podpisywanie deklaracji dotyczącej obrotu towarami (dla przywozu i wywozu) – składane przez osoby fizyczne lub  prawne będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), dla ewidencji obrotów z krajami UE – do Dyrekcji Generalnej Ceł i Podatków Pośrednich (la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI),
  • składanie wniosków  o zwrot nadwyżki podatku VAT i ewentualnie, otrzymywanie jego zwrotu (w tym przypadku występuje konieczność dostarczenia do Urzędu  Skarbowego, numeru konta bankowego, na które dokonywane będą zworoty podatku VAT);
  • otrzymywanie zwrotu pieniądzy z innych powodów niż te przedstawione powyżej;
  • sporządzanie innych reklamacji i roszczeń wobec administracji podatkowej;
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa w przypadku kontroli;

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel . +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także