X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Terminy składania deklaracji podatkowych za 2019 r.

Terminy składania deklaracji podatkowych za 2019 r.

Artykuł wprowadzono: 30 marca 2020

Ze względu na epidemię koronawirusa, terminy składania zeznań podatkowych mogą ulec zmianie i ewentualnie być przełożone na późniejsze okresy. W oczekiwaniu na te decyzje poniżej przedstawione są zasady, które obowiązują na dzień dzisiejszy.

Zazwyczaj zeznanie podatkowe za 2019 składane w 2020 r. powinno być wypełnione i złożone przed terminami ustalonymi przez organy podatkowe. 

Dla podatników, którzy nadal składają deklaracje w formie papierowej, termin składania zeznań podatkowych za 2019 rok został ustalony na 14 maja 2020 r. 

Dla wszystkich pozostałych podatników termin składania deklaracji podatkowych przez Internet różni się w zależności od departamentu, w którym mieszka podatnik i ustalone są na przestrzeni miesiąca maja i czerwca. 

Terminy składania deklaracji przez Internet

Terminy składania deklaracji podatkowych przez Internet są późniejsze niż te dotyczące składania deklaracji w formie papierowej i uzależnione są od miejsca zamieszkania podatnika w dniu 1 stycznia danego roku. Możliwość składania deklaracji podatkowych online jest dostępna począwszy od kwietnia 2020 r. 

Aby określić departament, w którym należy złożyć deklarację podatkową, urząd skarbowy bierze pod uwagę adres podatnika na dzień 1 stycznia 2020 r.

Terminy składania deklaracji w 2020 r.
Departamenty od 01 do 19 wtorek ,19 maja 2020 o północy
Departamenty od 20 do 49 (również Korsyka) wtorek, 26 maja 2020 o północy
Departamenty od 50 do 976 wtorek, 2 czerwca 2020 o północy

UWAGA: 

  • Deklarację online można złożyć we wskazanym terminie najpóźniej do godziny 23.59.
  • Przedstawione powyżej daty nie oznaczają dat zamknięcia usługi składania deklaracji podatkowych online. Podatnik nadal ma prawo składania deklaracji online po terminie, lecz naraża się na kary związane z opóźnionym złożeniem deklaracji podatkowej.
  • Wszyscy podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych online. Urząd skarbowy ma prawo naliczenia kary w przypadku wysłania przez podatnika deklaracji podatkowej w formie papierowej.

Termin składania deklaracji w formie papierowej

Termin składania deklaracji podatkowych w formie papierowej w 2020
Cała Francja czwartek, 14 maja 2020 o północy

Istnieją dwa sposoby składania deklaracji podatkowej w formie papierowej. 

Podatnik może:

  • przesłać swoją deklarację pocztą (w tym przypadku urząd skarbowy bierze pod uwagę datę stempla pocztowego) lub 
  • złożyć deklarację bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowej przez Internet

Są zwolnieni ze składania deklaracji w formie elektronicznej i mogą nadal wysyłać deklaracje przy pomocy formularzy papierowych ci podatnicy, których główne miejsce zamieszkania nie jest wyposażone w Internet Przykłady: osoby starsze, które nie posiadają Internetu lub podatnicy mieszkający na terytoriach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony.

Dyrekcja Finansów Publicznych (DGFiP) wyjaśnia również, że: „jeśli podatnik uważa, że nie jest w stanie [złożyć deklaracji online], może on nadal składać deklaracje w formie papierowej” (źródło: economie.gouv.fr). 

Oświadczenie to sugeruje, że istnieje duża tolerancja ze strony administracji podatkowej dla osób, które miałyby trudności z deklarowaniem dochodów przez Internet. 

Informacja ta (i tolerancja) skierowane są głównie do osób starszych, które nie posiadają pełnej wiedzy dotyczącej obsługi komputerów. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych.

We wszystkich przypadkach, aby uniknąć kary, wskazane jest, aby podatnicy, którzy pomimo nałożonego na nich obowiązku, nie deklarują swoich dochodów przez Internet, poinformowali organ podatkowy, o braku dostępu do Internetu lub niezdolności korzystania z usługi online.

Terminy składania deklaracji dla imigrantów i nierezydentów

Termin składania deklaracji podatkowych dla imigrantów i nierezydentów w 2020
deklaracje w formie papierowej czwartek, 14 maja o północy
deklaracje przez Internet wtorek, 19 maja 2020 o północy

Konsekwencje opóźnienia w złożeniu deklaracji

Jeśli podatnik nie złożył swojej deklaracji podatkowej w obowiązującym i przedstawionym powyżej terminie, ma on nadal prawo do złożenia tej deklaracji przez Internet. Należy jednak pamiętać, że opóźnienie to może spowodować naliczenie przez urząd skarbowy kar przewidzianych w art. 1728 ogólnego kodeksu podatkowego (Code général des impôts). 

Tym niemniej, dobrze jest wiedzieć, że w przypadku niewielkiego opóźnienia, organy podatkowe są zazwyczaj bardzo tolerancyjne.

Zgodnie z art. 1728 ogólnego kodeksu podatkowego podatnik, który nie złoży deklaracji służącej do obliczenia podatku lub gdy złoży ją po wyznaczonych przez ustawodawcę terminach, podlega karze w wysokości 10% należnego podatku

Kara ta może być podwyższona do:

  • 20% gdy podatnik złoży roczną deklarację podatkową w ciągu trzydziestu dni od formalnego zawiadomienia wysłanego przez urząd skarbowy.
  • 40%, jeżeli nie złoży deklaracji w ciągu trzydziestu dni od pierwszego formalnego zawiadomienia,
  • 80% w przypadku wykrycia niezadeklarowanej działalności (pracy na czarno).

W przypadku wykrycia niezadeklarowanej działalności (pracy na czarno), administracja może zastosować karę w wysokości 80%, bez uprzedniego powiadomienia.

Podatnik może jednak odwołać się od zapłacenia kary składając czynny żal wraz z wyjaśnieniem powodów i przyczyn, które spowodowały opóźnione złożenie deklaracji lub jej brak.

Korekta deklaracji

Nawet jeśli podatnik przekroczy powyżej wymienione terminy nadal zachowuje prawo do skorygowania wcześniej wysyłanej deklaracji podatkowej z powodu popełnienia błędu, braku zadeklarowania przychodów lub odliczenia kosztów, itp.

Pomoc w wypełnieniu i złożeniu deklaracji

Jeśli podatnik ma problemy z wypełnieniem deklaracji podatkowej lub jeśli ma pytanie dotyczące określonego punktu figurującego w formularzu deklaracji podatkowej, zawsze ma prawo do skontaktowania się z urzędem skarbowym lub telefonicznie z infolinią podatkową.

Podane niżej numery umożliwiają skontaktowanie się z pracownikiem administracji podatkowej, który będzie w stanie udzielić odpowiedzieć na nurtujące podatnika pytania.

Numer telefonu Infolinia podatkowa (Impôts Service): 0810 467 687 (lub 0 810 IMPOTS).
Godziny otwarcia Infolinia podatkowa dostępna jest : od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do godz. 22.00; w sobotę – od godz. 9.00 do godz. 19.00.  Infolinia podatkowa nie jest dostępna w niedziele i święta 
Koszt Średni koszt połączenia to 0,06 € za minutę, nie uwzględniając kosztu naliczonego przez operatora, z którego usług korzysta podatnik. Koszt połącznia zostanie zakomunikowany podatnikowi przed rozpoczęciem rozmowy.
Z zagranicy Podatnik nie mieszkający we Francji może zadzwonić pod numer + 33 (0)8 10 46 76 87

Źródło: impots.gouv.fr

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także