X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy / Accident du  travail

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy / Accident du  travail

Artykuł wprowadzono: 19 lipca 2016

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w miejscu pracy lub w drodze do/z miejsca pracy.


Co powinien zrobić poszkodowany lub jego rodzina?

W ciągu 24 godzin od wypadku należy zawiadomić pracodawcę, poinformować go o dacie, godzinie, okolicznościach wypadku oraz podać dane ewentualnych świadków zajścia.

W ciągu 48 godzin należy wysłać zaświadczenie lekarskie do kasy chorych.

Co należy do obowiązków lekarza?

Obowiązkiem lekarza jest wypełnienie formularza Cerfa n°11138*02 (Certificat médical accident du travail maladie professionnelle).

Na początku leczenia: wypełnienie trzech z czterech części formularza. Jest to wstępne zaświadczenie lekarskie (certyfikat médical initial). Pierwszą i drugą część formularza lekarz wysyła do kasy chorych, a trzecią daje poszkodowanemu.

W przypadku zwolnienia lekarskiego: wypełnienie czwartej części formularza. Jest to zwolnienie lekarskie (certificat d’arrêt de travail), które poszkodowany wysyła do swojego pracodawcy.

W przypadku przedłużenia leczenia: wypełnienie zaświadczenia o przedłużeniu leczenia (certificat de prolongation), które poszkodowany wysyła do kasy chorych i do swojego pracodawcy.

Po zakończeniu leczenia: wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia (certificat médical final de guérison), które daje zatrudnionemu prawo do powrotu do pracy. Jeżeli nastąpił uszczerbek na zdrowiu, lekarz wystawia specjalne zaświadczenie (certificat médical final de consolidation).

Co należy do obowiązków pracodawcy?

Pracodawca, poinformowany o wypadku przy pracy, ma obowiązek:
wypełnić formularz Cerfa n°60-3682, czyli zgłoszenie wypadku przy pracy (Déclaration d’accident du travail), i wysłać do kasy chorych poszkodowanego w ciągu 48 godzin;
wypełnić formularz Cerfa n°11137*02, czyli zaświadczenie o zarobkach (Attestation de salaire), w przypadku zwolnienia lekarskiego – dokument niezbędny do obliczenia wysokości dziennego zasiłku;
wypełnić formularz Cerfa n°11383*02, czyli zaświadczenie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej (Feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle) – dokument niezbędny do uzyskania darmowych usług medycznych (bez przedpłaty).

Jeżeli kasa chorych nie zgodzi się z klasyfikacją zdarzenia jako wypadku przy pracy, ma obowiązek zawiadomić o tym na piśmie w ciągu miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Uwaga

Jeżeli pracodawca nie zgłosił wypadku przy pracy, to w ciągu 2 lat pracownik ma prawo zrobić to sam. Wystarczy wysłać do kasy chorych list polecony za potwierdzeniem odbioru z datą, godziną, okolicznościami wypadku oraz danymi ewentualnych świadków zajścia.

W jaki sposób prowadzone jest leczenie po wypadku przy pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, pozostaje pod opieką i kontrolą 3 instytucji w okresie leczenia i rehabilitacji:
lekarza prowadzącego – pierwszego kontaktu lub specjalistę (médecin traitant);
lekarza medycyny pracy (médecin du travail);
lekarza ubezpieczenia społecznego (médecin conseil) .

Jaka jest rola lekarza prowadzącego?

Lekarz prowadzący koordynuje leczenie, wysyła na badania laboratoryjne i na zabiegi rehabilitacyjne, wystawia zwolnienia lekarskie. Decyduje również o zakończeniu leczenia.

Jaka jest rola lekarza medycyny pracy?

Po zakończeniu leczenia, lekarz medycyny pracy orzeka, czy ubezpieczony może powrócić do pracy na stanowisko, które zajmował przed wypadkiem. Pozytywna opinia lekarska oznacza, że pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowe stanowisko.

Jeżeli pracownik zostanie uznany przez lekarza pracy za niezdolnego do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca ma obowiązek zwolnic pracownika z obowiązku świadczenia pracy i w ciągu 1 miesiąca zaproponować mu inne stanowisko. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca zmuszony jest rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Przez okres 1 miesiąca (nieświadczenia pracy), pracownik ma prawo do ITI – tymczasowego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (indemnité́ temporaire d’inaptitude). Wniosek o ITI (Cerfa 14103*01) jest wypełniany przez poszkodowanego i lekarza medycyny pracy oraz uzupełniany przez pracodawcę. Świadczenie jest wypłacane przez kasę chorych.

Jaka jest rola lekarza ubezpieczenia społecznego ?

Jeżeli z powodu wypadku przy pracy, ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, lekarz ubezpieczenia społecznego ocenia procent niezdolności do pracy i ustala wysokość odszkodowania lub decyduje o przyznaniu renty powypadkowej .
Lekarz ubezpieczenia społecznego ma prawo wezwać poszkodowanego na wizytę kontrolną w każdej chwili.

Kiedy następuje zakończenie leczenia powypadkowego?

Zakończenie leczenia powypadkowego następuje, gdy poszkodowany jest zaleczony (consolidé) lub wyleczony (guéri). Osoba zaleczona lub wyleczona traci prawo do dziennego zasiłku z tytułu wypadku przy pracy.
Adnotacja lekarska o zaleczeniu (consolidé ), a nie wyleczeniu (guéri), następstw wypadku przy pracy oznacza, że poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i należy mu się odszkodowanie lub renta.

Do jakich świadczeń ma prawo poszkodowany?

Poszkodowany ma prawo do:
świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego za każdy dzień niezdolności do pracy;
pokrycia 100% kosztów leczenia szpitalnego;
pokrycia 100% kosztów leczenia i rehabilitacji;
renty albo odszkodowania pieniężnego w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy;
pokrycia kosztów protez .

Jaka jest wysokość wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy?

Dzienny zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych obliczany jest na podstawie pensji brutto z miesiąca poprzedzającego wypadek. Pensję tę kasa chorych dzieli przez współczynnik 30,42 aby obliczyć średnie dzienne wynagrodzenie.

Przez 28 dni poszkodowany otrzymuje 60% dziennego wynagrodzenia, a od 29. dnia – 80%. Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy wypłacany jest co 14 dni od pierwszego dnia po wypadku, aż do powrotu poszkodowanego do pracy lub uzyskania przez niego renty z tytułu niezdolności do pracy.
Jeżeli leczenie trwa powyżej 3 miesięcy, istnieją możliwości rewaloryzowania zasiłku.


Uwaga

Pracownikowi, który ma przynajmniej roczny staż pracy w firmie, pracodawca jest obowiązany wypłacić zasiłek wyrównawczy, czyli dodatkowe świadczenie z tytułu wypadku przy pracy (do 90% wynagrodzenia czasie pierwszych 30 dni po wypadku).

Układy zbiorowe i porozumienia branżowe mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla poszkodowanych.

Jakie odszkodowanie należy się ubezpieczonemu za stały uszczerbek na zdrowiu?

Poszkodowany otrzyma jednorazowe odszkodowanie, jeśli uszczerbek na zdrowiu zostanie orzeczony w wysokości niższej niż 10%.

Poszkodowany ma prawo do dożywotniej renty z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli zostanie orzeczony uszczerbek na zdrowiu równy lub wyższy niż 10%.


Uwaga

Aby mieć pewność całkowitego pokrycia kosztów świadczeń medycznych z tytułu wypadku przy pracy, należy okazywać pracownikom służby zdrowia zaświadczenie o uznaniu wypadku przy pracy (Feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle), które wystawia lekarz prowadzący.

Jaki jest sposób postępowania w przypadku odnowionych problemów zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy (rechute)?

Lekarz prowadzący wystawia pacjentowi zaświadczenie lekarskie o odnowieniu urazów spowodowanych wypadkiem przy pracy, (Certificat médical de rechute). Zaświadczenie należy wysłać do kasy chorych, która wyda „Feuille d’accident de travail ou de maladie professionnelle” – czyli zezwolenie na bezpłatne leczenie.
Lekarz kasy chorych zadecyduje czy pogorszenie się stanu zdrowia ubezpieczonego jest związane z wypadkiem przy pracy.

Do jakich świadczeń ma prawo rodzina pracownika, który poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy?

Rodzina pracownika, a dokładniej, osoby które pozostawały na utrzymaniu zmarłego (małżonek, partner Pacs-u, konkubent, dziecko, które nie osiągnęło 20. roku życia i inni), który poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pod pewnymi warunkami, mają prawo do zwrotu kosztów pogrzebu i renty rodzinnej. Wniosek należy złożyć w kasie chorych zmarłego.

Poradnik, okladka

Stowarzyszenie: Parabole


Najpopularniejsze

Zobacz także