X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Świadczenia z tytułu bezrobocia: Zmiany, których wejście w życie ostatecznie przełożono z 1 kwietnia na 1 września 2020 r.

Świadczenia z tytułu bezrobocia: Zmiany, których wejście w życie ostatecznie przełożono z 1 kwietnia na 1 września 2020 r.

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2020

W dniu 26 lipca 2019 roku, Premier Francji Edouard Philippe podpisał Dekret nr 2019-797 dotyczący systemu ubezpieczenia i wynagrodzenia w wypadku bezrobocia.

Zgodnie z tym Dekretem metoda obliczania dziennego wynagrodzenia referencyjnego zostaje zmieniona począwszy od 1 września 2020 r.

Jak wszyscy wiemy, dzienne wynagrodzenie referencyjne (SJR), które służy do obliczania zasiłku dla bezrobotnych jest ustalane na podstawie rocznego wynagrodzenia referencyjnego (SAR).

Jest ono równe rocznemu wynagrodzeniu referencyjnemu (salaire annuel de référence – SAR) podzielonemu przez liczbę dni przepracowanych w referencyjnym okresie obliczeniowym (Période de Référence de Calcul (PRC)).

Okres ten obejmuje 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ostatni dzień pracy zarobkowej.

Oblicza się go na podstawie wynagrodzenia brutto i przy zastosowaniu przelicznika: 

1 przepracowany dzień = 1 dzień rekompensowany (prawa do bezrobocia)

Maksymalna liczba dni przepracowanych, która może być wliczona do okresu odniesienia wynosi 261 dni.

Obliczenie dziennego wynagrodzenia referencyjnego (SJR) uzyskuje się w następujący sposób:

SJR (Dzienne wynagrodzenie referencyjne) = Roczne wynagrodzenie referencyjne / (ilość przepracowanych dni x 1,4).

Przykład

Jeśli osoba była zatrudniona (pracowała) od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., tj. 261 dni i

  • otrzymała wynagrodzenie w wysokości 25 000 EUR brutto,
  • to jej dzienne wynagrodzenie referencyjne wynosi: 25 000 / (261 x 1,4) = 68,42 €

Należy również pamiętać, że maksymalne wynagrodzenie miesięczne, wzięte pod uwagę do wyliczenia SJR, nie może przekroczyć 13 712 EUR.

Począwszy od 1 września:

  • liczyć się będzie każdy dzień, nawet ten, który nie był przepracowany.
  • okresy, w których osoba nie pracowała też będą brane pod uwagę, z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego, wypadku przy pracy i urlopu chorobowego dłuższych niż 15 dni.

Czas trwania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Reforma ta będzie miała zastosowanie do osób, których prawo do zasiłku dla bezrobotnych rozpocznie się z dniem 1 września 2020.

Dla tych, którzy uzyskali prawo do zasiłku dla bezrobotnych przed 1 września, kwota zasiłku nie zmieni się, aż do końca wyczerpania prawa do zasiłku.

Konsekwencje tej zmiany będą miały duży wpływ, przede wszystkim dla najbiedniejszych, którzy najbardziej odczują zmniejszenie swoich dochodów. Mocno ucierpią również osoby, które pracują dorywczo (nie w sposób ciągły).

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także