X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Samoopodatkowanie (Autoliquidation) podatku VAT w przypadku podwykonawstwa w branży budowlanej

Artykuł wprowadzono: 10 sierpnia 2019

W sektorze budownictwa i robót publicznych (BTP) samoopodatkowanie podatkiem VAT ma zastosowanie, jeżeli praca jest wykonywana przez podwykonawcę w imieniu płatnika podlegającego podatkowi VAT.

Dlatego też podatek należny za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę płaci klient. Podwykonawcy nie muszą już deklarować ani płacić podatku VAT należnego z tytułu tych operacji.

Prace budowlane, do których ma zastosowanie zwolnienie z płacenia podatku VAT to:

 • prace budowlane, w tym
 • naprawa, czyszczenie, konserwacja,
 • przetwarzanie i wyburzanie, przeprowadzane w związku z pracami wykonanymi na danej nieruchomości,
 • prace wykonane przez firmę podwykonawczą
 • w imieniu podmiotu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Samoopodatkowanie ma zastosowanie tylko w przypadku podwykonawstwa, wykonywanego na podstawie umowy zawartej począwszy od 2014 r., która zobowiązuje kontrahenta do wykonania prac w imieniu klienta, który to ponosi całkowitą odpowiedzialność, za wykonanie robót budowlanych przekazanych podwykonawcy i dotyczących wykonania:

 • całość lub część umowy handlowej lub
 • część zamówienia publicznego.

Podwykonawca zawsze działa w imieniu głównego wykonawcy (przedsiębiorstwa).

Prace budowlane, do których ma zastosowanie zwolnienie z płacenia podatku VAT:

 • prace ogólnobudowlane przy budowie lub renowacji budynków;
 • roboty publiczne i prace inżynieryjne: zabezpieczanie ścian skalnych (kładzenie siatek zabezpieczających przed spadaniem kamieni w górach, praca z materiałami wybuchowymi w celu zburzenia bloków skalnych, zbrojenie klifów),
 • instalowanie urządzeń bezpieczeństwa (zjeżdżalnie bezpieczeństwa) lub sygnalizacji (znaki, sygnalizacja świetlna),
 • instalacja radarów drogowych, oznakowanie na ziemi (drogi lub parking);
 • prace dotyczące wyposażenia budynków, to znaczy prace instalacyjne polegające na wdrażaniu elementów (urządzenia, rury, sieci, prace instalacyjne zabudowanej kuchni wbudowanej w budynek, sonoryzacja sal teatralnych, prace uszczelniające na basenie …), które tracą charakter umeblowania z powodu ich włączenia do kompleksu nieruchomości;
 • prace remontowe lub renowacyjne mające na celu odtworzenie budynku lub obiektu stanowiącego nieruchomość;
 • czynności konserwacyjne lub czyszczące, które stanowią przedłużenie lub nieodłączny element wykonywanych robót (instalacje elektryczne, grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, nadzór, systemy przeciwpożarowe i windy, czyszczenie placu (terenu) robót).

Prace budowlane, wykluczone ze zwolnienia z płacenia podatku VAT:

 • operacje czyszczenia będące przedmiotem oddzielnej umowy podwykonawstwa, takie jak odkamienianie kolumn i rur kanalizacyjnych, czyszczenie i dezynfekcja zsypów śmieci, diagnostyka (rozpoznanie) zgodności połączeń, dezynfekcja, dezynsekcja, odszczurzanie;
 • dostawa mebli przeznaczonych na wyposażenie budynku, w którym wykonywane są prace remontowe (np. jeżeli wykonawca lub podwykonawca korzysta z usług innej firmy do produkcji materiałów lub do wykonania specyficznych (konkretnie określonych) prac;
 • usługi intelektualne powierzone przez firmy budowlane biurom projektowym, ekonomistom branży budowlanej lub firmom inżynieryjnym;
 • wynajem urządzeń (narzędzi) przemysłowych i sprzętu budowlanego (kontenery, dźwigi, rusztowania …), również w przypadku, kiedy wypożyczenie tych urządzeń niezbędne jest do wykonania montażu i demontażu mającego miejsce na terenie budowy lub dostawy materiałów na budowę (samochodem ciężarowym lub helikopterem).

Mechanizm funkcjonowania samoopodatkowania (Autoliquidation)

Poprzednio VAT był fakturowany (i w związku z tym pobierany) klientowi, przez podwykonawcę, a następnie deklarowany i płacony do urzędu skarbowego przez tego samego podwykonawcę po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

W chwili obecnej podatek powinien być pobrany przez głównego kontrahenta, czyli przez głównego wykonawcę kontraktu.

Obowiązek samoopodatkowania VAT stosowany jest, jeżeli:

 • podwykonawca i główny wykonawca mają siedzibę we Francji;
 • podwykonawca ma siedzibę we Francji, a siedziba głównego wykonawcy jest za granicą, tym niemniej główny wykonawca jest zidentyfikowany we Francji jako podatnik VAT (Posiada francuski numer VAT);
 • podwykonawca, który nie ma siedziby we Francji, prowadzi prace w budynku znajdującym się na terenie Francji, na rzecz głównego wykonawcy będącego płatnikiem VAT we Francji.

Uwaga:

W przypadku niedokonania samoopodatkowania VAT, podatnik podlega karze grzywny w wysokości 5% kwoty podlegającej odliczeniu.

Obowiązki głównego wykonawcy

Główny wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT od czynności, które zleca podwykonawcom, a które wykonane są na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Francji.

Główny wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania, w deklaracji VAT – w linii „Inne czynności podlegające opodatkowaniu VAT”, dochodów netto, dotyczących robót, które zostały wykonane na jego zlecenie.

Jeżeli podwykonawca jest zwolniony z podatku VAT (na przykład, jest przedsiębiorcą indywidualnym – „Auto-Entrepreneur”), główny wykonawca nie pobiera VAT od podwykonawcy, ponieważ dochód jego nie przekracza limitów przychodów pozwalających na zwolnienie od podatku VAT, a podwykonawca nie dokonał dobrowolnego wyboru opodatkowania podatkiem VAT.

Obowiązki podwykonawcy

Podwykonawca wykonujący prace budowlane, nie jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT.

Jednakże wystawiane faktury powinny zawierać, oprócz zwykle obowiązujących informacji, wzmiankę „Autoliquidation” która oznacza, że podatek VAT nie jest pobierany przez podwykonawcę, ale jest płacony przez klienta (głównego wykonawcę), dla którego wystawiona jest dana faktura.

Całkowita kwota netto (fakturowanych usług), winna być wykazana w deklaracji VAT w rubryce „Autres opérations non imposables „- (Inne transakcje niepodlegające opodatkowaniu).

Główny wykonawca dokonujący zapłaty za fakturę podwykonawcy (a nie wykonawcy), z którym ma podpisaną umowę, zobowiązany jest do zapłacenia podwykonawcy kwoty netto (wolną od podatku VAT), i do zadeklarowania tego podatku VAT – Autoliquider la TVA

Nawet jeśli podwykonawca nie pobiera (nie fakturuje) podatku VAT, może odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych w celu realizacji umowy.

Podstawa Prawna

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także