X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Prelevement sociaux czyli Składki na ubezpieczenie społeczne

Artykuł wprowadzono: 23 września 2015

Składki na ubezpieczenia społeczne to:

ogólna składka na ubezpieczenie społeczne (CSG), kontrybucja dotycząca spłaty długu społecznego (CRDS),

opłata społeczna 4,5%, dodatkowa dopłata do opłaty społecznej o 0,3% i 2% dodatkowa opłata solidarna.

Składki te pobierane są u źródła, od osób posiadających rezydencję podatkowa i zamieszkujących we Francji : od zrealizowanych  przychów na inwestycjach finansowych,

od  przychodów zrealizowanych na sprzedaży nieruchomości.

Te same składki na ubezpieczenia społeczne dotyczą dochodów zrealizowanych na nieruchomościch oraz przychodów i zysków zrealizowanych na sprzedaży nieruchomości, pochodzących ze źródeł francuskich, a uzyskiwanych przez nierezydentów, którzy zamieszkują poza granicami Francji.Natomiast nie mają one zastosowania do dochodów kapitałowych (dochód z zysków kapitałowych, papierów wartościowych i kapitału) otrzymanych przez tych samych podatników.

Dla dochodów pochodzących z tytułów własności (nieruchomości) stawki te mają zastosowanie od otrzymanego dochodu netto począwszy od 1 stycznia 2012 roku (zadeklarowanego w 2013 roku) oraz od zysków kapitałowych ze zbycia nieruchomości począwszy od dnia 17 sierpnia 2012 roku.
Nawet urzędnicy państwowi oddelegowani za granicą,  są nadal zobowiązani do płacenie składek na  na ubezpieczenie społeczne.


Przychody z prowadzonej działalności i dochodu zastępczego (1) podlegają również CSG i CRDS.

(1) Definicja – Dochody zastępcze  mają zrekompensować utratę zarobków w czasie braku jakiejkolwiek działalności (częściowej lub całkowitej) takiej jak: choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, wcześniejsza emerytura, emerytura, bezrobocie i wszelkie inne tymczasowe ograniczenie działalności …

Dla dochodów pochodzących ze  źródeł francuskich składki te pobierane są w momencie płatności przychodów (pobierane są u źródła).

Natomiast dochody pochodzące z źródeł zagranicznych powinne być zadeklarowane w rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, a składki zapłacone jednocześnie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Składka na ubezpieczenie społeczne od prowadzonej działalności i dochodu zastępczego
Przychody od prowadzonej działalności  to: wynagrodzenia, przychody z działalności prowadzonej na własny rachunek (BIC – zyski pochodzące z działalności handlowej, BNC – zyski pochodzące z działalności niekomercyjnej, zyski z działalności rolniczych …).

Składki na ubezpieczenia społeczne są pobierane od dochodu zastępczego, to znaczy, emerytur, rent inwalidzkich, zasiłków dla bezrobotnych i dla wcześniejszych emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich …

Jednakże od Przychodów z Aktywnej Solidarności, od Minimalnej emerytury (2).. składki na ubezpieczenie społeczne  sa pobierane.

(2) Definicja – Minimalna emerytura (obecnie zasiłek Solidarności dla osób starszych lub ASPA) jest to francuskie świadczenie socjalne, założone w roku 1956. Jego celem jest wypłacenie dodatkowych środków pieniężnych w ceclu podwyższenia dochodów emerytalnych osobom w podeszłym wieku do poziomu minimalnego dochodu emerytalnego.

Podstawa obliczania składki

Podstawą obliczeń jest wyrównany do składek na ubezpieczenie społeczne.
Obniżenie o 1,75% stosowane jest do wysokości wynagrodzeń (i zasiłków dla bezrobotnych), do części wynagrodzenia nie przekraczającej czterokrotnej wartości rocznego pułapu ubezpieczenia społecznego: CSG i CRDS są obliczane od wartości równej 98.25% przychodów, pozwala na uwzględnienie kosztow poniesionych do wykonania danej działalności.
Do pozostałych przypadkach, stawki CSG i CRDS stosowane są do wszystkich dochodów.

Wysokość składek społecznych

Stawka CSG zmienia się w zależności od rodzaju dochodu:

Stawka CSG

Stawka opodatkowania CRDS wynosi 0,5%

Składka na ubezpieczenie społeczne od dochodów z posiadanego majątku i z inwestycji

Dochody z posiadanego majątku i inwestycji podlegające opodatkowaniu składkami na ubezpieczenia społeczne:

Dochody uzyskane z tytułu posiadanych nieruchomości,

Wypłacane Renty dożywotnie,

Dochody kapitałowe,

Zrealizowane Zyski kapitałowe na papierach wartościowych i sprzedaży nieruchomości (w tym ostatnim przypadku, płatność dokonywana jest w momencie rejestracji do hipoteki) …

Inwestycje finansowe podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła (bony skarbowe, obligacje …)

Przychody, dochody i zyski zwolnione z podatku dochodowego lub podlegające  szczególnym przepisom podatkowym (Mieszkanikowe plany i mieszkaniowe konta oszczędnościowe, ubezpieczenia na życie, PEA …

Zwolnione są natomiast odsetki uzyskane na :

koncie oszczędnościowym –  Livrets A,

popularnych książeczkach oszczędnościowych,

na CODEVI,

książeczkach oszczędnościowych dla młodzieży.

Stawki składek na ubezpieczenie społeczne
Dochody z posiadanego majątku i inwestycje podlegają opodatkowaniu:

Stawki składek na ubezpieczenie społeczne

Sposób zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zależy od rodzaju dochodu.

Przychody od prowadzonej działalności i dochodu zastępczego

Przychody ze źródeł francuskich

Aby dokonać zapłaty wyżej wymienionych składek, dla prowadzonej działalności i otrzymanego dochodu zastępczego pochodzącego ze źródeł  francuskich,  podatnik nic nie deklaruje.
CSG i CRDS są już pobrane przez Pracodawcę, Agencję lub Organizacje, która wypłaca wynagrodzenie. Otrzymany przez podatkina dochód jest wypłacany „netto” CSG i CRDS.

Kwota CSG podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania jest już odliczona i figuruje na biuletynie płacowym jako dowód potwierdzający, że pracodawca lub organizacja, która wyplaciła wynagrodzenia dokonała również płatności tej składki.  Pracownik, w momencie składania rocznej deklaracj podatkowej nie ma już nic do odliczenia ani do zadeklarowania.

Jeśli podatnik pracuje na własny rachunek (wykonujac działalność rolniczą, handlową, lub pracując w wolnym zawodzie …), powinien on opłacać składki bezpośrednio do ubezpieczenia społecznego (URSSAF, MSA …).

Przychody z  Dochodów zagranicznych

Deklaracja dochodów osiągniętych za granicami Francji powinna być dokonana w rocznym zeznaniu podatkowym – deklaracji 2042C. Dochody winne byę wykazane w linii przewidzianej na ten cel.

Dochód ten będzie również przedmiotem opodatkowania CRDS.

Wysokość obliczonych składek będzie wyszczególniona w otrzymanej od urzędu skarbowego „Avis d’imposition” – (informacji o podatku dochodowym)

Część składki CSG stanowiąca koszt uzyskania przychodu powinna być odliczona od zadeklarowanej kwoty dochodu pochodzącego z zagranicznego  źródła w roku podatkowym, w ktorym była ona zaplacona.

Przykład – Podatnik odliczy od przychodów 2015 roku, zadeklarowanych w  2016,  część składki CSG dotyczącej 2014 roku, a zapłaconej w 2015 roku.

Dochody nie pochodzące z pracy zarobkowej

W przypadku deklaracji przychodów pochodzących z innych źródeł niż praca zarobkowa wystarczy , złożyć zeznanie podatkowe na formularu 2042 i 2042-C. Po złożeniu tych deklaracji podatnik otrzymuje informację zawierającą kwotę podatku dochodowego i kwotę składki na ubezpieczenia społeczne do zapłacenia w określonym przez ustawodawcę terminie.

Zawiadomieie to zawiera również, kwotę CSG, którą podatnik będzie mógł odliczyć od przychodów następnego roku kalendarzowego (zapłaconą składkę CSG dotyczącą dochodów 2014 roku i zapłaconą w 2015 roku będzie można odliczyć od przychodów 2015 roku, które będą deklarowane w 2016 roku). Kwota zapłaconej składki CSG będzie już figurowała w otrzymanym od urzędu skarbowego (już częściowo wypełnionym) zeznaniu podatkowym.Produkty inwestycyjne

Opłaty na ubezpieczenie społecznye od dochodów pochodzących z inwestycji pobierane są u źródła (w momencie zapłaty) bezpośrednio przez Instytucję, która wypłaca uzyskany dochód. W tym przypadku, podatnik nie ma nic do zadeklarowania.

Opłaty na ubezpieczenie społecznye od dochodów z inwestycji i dywidendy są pobierane u źródła przez Instytucja, która je wypłaca, i nawet jeśli zyski te są opodatkowane według stawki progresywnej podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego też, zapłacone przez Instytucje finansowe składki na ubezpieczenie społeczne od tego rodzaju dochodu nie figurują automatycznie w deklaracji podatkowej, którą podatnik otrzymuje od urzędu skarbowego.

Opłaty na ubezpieczenie społecznye CSG od tego rodzaju dochodów (pod warunkiem, że dochody są opodatkowane według stawki progresywnej podatku dochodowego) obliczane są  od kwoty wskazanej na formularzu podatkowym 2042, linia 2BH.

Zpłata składek na ubezpieczenie społeczne

Jeśli wyliczona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, od dochodu nie pochodzącego z pracy zarobkowej, CSG i CRDS pochodzących od dochodów z źródeł zagranicznych oraz ubezpieczeń na życie, jest niższa niż 61 euro, to w tym momencie podatnik jest zwolniony z zapłaty tych składek.

Zobowiązania podatkowe mogą być zapłacone:

Online, na stronie internetowej www.impots.gouv.fr : w tym przypadku można uzyskać dodatkowy okres pięciu dni,

Przez smartphone (tylko w przypadku gdy zawiadomienie otrzymane od urzędu skarbowego zawiega – flashcode),

Przy pomocy zleceń płatności międzybankowych (TIP, aż do kwoty 30,000€),

Czekem (do € 30,000),

Przelewem bankowym (do 30,000€),

Gotówką (kwota maksymalna 300.

Jeżeli podatnik wybrał formę miesięcznych spłat podatku dochodowego lub jeżeli płaci podatek dochodowy na dzień zobowiązania, płatności dotyczące ubezpieczenia społecznego są pobierane automatycznie przez urząd skarbowy.

Maria SKARZYNSKA – Expert-Comptable et Commissaire aux comptes


Najpopularniejsze

Zobacz także