X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Podatki (2018)

Artykuł wprowadzono: 30 maja 2018

W 1975 roku Polska i Francja podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na podstawie tej umowy podatek od dochodów odprowadza się tylko w jednym państwie.

Płatnik składa deklarację podatkową (déclaration des revenus N°2042) do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
We Francji osoby pozostające w związku małżeńskim, obowiązkowo rozliczają się wspólnie. 

Obywatel polski, pracujący i mieszkający we Francji, którego małżonek pracuje, mieszka  i rozlicza się w Polsce, obowiązany jest wpisać jego/jej dochody do francuskiej deklaracji i zadeklarować zapłacenie podatku od tych dochodów w Polsce.

Obywatel polski, pracujący we Francji, który ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce  składa zeznanie podatkowe w Urzędzie skarbowym dla nierezydentów w Noisy le Grand.

Gdzie złożyć deklaracje podatkową  w Polsce czy we Francji?

W uproszczeniu: obywatel polski składa zeznanie podatkowe we Francji jeżeli spełnia jeden z  podanych niżej warunków:

  • Francja jest jego miejscem stałego pobytu (mieszka we Francji ponad 183 dni w roku podatkowym) i posiada dokument potwierdzający zamieszkanie;
  • Pracuje we Francji na podstawie umowy o pracę  lub prowadzi we Francji działalność gospodarczą;
  • Francja jest jego ośrodkiem interesów życiowych (ma w niej powiazania rodzinne, prowadzi działalność kulturalną). 

Jak złożyć zeznanie podatkowe we Francji?

Składając po raz pierwszy deklarację podatkową we Francji, należy wypełnić formularz (Déclaration des revenus 2042) dostępny w każdym urzędzie skarbowym (SIPServices des impôts des particuliers) lub na stronie internetowej www.impots.gouv.fr Wypełniony dokument należy wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w określonym przez państwo terminie.

W następnych latach, wypełniona deklaracja (déclaration préremplie) jest przysyłana na adres podatnika. Należy zweryfikować kwoty i ewentualnie je skorygować, wpisać zmianę adresu, nanieść zmiany w sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka, ślub, separacja, rozwód). Następnie, podpisaną deklarację należy odesłać lub zanieść do urzędu skarbowego.

Uwaga

Do pierwszej deklaracji podatkowej należy dołączyć dokument potwierdzający adres zamieszkania.

W jaki sposób rozliczyć się przez Internet?

Od kilku lat istnieje możliwość składania deklaracji podatkowej przez Internet – dla osób rozliczających się drugi lub kolejny raz we Francji.
Od 2017 roku foyer fiscal (osoby rozliczające się razem), którego roczny dochód stanowiący podstawę do naliczania  podatku( revenu fiscal de référence) przekracza 28 000 € mają obowiązek składania zeznania podatkowego przez Internet.

Aby po raz pierwszy dokonać rozliczenia podatkowego przez Internet należy zarejestrować się na portalu urzędu skarbowego www.impots.gouv.fr

Do rejestracji potrzebne są trzy identyfikatory:

  • n° de télédéclarant – numer elektroniczny znajdujący się na przysłanym do domu formularzu podatkowym;
  • n° fiscal – numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd podatkowy, widniejący na pierwszym rozliczeniu podatkowym;
  • revenu fiscal de référence – dochód, stanowiący podstawę do naliczania  podatku, znajdujący się na Avis d’imposition – ostatnim rozliczeniu podatkowym.

Podczas rejestracji należy utworzyć hasło dostępu (mot de passe) do indywidualnego konta. Dla bezpieczeństwa danych, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i podać adres poczty internetowej. Urząd skarbowy wyśle wówczas link do ostatecznego aktywowania konta.

Na koncie indywidualnym znajduje się –  między innymi – wypełniona deklaracja podatkowa. Wystarczy ją zweryfikować, ewentualnie poprawić, złożyć elektroniczny podpis i wysłać przez Internet.

Termin na złożenie zeznania w formie elektronicznej jest znacznie dłuższy, niż na rozliczenie się w formie papierowej.

Po dokonaniu zeznania automatycznie obliczana jest wysokość podatku i pojawia się  dokument avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu potrzebny do Kasy Świadczeń Rodzinnych i Urzędu pracy.

Jakie są zasady składania zeznania podatkowego dla osób w związkach, rozliczających się tylko we Francji?

Małżonkowie i osoby pozostające w związku partnerskim (PACSPacte civil de solidarité) rozliczają się razem.

Osoby żyjące w konkubinacie rozliczają się oddzielnie.

Małżeństwa lub osoby w związku partnerskim (PACS) zawartym w ciągu roku podatkowego składają wspólną deklarację za dany rok.

W przypadku separacji, rozwodu lub rozwiązania PACS-u, każda osoba składa deklarację podatkową za dany rok indywidualnie. Dzieci mogą zostać wpisane do deklaracji tylko jednego z rodziców.

Jakie dochody należy wpisać do deklaracji podatkowej?

Przy obliczaniu podatku dochodowego brany jest pod uwagę roczny dochód gospodarstwa domowego (foyer fiscal) czyli: zarobki (revenus), emerytury (retraites), zyski uzyskane z niektórych oszczędności (revenues des valeurs et capitaux, plus values et gains taxables), zyski uzyskane z posiadanych nieruchomości (revenus fonciers).

Wysokość dochodu pochodzącego z pracy najemnej, którą należy zadeklarować w zeznaniu podatkowym, znajduje się w odpowiedniej rubryce odcinka wypłaty (nazwa rubryki: net fiscal cumul, cumul annuel imposable lub revenu net imposable).

Jak obliczany jest podatek od dochodu?

Dochód płatnika podlega zmniejszeniu o 10% (déduction forfaitaire – odliczenie ryczałtowe) lub o więcej, jeśli podatnik zadeklaruje i udokumentuje realne koszty zawodowe (frais réels).

Osobom powyżej 65. roku życia i osobom niepełnosprawnym, które spełniają kryterium finansowe przysługuje odliczenie od dochodów kwoty ustalanej corocznie przepisami.

Odliczane od dochodów są również np. alimenty, pomoc dla rodziców w potrzebie, pomoc finansowa dla dorosłych dzieci. 

Pozostała po odliczeniach kwota to dochód podlegający opodatkowaniu (revenu fiscal de référence).

Przed wyliczeniem podatku urząd skarbowy  oblicza:

  • części fiskalne (parts N), na które składa się gospodarstwo domowe (foyer fiscal): jedna osoba to 1 część, małżonkowie/osoby związane PACS-em to 2 części, pierwsze dziecko to 1/2 części, drugie to również 1/2 części, a każde następne dziecko to 1 część. Na przykład rodzina z dwojgiem dzieci to 3 części fiskalne,  z czworgiem dzieci to 4 części fiskalne;
  • Iloraz rodzinny (quotient familial) dzieląc dochód podlegający opodatkowaniu (revenu fiscal de référence) przez sumę części fiskalnych (parts”N”);
  • Otrzymana kwota jest podstawą do wyliczenia podatku. Jest to podatek progresywny, obliczany według zasad skali podatkowej.

Jakie wydatki obniżają obliczony podatek?

  • Odlicza się od podatku wydatki związane  np. z edukacją dzieci, zatrudnieniem opiekunki do dzieci, dla osoby starszej lub pomocy domowej, darowizny na cele dobroczynne bądź dla stowarzyszeń.

Urząd podatkowy może zażądać od podatnika udokumentowania poniesionych wydatków.

Jakie skutki podatkowe wiążą się z płaceniem lub otrzymywaniem alimentów ?

Rodzic, który płaci alimenty, wpisuje je do deklaracji podatkowej. Zostaną one odliczone od jego dochodów.

Rodzic, który otrzymuje alimenty jest zobowiązany wpisać je do deklaracji podatkowej. Otrzymana kwota zostanie wliczona do jego dochodów. Jednocześnie podatek zostanie wyliczony z uwzględnieniem ilości dzieci, na które rodzic otrzymuje alimenty.

Kiedy i w jaki sposób pobierany jest podatek?

Za pierwszy przepracowany rok, podatek płaci się jednorazowo, we wrześniu następnego roku. W następnych latach pobierany jest 3 razy w roku (accomptes provisionnels): w lutym, w maju i we wrześniu.

Istnieje możliwość opłacania podatku miesięcznie. Jest on wówczas pobierany bezpośrednio z konta bankowego lub pocztowego, w okresie od stycznia do października, w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za ubiegły rok.

Jeżeli całkowita kwota podatku okaże się wyższa od sumy 10 zaliczek miesięcznych, opłaty pobierane są również w listopadzie i grudniu. Jeżeli kwota podatku jest niższa, urząd skarbowy zwraca nadpłatę.

Co to jest avis d’imposition ?

Jest to dokument zaświadczający o wysokości naliczonego podatku lub o niepodleganiu opodatkowaniu.

Uwaga

Osoby nie podlegające opodatkowaniu powinny złożyć deklarację podatkową. Zaświadczenie o niepodleganiu opodatkowaniu jest niezbędne do załatwiania spraw administracyjnych. Osobom, które ze względu na niskie dochody nie płacą podatku, przysługują różne ulgi i przywileje, np. mogą być zwolnione z podatku miejskiego (taxe d’habitation), z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny („contribution à l’audiovisuel public”), mają pierwszeństwo w uzyskiwaniu pomocy socjalnej itp.

Co to jest podatek taxe d’habitation i kto powinien go zapłacić?

Taxe d’habitation jest to podatek odprowadzany raz do roku na rzecz gminy i departamentu.

Do odprowadzania podatku zobowiązana jest osoba, która 1 stycznia faktycznie zajmowała lokal podlegający opodatkowaniu (właściciel mieszkania, osoba wynajmująca lokal lub mieszkająca w nim nieodpłatnie). Wysokość tego podatku zależy od standardu lokalu oraz od decyzji władz gminnych i regionalnych.

Co to jest Contribution à l’audiovisuel public i kto powinien ją zapłacić?

Contribution à l’audiovisuel public jest to opłata za korzystanie z radia i telewizji państwowych. Osoby, które nie posiadają telewizora, powinny zakreślić okienko znajdujące się na pierwszej stronie deklaracji podatkowej „contribution à l’audiovisuel public”. Jeżeli kwadrat nie jest zakreślony, automatycznie naliczona zostaje opłata.

Uwaga

Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie, jak również za opóźnienie płatności wynosi 10% wartości naliczonego podatku.

Co zrobić w razie pomyłki w zeznaniu podatkowym?

Podatnik ma 3 lata na skorygowanie danych zawartych w złożonym zeznaniu. Nieprawidłowości można zgłosić osobiście w urzędzie, listownie lub droga elektroniczną. Po 3 latach zarówno podatnik, jak i urząd skarbowy nie mogą zakwestionować złożonych deklaracji podatkowych.

Informacje na temat podatków:

Impôts-Service

+33 (0)810 467 687 (połączenie płatne)

www.impôts.gouv.fr

Informacje na temat podatków dla nierezydentów:

10 rue du Centre, TSA 10010

93465 Noisy-le-Grand cedex

+33 (0)1 57 33 83 00


Najpopularniejsze

Zobacz także