X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Podatek u źródła

Podatek u źródła

Artykuł wprowadzono: 19 listopada 2018

Czy podatek pobierany u źródła dotyczy również

samozatrudnionych i mikro-przedsiębiorców?

Samozatrudnieni i mikro-przedsiębiorcy zadają sobie w chwili obecnej wiele pytań na temat obowiązków jakie będą musieli wypełnić po wejściu w życie, począwszy od 1 stycznia 2019 r. podatku pobieranego u źródła.

Dochody, od których będzie pobierany podatek u źródła

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., reforma dotycząca podatku pobieranego u źródła będzie dotyczyć dochodów pochodzących z działalności zawodowej i jak również dochodów z tytułu posiadanych nieruchomości.

W przypadku dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, podatek dochodowy za rok bieżący, będzie pobierany w postaci zaliczek obliczonych przez organy podatkowe i będzie płatny miesięcznie lub kwartalnie.

Główne etapy pobierania podatku u źródła dla osób samozatrudnionych

Na podstawie dochodów z 2017 r. zadeklarowanych w 2018 r., organy podatkowe obliczą wysokość zaliczek, które będą pobierane, począwszy od 1 stycznia 2019 r., miesięcznie lub kwartalnie.

Wszelkie zmiany dotyczące dochodów z 2018 roku przedstawione w deklaracji podatkowej złożonej w 2019 r. będą wzięte pod uwagę do zaktualizowania kwoty zaliczki we wrześniu 2019 r.

To właśnie we wrześniu, co roku, kwota zaliczki będzie aktualizowana.

W przypadku zmiany okoliczności i sytuacji finansowej podatnika, która umożliwi udokumentowanie i udowodnienie znaczącej zmiany w wysokości obliczonego przez urząd skarbowy podatku, podatnik będzie uprawniony zażądać, w ciągu roku, aktualizacji wysokości wyliczonej wcześniej zaliczki podatku dochodowego.

Każdy podatnik będzie mógł wyliczyć wysokość podatku dochodowego i złożyć do organów podatkowych wniosek o zmianę wysokości pobieranych zaliczek na podatek dochodowy, na stronie internetowej www.impots.gouv.fr.

Pobieranie podatku u źródła na przychody 2018 roku

Należy pamiętać, że nie będzie przerwy w zapłacie podatku dochodowego.
Podatek dochodowy będzie płacony co roku:

  • w 2018 r. od przychodów uzyskanych w 2017 r.,
  • w 2019 r. od przychodów uzyskanych w 2019 r. itd.

Nowa zaplanowana i przedstawiona powyżej forma pobierania przez urzędy skarbowe podatków od wynagrodzeń, emerytur, dochodów uzyskanych z tytułu samozatrudnienia i stałych dochodów z tytułu posiadanych nieruchomości gwarantuje podatnikom, że w 2019 r. nie będzie podwójnego odliczenia podatku dochodowego.

Dochody z natury wyjątkowe, sporadyczne i inne dochody nie wchodzące w zakres reformy a otrzymane w 2018 r., takie jak zyski kapitałowe i dochody z nieruchomości, będą opodatkowane w 2019 r. w ten sam sposób jak w latach poprzednich (jak do tej pory).

Zapłata podatku dochodowego

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek będą płacić podatek dochodowy w postaci zaliczek obliczanych przez organy podatkowe na podstawie ostatniej znanej sytuacji przez organy podatkowe sytuacji podatnika i uprzednio płaconych zaliczek (miesięcznych lub kwartalnych).

Jeżeli dochody otrzymywane przez podatnika są stałe (niezmienne), zaliczki te będą równe wpłatom, które podatnik dokonuje w chwili obecnej.

A w przypadku płatności zaliczek miesięcznych, płatności będą podzielone nie na dziesięć, lecz na dwanaście miesięcy.

UWAGA: Należy podkreślić, że zaliczki te będą odpowiadały podatkowi za rok bieżący, a nie za rok poprzedni.

Rolnicy, którzy wybrali sposób opodatkowania dochodów na podstawie średniego dochodu z ostatnich trzech lat,

będą płacili zaliczki wyliczone przez urząd skarbowy na podstawie średniej dochodów znanych z trzech ostatnich lat.

W celu uproszczenia płatności, zaliczki te będą pobierane automatycznie przelewem z konta bankowego podatnika.

Obowiązek składania rocznej deklaracji podatku dochodowego

Wprowadzenie nowej formy płatności podatku i pobierania podatku u źródła nie zwalnia podatnika z obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego.

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej zawierającej zestawienie wszystkich dochodów niezbędne jest:

  • do podsumowania wszystkich dochodów i możliwości wzięcia pod uwagę ewentualnych kredytów i / lub ulg podatkowych,
  • do ustalenia we wrześniu, nowych stawek i wysokości pobieranego podatku u źródła.

Podatki od dochodów płacone przez mikro-przedsiębiorcę nadal obowiązują

Mikro-przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na płacenie podatku dochodowego od zrealizowanych w danym okresie dochodów, nie podlegają obowiązkowi płacenia podatku u źródła. Wybierając tę opcję, mikro-przedsiębiorcy, płacą już na bieżąco podatek dochodowy, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (miesięcznie lub kwartalnie).

Obliczanie podatku u źródła w przypadku założenia firmy w 2019 roku

Samozatrudniony ma dwie możliwości:

  • aby od razu skorzystać z rozłożenia zapłaty podatku i uniknąć zapłaty jednorazowo wysokiej kwoty podatku w następnym roku, samozatrudniony, może płacić zaliczki już w roku założenia działalności, na podstawie wcześniej oszacowanego zysku,
  • dokonać ostatecznego rozliczenia podatku we wrześniu następnego roku.

Zaliczki na podatek dochodowy mogą zostać obniżone, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń finansowych lub zmian sytuacji życiowej podatnika

W przypadku znacznych zmian w dochodach podatnika, wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy może być zaktualizowana.

Aktualizacja może być dokonana w ciągu roku, tylko z inicjatywy podatnika, na tych samych warunkach, jak pobieranie podatku u źródła stosowane w przypadku wynagrodzeń.

PRZYKŁAD: Jeśli ceny produktów rolnych spadną, osoby prowadzące działalność na własny rachunek zobaczą, że wysokość pobieranych przez urząd skarbowy podatków zostanie dostosowana znacznie wcześniej niż w obecnym systemie podatkowym.

Ta sama możliwość modulacji dotyczy przypadku zmiany ilorazu rodziny – na przykład narodzin dziecka.

Ulgi podatkowe od wydatków poniesionych w 2018 roku

Korzyści z ulg podatkowych i kredytów nabytych na 2018 r. pozostają utrzymane bez zmian. Zostaną one zwrócone latem 2019 roku.

Zaliczka w wysokości 60%, obliczona na podstawie sytuacji podatkowej z poprzedniego roku osób korzystających z niektórych kredytów i / lub ulg podatkowych, zostanie wypłacona od dnia 15 stycznia 2019 r.

Wyłata tej zaliczki dotyczy następujących kredytów i ulg podatkowych:

  • Ulgi podatkowe związane z usługami dotyczącymi osób fizycznych i kosztami opieki nad dziećmi;
  • Ulga podatkowa EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) (Zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych w podeszłym wieku);
  • Ulgi podatkowe dotyczące inwestycji mieszkaniowych związanych z wynajmem (Pinel, Duflot, Scellier, inwestycje mieszkaniowe we francuskich departamentach zamorskich, Censi-Bouvard);
  • Ulgi podatkowe od darowizn dla stowarzyszeń, osób znajdujących się w trudnej sytuacji i składek związków zawodowych.

Saldo zaliczki zostanie wypłacone latem 2019 r., po złożeniu (na wiosnę) deklaracji podatkowej, w której będą zadeklarowanie kwoty wydatków poniesionych na 2018 r., uprawniające do skorzystania z ulgi podatkowej i / lub obniżki podatku.

Źródło: www.gouv.fr

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także