X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Podatek od wynajmu nieruchomości przez przedsiębiorstwa

Podatek od wynajmu nieruchomości przez przedsiębiorstwa

Artykuł wprowadzono: 23 grudnia 2019

(CFE – Cotisation foncière des entreprises)

(Informacje zawarte niniejszym artykule zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Finansów – 04 listopada 2019 r.)

Podatek od wynajmu nieruchomości przez przedsiębiorstwa (w dalszej części artykułu zwany CFE) jest wraz z wkładem od wartości dodanej jakie zobowiązane są do zapłacenia przedsiębiorstwa (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises – CVAE) jednym z 2 składników terytorialnego wkładu ekonomicznego (Contribution Economique Territoriale – CET). 

Podatek ten jest płacony w każdej gminie, w której firma wynajmuje lokale lub tereny.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do płacenia podatku CFE

Obowiązek zapłaty podatku CFE dotyczy firm i osób, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, niezależnie od:

 • Ich formy prawnej (przedsiębiorca indywidualny, firma, stowarzyszenie, fundacja, przedsiębiorstwo państwowe)
 • Rodzaju prowadzonej działalności (przemysł, handel, rolnictwo, rzemiosło, wolne zawody)
 • Ich sposobu opodatkowania
 • Ich narodowości.

Cechy charakterystyczne działalności podlegającej podatkowi CFE

Działalność podlegająca opodatkowaniu w CFE winna być wykonywana na terytorium Francji i spełniać jednocześnie wszystkie trzy, niżej przedstawione warunki:

 • działalność winna być wykonywana w sposób ciągły,
 • być wykonywana zawodowo,
 • nie może stanowić podstawy do wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę

Opodatkowaniu CFE podlega, wynajem i poddzierżawa pustych budynków na cele mieszkaniowe, jak również wynajem mieszkań umeblowanych.

Tym niemiej, nie podlega podatkowi CFE wynajem lub podnajmowanie pustych budynków na cele mieszkalne, jeżeli zrealizowany przez firmę dochód brutto bez podatków lub obroty bez podatków nie przekraczają kwoty 100 000 EUR.

CFE nie dotyczy również wynajmu niektórych mieszkań umeblowanych, stanowiących część głównej rezydencji właściciela.

Podatkowi CFE podlegają natomiast tereny zabudowane i niezabudowane, z wyjątkiem tych, które uzyskały tymczasowe lub stałe zwolnienie od płacenia tego podatku.

Zwolnienia

Uwaga: W chwili obecnej nawet związki zawodowe nie są już zwolnione z obowiązku płacenia podatku CFE. 

Zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku CFE mogą być stałe (permanentne) lub tymczasowe.

Zwolnienia Stałe (permanentne) 

Niżej przedstawione organizacje i osoby fizyczne zwolnione są z płatności podatku CFE (oczywiście pod warunkiem spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków):

 • Organizacje i władze lokalne, instytucje publiczne i organy państwowe 
 • Duże porty morskie, porty niezależne, a także porty zarządzane przez władze lokalne, instytucje publiczne
 • Rolnicy, niektóre organizacje zrzeszające pracodawców i niektóre GIE (grupy interesu publicznego)
 • Niektóre spółdzielnie rolnicze i ich związki 
 • Rzemieślnicy świadczący usługi osobom prywatnym lub w ich imieniu z materiałami należącymi do nich, bez względu na to, czy posiadają określoną markę, lub sklep, lecz pod warunkiem, że zatrudniają wyłącznie stażystów w wieku nie przekraczającym 20 lat (na początku stażu) 
 • Kierowcy taksówek lub karetek pogotowia, właściciele lub osoby wynajmujące maksymalnie od 1 do 2 samochodów, z 7 miejscami (nie licząc miejsca kierowcy), niezależnie od tego, czy sami prowadzą pojazd, czy zarządzają nimi, pod warunkiem, że te 2 pojazdy (samochody) nie są nieużywane jednocześnie i że przestrzegają oficjalne stawki ustalone przez prawodawcę 
 • Spółdzielnie i organizacje (związki) spółdzielni rzemieślników, a także spółdzielnie i związki spółdzielni szyprów, spółdzielnie morskie 
 • Niektórzy rybacy i rzemieślnicze firmy rybackie
 • Spółdzielnie produkcyjne pracowników (Scop) 
 • Niezależni sprzedawcy-domokrążcy (Vendeurs à domicile indépendants VDI), których łączne wynagrodzenie brutto nie przekracza kwoty 6686 EUR 
 • Prywatne placówki szkolnictwa podstawowego i średniego, które funkcjonują na podstawie umowy podpisanej z urzędem państwowym.
 • Prywatne placówki szkolnictwa wyższego funkcjonujące na podstawie umowy podpisanej z państwem lub uznane za placówkę użyteczności publicznej
 • Profesorzy literatury, nauki i przedmiotów artystycznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, którzy prowadzą nauczanie osobiście, we własnym w domu, w domu swoich uczniów, lub w lokalu nieposiadającym jakiejkolwiek nazwy i specjalnego wyposażenia
 • Malarze, rzeźbiarze, grawerzy i projektanci uważani za artystów i sprzedający jedynie sztukę własnej produkcji
 • Artyści fotografowie za ich działalność związaną z robieniem zdjęć i za sprzedaż ich własnych dzieł sztuki lub ich własnych praw autorskich
 • Autorzy, kompozytorzy, choreografowie, tłumacze uzyskujący dochody z prawa autorskiego oraz niektóre kategorie przedsiębiorców organizujących spektakle (spektakle na żywo)
 • Artyści liryczni i dramatyczni
 • Niezależne sklepy z płytami (których główną działalnością jest sprzedaż detaliczna fonogramów)
 • Przedsiębiorstwa sprzedające nowe książki w sprzedaży detalicznej z etykietą niezależnej Księgarni lub osoby bez żadnego znaku firmowego, posiadające lokal ogólnodostępny i których sprzedaż detaliczna nowych książek wynosi co najmniej 50% obrotu
 • Położne i osoby zajmujące się opieką chorych (o ile nie wykonują zawodu pielęgniarki)
 • Lekarze i pomocnicy medyczni otwierający dodatkowe gabinety w okolicach, w których brakuje usługowej opieki medycznej lub w gminie liczącej mniej niż 2 000 mieszkańców
 • Sportowcy wyłącznie dla praktyki sportowej
 • Niektóre działalności prasowe (wydawnictwa prasowe), takie jak wyspecjalizowani dystrybutorzy prasy, które zwolnione są z urzędu
 • Organizacje HLM oraz właściciele lub najemcy wynajmujący lub podnajmujący część swojej prywatnej powierzchni mieszkaniowej, okazjonalnie i po rozsądnej cenie (lub umeblowanej części mieszkanie, pod warunkiem, że wynajmowana część mieszkania stanowi główną siedzibę podnajmującego)
 • Osoby zarządzające umeblowanymi kwaterami turystycznymi lub pensjonatami (chambre d’hôtes), pod warunkiem, że lokale te stanowią część ich osobistego lokalu mieszkalnego i nie stanowią głównej lub wtórnej rezydencji najemcy
 • Firmy prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu biogazu, energii elektrycznej i ciepła przez fermentację beztlenową
 • Działalność społeczna (z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń – „mutuelles” i ich związków) 
 • Miejskie kasy oszczędnościowo-kredytowe

Zwolnienia Tymczasowe 

Niżej przedstawione osoby i organizacje mogą skorzystać z czasowego zwolnienia z CFE, jeżeli spełniają określone warunki:

 • Prawnicy, którzy ukończyli teoretyczne i praktyczne szkolenie trwające co najmniej 18 miesięcy, które zostało potwierdzone świadectwem kwalifikacji do wykonywania zawodu prawnika (CAPA) i praktykują swoją działalność niezależnie, indywidualnie albo w grupie
 • Nowe firmy
 • Firmy z siedzibą w strefach pomocy regionalnej
 • Firmy z siedzibą w strefach pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Firmy zarejestrowane na obszarach rewitalizacji obszarów wiejskich
 • Newralgiczne obszary miejskie (ZUS) lub priorytetowe dzielnice polityki miejskiej danego regionu (QPV)
 • Wolne strefy miejskie pierwszej kategorii
 • Wolne strefy miejskie drugiej kategorii 
 • Wolne strefy miejskie trzeciej generacji 
 • Lekarze, pomocnicy medyczni i weterynarze
 • Młode firmy innowacyjne i młode firmy uniwersyteckie (JEIU)
 • Firmy z siedzibą na Korsyce
 • Firmy zlokalizowane w obszarach, w których zatrudnienie jest podstawą do rewitalizacji danego obszaru (BER)
 • Firmy zlokalizowane w strefach restrukturyzacji obrony (ZRD)
 • Firmy założone w wolnych strefach działalności (ZFA) na Gwadelupie, w Gujanie, na Martynice, na Reunionie lub na Majotcie

Dwa niżej przedstawione rodzaje przedsiębiorstw mogą również skorzystać z tymczasowego zwolnienia z CFE:

 • Firmy założone w rejonach miejskich, których celem jest zdynamizowanie i rozwój (BUD) między 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2020 r. i które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych
 • Spółki założone w gminach sąsiednich z wyżej wymienionymi – BUD między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2020 r. i które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych

Aby skorzystać z tymczasowego zwolnienia z CFE należy złożyć, Wniosek przy pomocy formularza Cerfa nr 10694 * 21.

Obliczanie i podstawa opodatkowania 

Stawka podatku CFE jest ustalana przez gminę lub EPCI, na którego terytorium, znajduje się nieruchomość podlegająca opodatkowaniu. 

Wysokość podatku CFE jest obliczana na podstawie wartości najmu nieruchomości podlegającej podatkowi od nieruchomości, którą firma wykorzystała do swojej działalności zawodowej w roku N-2. 

Na przykład: Aby obliczyć wysokość podatku CFE za 2019 rok należy wziąć pod uwagę lokal (jego wartość), który był wykorzystany do pracy zawodowej w 2017 r.

Wartość czynszu lokali profesjonalnych (używanych dla potrzeb działalności gospodarczej) jest ustalana zgodnie z cennikiem, w którym są wyszczególnione (klasyfikowane) lokale przeznaczone do użytku zawodowego lub komercyjnego, w zależności od ich charakteru lub ich przeznaczenia. 

Na przykład: supermarkety, sklepy, lokale sprzedaży, magazyny. Co za tym idzie, zaplecze sklepu wykorzystywane do przechowywania towarów, nie ma takiej samej wartości jak główna część sklepu, w której przyjmowani są klienci. 

Przy określeniu wartości czynszu uwzględniane są średnie ceny wynajmu stosowane w danym (ściśle określonym) okresie. 

Wartość czynszową budynków przemysłowych i gruntów ustala się zgodnie z tzw. metodą „księgową” opartą na cenie nabycia środków trwałych. 

Od 2020 r., jeśli wartość ta będzie mniejsza niż 500 000 EUR wówczas wysokość czynszu będzie ustalona tak, jak dla pomieszczeń profesjonalnych. 

Zmniejszenie podstawy opodatkowania 

W celu obliczenia wysokości CFE, podstawy gruntów (dla przedsiębiorstw prowadzących działalność przemysłową) zmniejszone są o 30%. 

Podstawa opodatkowania jest również zmniejszana w innych przypadkach i między innymi: 

 • 50% dla nowych firm, rok po jej utworzeniu 
 • Proporcjonalnie do czasu braku aktywności dla niektórych działalności sezonowych (na przykład: restauracji, kawiarni) 
 • 75% dla przedsiębiorcy (artisan), który zatrudnia 1 pracownika, 
 • 50% dla przedsiębiorcy (artisan), który zatrudnia 2 pracowników i 
 • 25% dla przedsiębiorcy (artisan), który zatrudnia 3 pracowników (nie licząc praktykantów), jeżeli wynagrodzenie za pracę (zysk, płacone wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne) wynosi więcej niż 50% całkowitego obrotu łącznie z podatkami (sprzedaży brutto)

Minimalna opłata podatku EFC 

Jeżeli wartość czynszu jest bardzo niska, minimalna ryczałtowa opłata ustalana jest na podstawie kwoty, której wysokość jest ustalana decyzją gminy lub EPCI.

Skala tak zryczałtowanego podatku aktualizowana jest co roku. Kwota powinna być zawarta w przedziale, który różni się w zależności od: 

 • wysokości osiągniętego obrotu lub 
 • przychodów netto 

które firma zrealizowała w roku N-2.

Minimalna skala podstawy opodatkowania CFE  w zależności od uzyskanego obrotu lub przychodów
Obrót lub przychód Minimalna podstawa opodatkowania  (CFE za 2019)
Do 10 000 € Od 218 € do 519 €
od  10 001 € do 32 600 € od  218 € do 1037 €
od  32 601 € do 100 000 € od  218 € do 2179 €
od  100 001 € do 250 000 € od  218 € do 3632 €
od  250 001 € do 500 000 € od  218 € do 5187 €
od 500 001 € od  218 € do 6745 €

Uwaga: zwolnieni są z podatku CFE, firmy o obrotach lub przychodach mniejszych lub równych 5 000 EUR

Płatność podatku

Firmy i osoby fizyczne, które zobowiązane są do zapłaty CFE, nie otrzymują już corocznego powiadomienia dotyczącego zapłaty podatku. Są jednak zobowiązane do sprawdzenia wysokości podatku przez Internet na ich własnym koncie.

Płatność CFE odbywa się w 2 ratach. 

 • Zaliczka w wysokości 50% kwoty CFE zapłaconej w poprzednim roku jest płatna najpóźniej do 1 kwietnia bieżącego roku. Tym niemniej, podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty tej zaliczki, jeśli kwota CFE była mniejsza niż 3 000 EUR. 
 • Saldo podatku CFE winno być zapłacone nie później niż 15 grudnia danego roku. Pomniejszone ewentualnie o zapłacone wcześniej zaliczki. Co oznacza, że cała kwota CFE winna być zapłacona najpóźniej do 15 grudnia danego roku. 

Płatności należy dokonać drogą elektroniczną. Podatnik może wybrać jedną z następujących metod płatności: 

 • Płatność online za pośrednictwem internetowego rachunku podatkowego 
 • Comiesięczne płacenie zaliczek (wybór tej formy płatności możliwy jest do 30 czerwca) 
 • Płatność dokonana w terminie ustalonym przez prawodawcę (wybór tej formy płatności możliwy jest do 30 listopada) 

W niżej przedstawionych sytuacjach, podatnik może uzyskać zmniejszenie wysokości CFE : 

 • jeśli planuje zaprzestać działalności w ciągu roku lub 
 • jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jego podstawa opodatkowania, w porównaniu z rokiem poprzednim, zostanie zmniejszona o co najmniej 25%. 

Aby uzyskać taką obniżkę, podatnik zobowiązany jest do złożenia, do księgowego odpowiedzialnego za pobór podatku CFE, podpisanego własnoręcznie oświadczenia, co najmniej 15 dni przed obowiązującym terminem płatności podatku.

Uwaga: firma, która w poprzednim roku zapłaciła podatek w wysokości przekraczającej 3 000 EUR i nie korzystała z płatności miesięcznych jest zobowiązana do zapłacenia przed 15 czerwca zaliczki na poczet podatku CFE. 

Wysokość zaliczki wynosi 50% kwoty zapłaconej w roku poprzednim.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także