X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Pobieranie podatku u źródła od wynagrodzeń opiekunek dziecięcych i pomocy domowych

Pobieranie podatku u źródła od wynagrodzeń opiekunek dziecięcych i pomocy domowych

Artykuł wprowadzono: 22 stycznia 2020

Nowy obowiązek podatkowy wprowadzony w 2020 r.

Od stycznia 2020 r. wprowadzony został nowy obowiązek dotyczący pobierania podatku u źródła również od dochodów uzyskanych przez opiekunów/opiekunki dziecięce i pomoce domowe. 

Rodzice, zatrudniający opiekunów do dzieci lub pomoce domowe (jako pracodawcy) zadają sobie pytania dotyczące sposobu pobierania tego podatku i wpłacania go do urzędu skarbowego. Dlatego też poniżej przedstawiony jest sposób w jaki pobierany będzie podatek dochodowy u źródła od wynagrodzeń wypłacanym opiekunom do dzieci i pomocom domowym, kiedy podatek powinien być zapłacony, i jak w 2020 roku będzie on pobierany i wpłacany do urzędu skarbowego.

Podatek pobierany u źródła – opiekunowie do dzieci i pomoce domowe

Celem pobierania podatku u źródła, jest zobowiązanie podatnika do obliczenia i do comiesięcznego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Metoda zaadoptowana została już od wielu lat przez ustawodawcę polskiego a wprowadzona jest we Francji dopiero w 2020 roku.

Stawka pobieranego podatku u źródła zależy od kwoty dochodu przedstawionego w deklaracji za poprzedni roku. W rzeczywistości kwota podatku pobieranego u źródła jest jedynie, pewnego rodzaju, zaliczką na podatek dochodowy, który podatnik zobowiązany jest do zapłacenia za dany rok, w roku następnym. Kiedy złożona jest deklaracja podatku dochodowego w roku N, za dochody uzyskane w roku N-1, urząd podatkowy porównuje wysokość rocznego obowiązku podatkowego z sumą kwot podatku pobranego u źródła w roku N-1. 

Jeżeli kwota zapłaconych przez podatnika zaliczek jest wyższa od kwoty rocznego podatku dochodowego, różnica zostanie zwrócona podatnikowi. 

W przypadku, gdy kwota zaliczek jest niższa od wyliczonego podatku, podatnik jest zobowiązany do wpłacenia tej kwoty na konto urzędu skarbowego.

Faktyczny podatek płacony jest przez podatnika rok później w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej. 

Opiekunowie dzieci i pomoce domowe powinni mieć świadomość, że podatek pobierany u źródła przez pracodawców, wpłacany jest natychmiast do urzędu skarbowego.

Jak wszyscy wiemy, pracodawcami pomocy domowych i opiekunów dzieci są rodzice dzieci, to znaczy zwykłe osoby fizyczne, które nie mają zbyt wielkiego pojęcia jak pobierać podatek u źródła, według jakiej stawki powinien być on obliczony, i że stawka ta jest wyliczana na podstawie dochodów wykazanych w ostatniej deklaracji podatkowej opiekuna dzieci czy pomocy domowej.

Wiadomo jest również, że opiekunom dzieci przysługuje specjalna ulga, która zmniejsza większość podatku. 

Dlatego też, dla opiekunów dzieci i pomocy domowych ustawodawca ustalił specjalny system pobierania podatku u źródła.

Pobieranie podatku u źródła u źródła od dochodów zrealizowanych w 2020 r. – obniżenie stawki podatku dochodowego

Jak już wcześniej wspominano, począwszy od 2020 roku, w przypadku opiekunów dzieci i pomocy domowych, pobieranie podatku u źródła stosowane jest w ten sam sposób jak u innych podatników.

Opiekunowie dzieci tak samo jak i pomoce domowe, zobowiązani są do zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Stawka stosowanej zaliczki na podatek dochodowy (podatek pobierany u źródła) zależy od kwot wykazanych w ostatniej, znanej, rocznej deklaracji podatkowej. 

I tak, jak wspomniano wcześniej, rok później podatnik ureguluje różnicę między rzeczywistym podatkiem, jaki będzie miał do zapłacenia a zapłaconymi wcześniej zaliczkami (wcześniej pobranym przez urząd skarbowy podatkiem u źródła).

Należy zauważyć, że stawka podatku potrącanego u źródła będzie również uwzględniała wszelkie specjalne zniżki, które przyznawane są opiekunom dzieci.

Oznacza to, że:

 • Wysokość stawki stosowanej do obliczenia podatku pobieranego u źródła będzie wynosić 0%, jeśli opiekun dzieci (niania) dzięki uldze ustawowej nie będzie podlegać opodatkowaniu.
 • Wysokość podatku pobieranego u źródła, któremu podlega opiekun dzieci i pomoc domowa zostanie obliczona na podstawie ostatecznego wyliczenia wysokości podatku, które weźmie również pod uwagę tę specjalną ulgę.

Wystarczy spojrzeć na ostatnią deklarację podatkową, aby dowiedzieć się, co zostało wzięte pod uwagę do obliczenia podatku u źródła. 

Aby wysokość stawki branej pod uwagę do obliczenia podatku u źródła pobieranego począwszy od stycznia 2020 r. do września 2020 r. była prawidłowa, należy pamiętać, o zadeklarowaniu również ulgi podatkowej, która była również odliczona w deklaracji podatkowej za 2019 r.

To samo dotyczy deklaracji sporządzanej w maju 2020 r., która będzie służyła do określenia wysokości podatku pobieranego u źródła począwszy od września, tego roku.

Dlatego też opiekun dzieci (Niania) powinien zawsze prawidłowo deklarować swoje dochody, i nie zapomnieć o obliczeniu, w deklaracji podatkowej, ulgi, która mu przysługuje. 

Kto będzie pobierał podatek u źródła wynagrodzenia opiekuna dzieci? Czy będzie to pracodawca (rodzice zatrudniający Nianię) czy Pajemploi?

Należy pamiętać, że jeśli opiekun dzieci/pomoc domowa nie podlega opodatkowaniu i jego stawka podatku pobieranego u źródła wynosi 0% i pracodawca nie ma żadnego obowiązku dotyczącego podatku dochodowego opiekuna dzieci.

Jeśli opiekun dzieci podlega opodatkowaniu, pracodawcy (w tym wypadku rodzice dziecka) mają wybór między dwoma rozwiązaniami.

Po złożeniu miesięcznej deklaracji, Pajemploi podaje dwie informacje:

 • wysokość wynagrodzenia netto po odliczeniu podatku, 
 • wysokość podatku u źródła wraz ze jego stawką.

Rodzice dzieci będący jednocześnie pracodawcami mogą zatem wybrać:

 • albo rodzice dokonują wypłaty wynagrodzenia netto na konto opiekuna dzieci, a Pajemploi pobiera, z konta pracodawców podatek u źródła, który niania powinna zapłacić i przekazuje go na konto urzędu skarbowego.
 • albo rodzice-pracodawcy pozostawiają Pajemploi całą odpowiedzialność wypłaty wynagrodzenia i zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku Pajemploi pobiera całkowitą kwotę z rachunku pracodawców-rodziców (wynagrodzenie i podatek) i przekazuje wynagrodzenie opiekunowi dzieci a podatek urzędowi skarbowemu.

W obu przypadkach rodzice-pracodawcy są odpowiedzialni za obliczoną i zapłaconą kwotę podatku.

Inne dochody opiekuna dzieci i podatek pobierany u źródła

Jeśli opiekunka dzieci ma jeszcze inne dochody, takie jak na przykład dochód z nieruchomości, odsetki na koncie bankowym, emerytury itp., Dochody te podlegają również pobieraniu podatku u źródła. 

Tym niemniej, podatek u źródła pobierany jest bezpośrednio przez banki i organizacje wypłacające te wynagrodzenia a rodzice opiekuna dzieci nie mają żadnego obowiązku dotyczącego tych wynagrodzeń. 

Reforma ta nie przewiduje jeszcze obliczania podatku od niektórych dochodów dodatkowych takich jak: zasiłki alimentacyjne, posiłki, przejechane kilometry, itp… 

Nie ma zatem potrzeby ich uwzględniania przy wyliczaniu podatku pobieranego u źródła. 

W każdym razie, należy pamiętać, że wysokość obliczonego i potrącanego podatku u źródła stanowi jedynie zaliczkę na poczet późniejszego rozliczenia podatku. 

Wysokość rzeczywistego podatku za 2020 rok zostanie obliczona w deklaracji dochodów z za 2020 r. sporządzonej w 2021 r. ewentualnie skorygowana we wrześniu 2021 r.

Ulga podatkowa dla rodziców będących pracodawcami, na wydatki dotyczące opieki nad dziećmi 

Zasady dotyczące ulgi podatkowej na opiekę nad dziećmi pozostają takie same i ulga podatkowa nie jest utracona. Ponieważ rodzice co roku płacą opiekę nad dzieckiem, podatek potrącany u źródła nie ma wpływu na rodziców-pracodawców. Ulga podatkowa będzie nadal wypłacana regularnie. 

Pobieranie podatku u źródła od wynagrodzeń pomocy domowych

Ta sama zasada obowiązuje pomoce domowe. Mechanizm jest już znany i dotyczy CESU (Chèque d’Emploi Service Universel).

Od stycznia 2020 r.:

 • podobnie jak w 2019 r., pracodawca (pomocy domowych) będzie zobowiązany deklarować (co miesiąc) do CESU, kwotę wynagrodzenia netto za dany miesiąc,
 • na podstawie dokonanej deklaracji, CESU prześle pracodawcy, trzy informacje:
 1. wynagrodzenie netto pracownika, po podatkach (podstawa opodatkowania), czyli kwota, którą faktycznie otrzyma pracownik (CESU)
 2. kwota potrąconego podatku u źródła (i zastosowana stawka, która służyła do wyliczenia podatku)
 3. wysokość opłat socjalnych.

• Pracodawca będzie miał dwie możliwości: 

 • płacić pracownikowi wynagrodzenie netto po odliczeniu podatku: 

w takim przypadku CESU potrąci z konta pracodawcy należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę podatku u źródła, którą w imieniu pomocy domowej zapłaci urzędowi skarbowemu. 

 • „zezwolić” CESU wypłatę wynagrodzenia swojego pracownika

W takim przypadku CESU obciąża konto bankowe pracodawcy i wypłaca:

 • pracownikowi wynagrodzenie netto po opodatkowaniu, 
 • organom podatkowym kwotę pobranego podatku u źródła 
 • i różnym organizacjom społecznym składki na ubezpieczenia społeczne…

Ten nowy system pobierania podatku u źródła, może być trudny do zrozumienia przez pracownika (pomocy domowej czy opiekuna dzieci) dlatego też, aby nie spowodować zbyt wielkiego napięcia i wyeliminować wszelkie nieporozumienia zalecane jest wcześniejsze przedyskutowanie z pracownikiem wyżej przedstawionej problematyki.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także