X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Opodatkowanie imigrantów – Zalety statusu imigranta we Francji

Opodatkowanie imigrantów – Zalety statusu imigranta we Francji

Artykuł wprowadzono: 22 czerwca 2020

Warunki uzyskania statusu imigranta

Osoby, które objęte są programem preferencyjnym i mogą skorzystać ze specyficznego i uprzywilejowanego systemu opodatkowania imigranta, są to przede wszystkim pracownicy, kierownicy, dyrektorzy, osoby zarządzające firmami, które:

  • Zostały zatrudnione przez firmę zagraniczną do podjęcia pracy w spółce, której siedziba znajduje się na terytorium Francji i która powiązana jest z firmą zagraniczną 

lub

  • Zostały zatrudnione bezpośrednio za granicą przez firmę mającą siedzibę we Francji

Warunki dotyczące miejsca zamieszkania (zameldowania)

Aby skorzystać z systemu podatkowego dla imigrantów konieczne jest spełnienie jednocześnie dwóch podstawowych warunków.

Warunek nr. 1 – Nieposiadanie stałego pobytu we Francji przez 5 lat poprzedzających przyjazd do Francji i uzyskanie statusu imigranta. Innymi słowy, nieposiadanie statusu rezydenta podatkowego we Francji przez pięć kolejnych lat poprzedzających przyjazd do Francji.

Warunek nr. 2 – Posiadanie rezydencji podatkowej we Francji w czasie „impatriacji”

Być rezydentem podatkowym we Francji w rozumieniu art. 4 B art. 1 a i b CGI (Code Général des Impôts – Ogólnego Kodeksu Podatkowego), tj. mieć miejsce zamieszkania lub główne miejsce pobytu we Francji i wykonywać na terytorium Francji swoją główną działalność zawodową.

Korzyści wynikające ze statusu imigranta

Status imigranta określony w art. 155 B CGI, upoważnia do zwolnienia, w pewnym zakresie, od opodatkowania wynagrodzeń dotyczących „impatriacji”, a także innych, niebezpośrednich dochodów pracownika.

Ustawa podatkowa z 2017 r. przedłużyła czas trwania korzystnego dla imigrantów opodatkowania. 

Przewidziane zwolnienia obowiązują w każdym roku, w którym miejsce stałego zamieszkania impatrianta było na terytorium Francji (w rozumieniu art. 4 B B CGI)

  • do 31 grudnia piątego roku, po podjęciu pracy na terytorium Francji, jeżeli podjęcie pracy we Francy miało miejsce przed 6 lipca 2016 r.;
  • do 31 grudnia ósmego roku po podjęciu pracy we Francji, jeżeli miało to miejsce od 6 lipca 2016 r.

Zwolnienie z dodatkowego wynagrodzenia związanego z „impatriacją”

Premia, która stanowi dodatek do wynagrodzenia i związana jest bezpośrednio z tymczasowym wykonywaniem przez pracowników działalności zawodowej na terytorium Francji, zwolniona jest w całości, i nie jest brana pod uwagę do podstawy podatkowania otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia. 

Niemniej jednak możliwość nieopodatkowania kwoty premii łączy się z obowiązkiem określenia jej wysokości w podpisanej przez pracodawcę umowie o pracę

Opcja premii „impatriacji” w wysokości 30% wynagrodzenia netto.

Firma mająca siedzibę we Francji, zatrudniająca osoby bezpośrednio z zagranicy, może zdecydować się na uznanie pracownikowi zryczałtowanej kwoty premii dotyczącej „impatriacji” (ich przyjazdu do Francji).

W przypadku wybrania tej opcji, premia pracownika będzie równa 30% wartości całkowitego wynagrodzenia netto.

Zastosowanie tej opcji możliwe jest pod warunkiem, że wynagrodzenie imigranta podlegające podatkowi dochodowemu jest co najmniej równe wynagrodzeniu otrzymywanemu przez osoby wykonujące podobne funkcje na terytorium Francji.

Zwolnienie z części wynagrodzenia związanego z działalnością prowadzoną za granicą

Podczas imigracji do Francji pracodawca może wymagać od pracowników (imigrantów) wykonywania pracy za granicą w imieniu firmy francuskiej, która sprowadziła ich do Francji i z którą mają podpisaną umowę o pracę. Wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje w związku z jego działalnością wykonywaną za granicą, zwolnione jest od francuskiego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ograniczenie zwolnienia

Zwolnienie to jest jednak ograniczone. Zagraniczni pracownicy, kierownicy i osoby zarządzające mają do wyboru dwie opcje:

1. Ogólny limit

Zwolnienie z „premii za impatriację” i część wynagrodzenia odpowiadająca działalności wykonywanej za granicą nie mogą przekraczać 50% całkowitego wynagrodzenia pracownika.

2. Pułap wynagrodzenia odpowiadający działalności wykonywanej (prowadzonej) za granicą

Zwolnienie z części wynagrodzenia odpowiadającej działalności prowadzonej poza granicami Francji nie może przekraczać 20% podstawy opodatkowania pracownika.

Przykład

Pan Kowalski spełnia wszelkie warunki pozwalające do korzystania ze statusu imigranta.

Jego roczne wynagrodzenie netto otrzymane w roku N wynosi 220 000 EUR i podzielone jest w następujący sposób:

premia za „impatriację”130 000 €
wynagrodzenie dotyczące działalności prowadzonej na terytorium Francji60 000 €
wynagrodzenie dotyczące działalności prowadzonej za granicą30 000 €
Należy pamiętać, że dochód referencyjny we Francji wynosi 100 000 EUR

Etap pierwszy: wyliczenie kwoty maksymalnej progu „premii za impatriację” zwolnionej od opodatkowania.

Biorąc pod uwagę kwotę dochodu referencyjnego, limit „premii impatriacyjnej” zwolnionej od podatku wynosi 120 000 EUR (220 000 EUR – 100 000 EUR).

Drugi etap: część wynagrodzenia otrzymanego za granicą.

Wynagrodzenie odpowiadające działalności prowadzonej przez daną osobę za granicą może być zwolnione od podatku do kwoty 30 000 EUR.

Kwota wynagrodzenia, która prawdopodobnie nie będzie podlegała opodatkowaniu, wynosi 150 000 EUR (120 000 + 30 000 EUR)

Trzeci etap: ograniczenie kwoty niepodlegającej opodatkowaniu

Opcja 1: Ogólny limit:

Kwota wynagrodzenia zwolniona od podatku jest ograniczone do 50% całego wynagrodzenia: 110 000 EUR (50% z 220 000 EUR)

Przy zastosowaniu tej pierwszej opcji, kwota zwolniona od podatku wynosi 110 000 EUR.

Opcja 2: Limit wynagrodzenia uzyskanego za granicą, niepodlegający opodatkowaniu:

Wyłączenie od opodatkowania niektórych „dochodów pasywnych” i niektórych zysków kapitałowych ze sprzedaży papierów wartościowych i kwot otrzymanych z przysługujących pracownikowi praw socjalnych

W okresie zwolnienia z opodatkowania niektórych elementów wynagrodzenia związanego z „impatriacją”, pracownicy mogą również korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości 50% kwoty:

  • niektórych „dochodów” uzyskanych za granicą, takich jak: dochody z własności intelektualnej lub przemysłowej, dochody z kapitału ruchomego,
  • oraz pewnych zysków kapitałowych zrealizowanych ze sprzedaży papierów wartościowych i praw socjalnych uzyskanych za granicą.

Zwolnienie od podatku w wysokości 50% nie ma zastosowania do obliczania i pobierania opłat społecznych, które obowiązują we Francji.

Niemniej jednak wszystkie wynagrodzenia i zwolnione zyski kapitałowe brane są pod uwagę do ustalenia referencyjnego dochodu podatkowego. 

Ponieważ zgodnie z art. 155 B CGI wszystkie dochody zwolnione od podatku brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu podatkowego, pracownik zagraniczny zobowiązany jest wskazać w deklaracji podatku dochodowego nr 2042 kwotę dochodu niepodlegającą opodatkowaniu (tymczasowo zwolnionego od podatku).

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)

Korzystna dla imigrantów reforma z 2018 r., która zwalniała ich od zapłaty podatku od fortuny (ISF- Impôts sur la Fortune) została przeniesiona do aktualnego podatku od majątku nieruchomościowego (IFI – l’Impôt sur la Fortune Immobilière).

Imigranci podlegają podatkowi IFI, tylko w odniesieniu do swoich nieruchomości położonych we Francji do 31 grudnia 5 roku po przeniesieniu miejsca zamieszkania na terytorium Francji.

Po zakończeniu okresu zwolnienia wszystkie aktywa nieruchomości na świecie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem IFI.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także