X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Opłaty społeczne dotyczące osób niebędących rezydentami podatkowymi we Francji (CSG, CRDS, Opłaty społeczne)

Opłaty społeczne dotyczące osób niebędących rezydentami podatkowymi we Francji (CSG, CRDS, Opłaty społeczne)

Artykuł wprowadzono: 9 maja 2019

KATEGORIE DOCHODÓW NIEREZYDENTÓW PODLEGAJĄCE OPŁATOM SPOŁECZNYM

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą wyłącznie dochodów z nieruchomości i zysków kapitałowych ze źródeł francuskich otrzymywanych przez osoby mające miejsce zamieszkania poza Francją.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., podlegają opodatkowaniu (w 2019 r.):

  • dochody z tytułu wynajmu nieruchomości uzyskane w 2018 r.
  • zyski ze sprzedaży nieruchomości zrealizowanych podlegających opodatkowaniu w 2019 r.

Osoby niebędące Francuzami, które podlegają obowiązkowemu systemowi ubezpieczeń społecznych w kraju (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein lub Szwajcaria) są zwolnione z płacenia składek na CSG i CRDS.

Tym niemniej, przychody te podlegają opłacie solidarnościowej (prélèvement de solidarité) w wysokości 7,5%.

Przepisy te zostaną wprowadzone w życie w momencie analizy przez urząd skarbowy deklaracji podatkowej za 2018 r. i wykazanych w niej dochodów otrzymanych za 2018 r., jeżeli podatnik zaznaczy na formularzu 2042 C, w rubryce „Różne”, pole 8SH lub 8. Jeśli „Jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i nie jestem objęty francuskim system ubezpieczenia społecznego”.

W związku z tym, zaliczki na poczet podatku dochodowego za 2019, określone na podstawie zeznania podatkowego za 2018 rok, będą obliczone bez opłat społecznych, a opłata solidarnościowa (prélèvement de solidarité) w wysokości 7,5% zostanie wyliczona i pobrana od salda podstawy opodatkowania.

Uwaga: Niestety, w I kwartale 2019 nie było możliwe skorygowanie wysokości opłat społecznych wyliczonych przez urząd skarbowy, a których stawka w wysokości 17,2% była stosowana automatycznie.

Jednakże, począwszy od drugiego kwartału 2019 r. na stronie www.impots.gouv.fr, w obszarze prywatnym podatnika, w sekcji „Zarządzaj moim odliczeniem podatku u źródła” «Gérer mon prélèvement à la source” istnieje nowa funkcja umożliwiająca wyeliminowanie (począwszy od drugiej połowy 2019 r.), zaliczek na ubezpieczenia społeczne.

Z funkcji tej mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy spełniają wyżej przedstawione warunki.

Raty składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały zapłacone od stycznia 2019 r., zostaną uwzględnione w płatności opłaty solidarnościowej w wysokości 7,5% należnej za 2019 r.

Funkcjonariusze i urzędnicy państwowi oddelegowani za granicę są zobowiązani do opłaty składki na ubezpieczenie społeczne od dochodów z nieruchomości.

Uwaga: Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane od dochodów przez inne instytucje (wynagrodzenia, emerytury, renty, …), mogą dotyczyć również osób mieszkających za granicą.

Składki te nie podlegają ogólnemu kodeksowi podatkowemu (Code Général des Impôts), lecz kodeksowi ubezpieczenia społecznego (Code de la Sécurité Sociale), dlatego też wszelkie roszczenia dotyczące korekt i wysokości pobranych składek należy kierować bezpośrednio do organizacji, które dokonały tych potrąceń (pracodawca, fundusz emerytalny itp.). Instytucje te są zobowiązane do rozpatrzenia wniosku podatnika lub, jeśli jest to konieczne, przekazania go do organu, który pobrał dane składki.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także