X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ograniczenia przy przekraczaniu francuskiej granicy i wprowadzenie kontroli sanitarnych

Artykuł wprowadzono: 23 maja 2020

Aby wesprzeć walkę z epidemią Covid-19 uchwalone 11 maja prawo przedłużające stan zagrożenia epidemicznego przewiduje wdrożenie środków sanitarnych dla podróżnych przybywających do Francji metropolitalnej lub jej terytoriów zależnych. 

Stosowne dekrety, które wchodzą w życie 23 maja tworzą ramy prawne umożliwiające, decyzją prefekta i pod nadzorem sędziego, nałożyć na podróżnych czternastodniową kwarantannę lub izolację w domu lub w wybranym dostosowanym do tego miejscu. Poddawanie kwarantannie, stosowane systematycznie we francuskich terytoriach zamorskich, dotyczyć będzie także osób, u których podczas kontroli sanitarnych, które zostaną wprowadzone na granicach, wykryto objawy Covid-19.

Dodatkowo, od 25 maja rząd wprowadza system dobrowolnego poddawania się kwarantannie w zależności od kraju pochodzenia podróżnych:

– dla podróżnych przybywających spoza obszaru europejskiego (z wszystkich państw świata z wyjątkiem UE, Wielkiej Brytanii, Andory, Islandii, Księstwa Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu), nadal obowiązuje zamknięcie granic i zakaz wjazdu.

 Francuzi lub stali rezydenci mogą wracać do Francji. Niemniej jednak, oczekuje się od nich poddania się dobrowolnej kwarantannie. Po ich przyjeździe do Francji spoza terytorium europejskiego otrzymają oni stosowne informacje na temat możliwości poddania się kwarantannie w domu lub w dostosowanych do tego celu strukturach.

– dla podróżnych przybywający z obszaru europejskiego (państwa członkowskie UE oraz Wielka Brytania, Andora, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria i Watykan) granice nie są zamknięte, jednak ruch podlega ograniczeniom, w ramach kontroli wykonywanych wespół z sąsiednimi państwami.

Oprócz Francuzów i stałych rezydentów do Francji mogą wjeżdżać także pracownicy transgraniczni czy przewoźnicy międzynarodowi. Możliwy jest także wjazd na terytorium Francji w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych (małżonkowie w separacji, kontynuowanie edukacji, opieka na dziećmi, odwiedziny u rodziców potrzebujących pomocy) i zawodowych (pracownicy sezonowi, europejscy pracownicy delegowani, których misji nie można odłożyć w czasie).

Ponadto, aby ułatwić przepływ osób, stopniowo otwierane są przejścia graniczne, a kontrole statyczne zastępowane są kontrolami mobilnymi.  

Rząd pracuje z sąsiednimi państwami nad opracowaniem wspólnego oświadczenia potrzebnego przy przekraczaniu granic.

Biorąc pod uwagę przybliżoną sytuację epidemiczną pomiędzy państwami oraz skoordynowane działania w zarządzaniu kryzysem, obywatele krajów europejskich przy wjeździe na terytorium Francji nie będą poddawani kwarantannie. 

Niemniej jednak, od podróżnych z krajów europejskich, których władze wprowadziły kwarantannę dla osób przybywający na ich terytorium, wymagane będzie poddanie się dobrowolnej kwarantannie, w ramach zasady wzajemności. 

Tym samym podróżni przylatujący do Francji z Hiszpanii, począwszy od 25 maja, proszeni będą o dobrowolne poddanie się kwarantannie. Dotyczyć to będzie obywateli hiszpańskich, francuskich a także wszystkich innych krajów.

Podobne regulacje zamierza wprowadzić Wielka Brytania. Po ich wejściu w życie podróżni przybywający do Francji, bez względu na ich narodowość, będą proszeni o dobrowolnie poddawanie się kwarantannie.

Z dobrowolnej kwarantanny zwolnione zostaną następujące kategorie osób:

– osoby dla których Francja jest krajem tranzytowym 

– członkowie załóg i osoby obsługujące loty pasażerskie i towarowe lub udające się do bazy wylotowej

– przewoźnicy towarów 

– kierowcy i załogi autokarów i pociągów

– członkowie załóg i osoby eksploatujące statki handlowe i rybackie

– zagraniczni pracownicy służby zdrowia przyczyniający się do walki z epidemią Covid-19  

– personel misji dyplomatycznych i konsularnych, a także organizacji międzynarodowych mających siedzibę lub biuro we Francji, a także ich małżonkowie i dzieci 

– personel francuskich i zagranicznych służb bezpieczeństwa lub obrony powracający z misji, lub podczas misji, organ sądowy wykonujący swoje funkcje, jak również inni urzędnicy państwowi oddelegowani za granicę lub powracający z misji oraz ich małżonkowie i dzieci. 

– pracownicy przygraniczni

– osoby mogące uzasadnić podróż ważnymi powodami rodzinnymi (opieka, odwiedziny lub zapewnienie zakwaterowania dla swojego dziecka, kontynuacja nauki, pilna pomoc bliskiej osobie, pogrzeb krewnego)

– osoby, które zostały dopuszczone do wjazdu do Francji z przyczyn ekonomicznych pod warunkiem, że ich pobyt jest krótszy niż 5 dni. 

W celu odbycia podróży, podróżni będą musieli zaopatrzyć się w następujące dokumenty, które można pobrać ze stron francuskiego MSW:

– oświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego do Francji metropolitalnej

Do pobrania tutaj LINK

(poniżej jego tłumaczenie na język polski)

– oświadczenie honorowe potwierdzające, że podróżny nie ma objawów Covid-19. 

Oświadczenie o celu podróży do Francji metropolitalnej z krajów UE, Andory, Islandii, Lichtenstein, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Watykanu. 

Oświadczenie należy okazać przewoźnikowi, przed wykorzystaniem biletu oraz podczas kontroli granicznej 

Ja niżej podpisany/(a):

Pani/Pan

Obywatelstwo:

Zamieszkały/(a):

Oświadczam, że powód mojej podróży odpowiada jednemu z następujących przypadków (zaznaczyć odpowiedni):

 – Obywatel Francji, jak również jego małżonka i dzieci

 – Obywatel jednego z krajów UE lub Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Watykanu.

– Obywatel państw trzecich mający swoje główne miejsce zamieszkania we Francji, tak jak jego żona i dzieci

– Pracownik misji dyplomatycznej i konsularnej lub międzynarodowej organizacji mającej siedzibę lub biuro we Francji, jak również jego małżonka i dzieci

– Pracownik sezonowy będący obywatelem kraju UE lub Andory, Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Szwajcarii, San Marino i Watykanu lub kraju trzeciego, ale posiadający główne miejsce zamieszkania w jednym z tych krajów i mający wstępną umowę zatrudnienia, bądź dokument z numerem TESA (Uproszczony Dokument Zatrudnienia w Rolnictwie) lub TESA +, albo umowę o pracę zawartą z firmą lub plantatorem z Francji. 

– Pracownik delegowany z kraju UE, którego misja nie może zostać przełożona, posiadający umowę o świadczeniu usług, w której zawarto datę trwania misji. 

– Pracownik służby zdrowia walczący z epidemią Covid-19 

– Członkowie załóg i osoby obsługujące loty pasażerskie i towarowe lub udające się do bazy wylotowej

– Cudzoziemiec zapewniający przewóz towaru

– Marynarz będący obywatelem innego kraju wykonujący międzynarodowy transport towarów lub pracujący na statku rybackim

 – Osoba uzasadniająca podróż korzystaniem z prawa opieki na dzieckiem, do jego odwiedzin czy zapewnieniem mu zakwaterowania

– Osoba kontynuująca edukację, jak również osoba jej towarzysząca (w przypadku nieletnich)

– Osoba uzasadniająca podróż odwiedzinami u niesamodzielnego rodzica lub dziecka umieszczonego w specjalistycznej placówce. 

Sporządzono w… dnia…

Podpis 
Najpopularniejsze

Zobacz także