X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oferta pracy – Nauczyciel wiedzy o Polsce – Île-de-France

Data publikacji: 17-05-2021 07:25

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Aulnay-sous-Bois

Telefon:

Dodane przez: Szkoła Polska

Cena:

Wyświetlono: 452 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois
ogłasza nabór na stanowisko:

nauczyciela wiedzy o Polsce

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26),
data rozpoczęcia pracy 01.09.2021 r.

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.), zwanej dalej „KN”:

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia „Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy 
o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 
w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.”
Wymagania dodatkowe:
wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
umiejętność pracy w zespole,
kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe,
Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z tych względów, jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych 
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce przez Szkołę Polską im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois, adres: Averino, L. Michel, 93600 Aulnay-sous-Bois, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce. Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”
Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności 
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.06.2021 roku do godziny 18.00 na adres: aulnaysousbois@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aulnay-sous-Bois, 17.05.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLE POLSKIEJ IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZY AMBASADZIE RP W PARYŻU  Z SIEDZIBĄ W AULNAY-SOUS-BOIS WCHODZĄCEJ W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska naucz – 2021


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie