X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oferta pracy – Nauczyciel języka polskiego – Île-de-France

Data publikacji: 17-05-2021 08:05

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Aulnay-sous-Bois

Telefon:

Dodane przez: Szkoła Polska

Cena:

Wyświetlono: 1 014 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu
z siedzibą w Aulnay-sous-Bois
 ogłasza nabór na stanowisko:

nauczyciela języka polskiego

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (9/26),
data rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.), zwanej dalej „KN”:

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia „Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie 
z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 
w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.”

Wymagania dodatkowe:
wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
umiejętność pracy w zespole,
kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe,
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z tych względów, jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający 
z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela języka polskiego przez Szkołę Polską im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois, adres: Averino, L. Michel, 93600 Aulnay-sous-Bois, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności 
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.06.2021 roku do godziny 18.00 na adres: aulnaysousbois@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aulnay-sous-Bois, 17.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska naucz – 2021


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie