X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oferta pracy – Nauczyciel bibliotekarz – Île-de-France

Data publikacji: 17-05-2021 07:53

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Aulnay-sous-Bois

Telefon:

Dodane przez: Szkoła Polska

Cena:

Wyświetlono: 529 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois
ogłasza nabór na stanowisko:

nauczyciela bibliotekarza

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/36),
data rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.), zwanej dalej „KN”:

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
przestrzega podstawowych zasad moralnych,
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), zwanego dalej „rozporządzeniem”:
Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1- 4 lub § 7 (rozporządzenia).
Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

nauczyciel bibliotekarz udostępnia zbiory,
odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,
popularyzuje czytelnictwo,
prowadzi dokumentację biblioteczną,
współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki,
opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne,
aktywnie uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej,
zna przepisy prawa oświatowego, statutu i regulaminów Szkoły Polskiej,
10. współpracuje z Biblioteką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
11. uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Wymagania dodatkowe:
wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
wskazana znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej,
kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia dane kontaktowe,
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza.

Podpisane oświadczenia kandydata:
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z tych względów, jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, prosimy 
o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela bibliotekarza przez Szkołę Polską im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois, adres: Averino, L. Michel, 93600 Aulnay-sous-Bois, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza. Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”
Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności 
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.06.2021 roku do godziny 18.00 na adres: aulnaysousbois@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aulnay-sous-Bois, 17.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie