X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od marca nowe dowody osobiste

Od marca nowe dowody osobiste

Artykuł wprowadzono: 26 marca 2015

Zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz.U. 2014 poz. 1709 z późn.zm.) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie osobiście w Polsce w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości pośredniczenia konsulów w przekazywaniu obywatelom polskim dowodów osobistych wydanych przez organy gmin.
 
Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Termin ważności dowodu osobistego
dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania
dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą  18 urodzin

Uwaga:
Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zachowują one ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. 
Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe).

W nowych dowodach osobistych, wydawanych od 1 marca 2015 r., nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu, jak również danych dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego.

Osoby przebywające poza granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek do Urzędu Miasta/Gminy w Polsce o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza granicami kraju, którego dowód osobisty został utracony, jest zobowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie i osobiście najbliższą placówkę konsularną. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą, w miarę możliwości, inny dokument ze zdjęciem oraz zaświadczenie z policji francuskiej o utracie polskiego dokumentu. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego w sytuacjach nagłych dokonuje się w godzinach obsługi interesantów. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu


Najpopularniejsze

Zobacz także