X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Obywatelstwo francuskie

Artykuł wprowadzono: 28 maja 2018

W jaki sposób nabywa się obywatelstwo francuskie?

Istnieją trzy sposoby nabycia obywatelstwa francuskiego:

 • z chwilą narodzin: na mocy prawa krwi (droit du sang), na mocy prawa ziemi (droit du sol),
 • przez związek małżeński,
 • przez proces naturalizacji.

Kiedy mówi się o nabyciu obywatelstwa na mocy prawa krwi i prawa ziemi?

Nabycie obywatelstwa na mocy prawa krwi (droit du sang) następuje, gdy co najmniej jedno z rodziców dziecka posiada obywatelstwo francuskie w dniu jego narodzin.

Nabycie obywatelstwa na mocy prawa ziemi (droit du sol) następuje, gdy rodzice dziecka urodzonego na terenie Francji są obcokrajowcami.

Jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację?

Aby uzyskać obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację należy:

 • być pełnoletnim,
 • posiadać ważny dokument tożsamości z kraju pochodzenia,
 • udowodnić integrację ze społeczeństwem francuskim poprzez wystarczającą znajomość języka francuskiego (co najmniej na poziomie B1), historii i kultury francuskiej, a także praw i obowiązków obywatelskich,
 • udowodnić co najmniej 5-letni nieprzerwany pobyt we Francji; okres ten jest redukowany do 2 lat w przypadku osób, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej 2 lat studiów wyższych we Francji,
 • nie być karanym. • Uwaga!

  Lista dokumentów, które należy dołączyć do prośby o nadanie obywatelstwa francuskiego poprzez naturalizację lub związek małżeński znajduje się na stronie internetowej La préfecture de police, au service du public de l’agglomération parisienne: www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

  W jaki sposób sprawdzana jest integracja ze społeczeństwem francuskim osoby ubiegającej się o obywatelstwo?

  Od 2003 roku osoby ubiegające się o nadanie obywatelstwa francuskiego muszą przejść specjalną rozmowę w prefekturze policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, podczas której sprawdzany jest ich poziom znajomości języka francuskiego oraz praw i obowiązków obywatelskich. Ponadto od 1 stycznia 2012 roku każdy postulujący jest zobowiązany do przedstawienia dyplomu/certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na wymaganym poziomie.

  Jako dowód znajomości języka francuskiego uznawane są:

  • francuskie dyplomy ukończenia studiów wyższych,
  • dyplom ukończenia gimnazjum (brevet des collèges),
  • dyplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – poziom B1,
  • zaświadczenia z pieczęcią FLI (Français langue d’intégration),
  • zaświadczenie wydane przez instytucje uznane przez ministra spraw wewnętrznych (Le centre national d’études pédagogiques, la chambre de commerce et de l’industrie de Paris, l’université de Cambrigde, l’Éducation testing service).

  Gdzie należy złożyć prośbę o nadanie obywatelstwa?

  Skompletowane dokumenty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujący adres:

  Préfecture de police

  Direction de la police générale

  1er bureau – Naturalisations

  75195 Paris R.P.

  Czy z chwilą zawarcia małżeństwa z obywatelem Francji automatycznie nabywa się obywatelstwo francuskie?

  Nabycie obywatelstwa francuskiego poprzez zawarcie związku małżeńskiego nie następuje automatycznie. Można o nie wystąpić dopiero po upływie 4 lat od zawarcia związku małżeńskiego. Okres ten przedłuża się do 5 lat, jeżeli nieprzerwany pobyt we Francji trwał krócej niż trzy lata.

  Czy można „sfrancuszczyć” swoje imię i/lub nazwisko?

  W momencie ubiegania się o obywatelstwo francuskie, można poprosić o modyfikację nazwiska i/lub imienia (demande de francisation). Wypełniony formularz Cerfa n° 65-0054 najlepiej złożyć razem z podaniem o naturalizację (demande de naturalisation); jednak nie później niż do końca roku, w którym uzyskało się obywatelstwo francuskie.

  Istnieje kilka możliwości modyfikacji nazwiska/imienia:

  • zastąpienie imienia lub imion przez ich francuskie odpowiedniki (na przykład: Adrianna – Adrienne),
  • dodanie francuskiego imienia do imienia polskiego (na przykład: Jean Antoni, Antoni Stephan),
  • zastąpienie polskiego imienia wybranym imieniem francuskim (na przykład: zamiana imienia Krzysztof na francuskie imię Maxime),
  • usunięcie polskiego imienia, jeśli posiada się już imię francuskie.  • Modyfikacja nazwiska polega na:

   • przetłumaczeniu polskiego nazwiska na język francuski (na przykład: Wiśniński – Merisier, co oznacza w języku francuskim „wiśnia”),
   • transformacji jego zapisu (na przykład: Kowalski – Kovalski)

   Jakie obywatelstwo ma dziecko cudzoziemców (Polaków) urodzone we Francji?

   Nabycie praw do obywatelstwa francuskiego następuje na zasadzie prawa ziemi i jest automatyczne z chwilą narodzin na terytorium Francji. Niemniej dzieci cudzoziemców urodzone we Francji początkowo zachowują obywatelstwo swoich rodziców. Dokumenty tożsamości dziecka, takie jak paszport, wydawane są przez kraj, którego obywatelami są jego rodzice.

   W chwili uzyskania pełnoletniości, dziecko ma prawo zadeklarować, czy chce przyjąć/zatrzymać obywatelstwo francuskie. Musi w tym celu poprosić o wydanie zaświadczenia o obywatelstwie francuskim (certificat de nationalité française) w urzędzie do spraw obywatelstwa (Pôle de la nationalité française) dla osób mieszkających w Paryżu lub w odpowiedniej jednostce sądu właściwego ze względu zamieszkania (Tribunal d’instance compétent du lieu de son domicile). Osoba składająca prośbę o wniosek musi udowodnić, że przebywała we Francji w chwili uzyskania pełnoletniości i przez okres 5 lat pomiędzy 11. a 18. rokiem życia. Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować dokumenty potwierdzające stały pobyt we Francji dziecka (książeczki zdrowia, świadectwa szkolne itp.).

   Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego przed uzyskaniem pełnoletniości?

   Już 16-letnie dziecko cudzoziemców urodzone we Francji może ubiegać się o nadanie obywatelstwa przez oświadczenie przed uzyskaniem pełnoletniości. W momencie składania oświadczenia musi ono zamieszkiwać na terytorium Francji nieprzerwanie co najmniej od 5 lat.

   Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego w imieniu dziecka?

   Cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego dziecku pod warunkiem, że:

   • urodziło się na terenie Francji,
   • ma mniej niż 13 lat,
   • co najmniej od 8. roku życia mieszka nieprzerwanie wraz z rodzicami na terytorium Francji.

   Jakie okoliczności uniemożliwiają otrzymanie obywatelstwa francuskiego?

   Obywatelstwo nie może być nadane osobie, która:

   • była karana na szkodę interesu Francji,
   • dopuściła się aktu terroryzmu,
   • została skazana na sześć lub więcej miesięcy kary więzienia bez zawieszenia,
   • była wydalona z terytorium Francji,
   • została pozbawiona prawa pobytu na terytorium Francji,
   • przebywa we Francji nielegalnie.

   Szczegółowe informacje:

   Informacje na temat uzyskania obywatelstwa francuskiego:

   Préfecture de Police

   Bureau des naturalisations

   11, rue des Ursins

   75004 Paris

   Informacje na temat dokumentów potrzebnych do złożenia prośby o obywatelstwo:

   +33 (01)53 71 32 73/74/75
   Najpopularniejsze

   Zobacz także