X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Obywatelska umowa solidarności – związek partnerski

Obywatelska umowa solidarności – związek partnerski

Artykuł wprowadzono: 5 czerwca 2018

Zawarcie umowy/conclusion du Pacs

Skutki prawne/effets

Rozwiazanie umowy/dissolution

ZAWARCIE UMOWY

Czym jest związek partnerski Pacs?

Pacs został wprowadzony do francuskiego kodeksu cywilnego 15 listopada 1999 roku. Jest to kontrakt legalizujący nieformalny związek dwóch pełnoletnich osób bez względu na płeć. Pacs ma za zadanie prawnie uregulować organizację wspólnego życia tych osób.

Czy obywatel polski ma prawo zawrzeć Pacs?

Każda pełnoletnia osoba mieszkająca we Francji, bez względu na narodowość, ma prawo do zawarcia Pacs-u, jeżeli spełnia warunki przewidziane w kodeksie cywilnym.

Kto nie ma prawa do zawarcia Pacs?

Pacs nie może być zawarty pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz krewnymi w linii bocznej do trzeciego stopnia. Nie jest także możliwy w przypadku osób spowinowaconych w linii prostej.

Nie maja prawa do Pacs-u osoby:

 • niepełnoletnie,
 • pozostające w związku małżeńskim,
 • „spaksowane”, czyli związane Pacs-em z inną osobą.

Co należy zrobić, aby zawrzeć Pacs?

Aby zawrzeć umowę Pacs należy sporządzić pisemną umowę i osobiście zarejestrować ją w kancelarii sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance).

Umowa ta może być sporządzona przez notariusza lub zredagowana samodzielnie przez osoby zawierające związek.

Umowa powinna uwzględniać między innymi wybór ustroju wspólności lub rozdzielności majątkowej.

Po sprawdzeniu tożsamości oraz zdolności do czynności prawnych zainteresowanych, sekretarz sądu (greffier) wpisuje umowę do Rejestru obywatelskich umów solidarności. Od tego momentu Pacs zaczyna wywoływać skutki prawne pomiędzy stronami.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia Pacs?

Do zawarcia umowy potrzebne są następujące dokumenty:

 • pisemna umowa Pacs;
 • oryginał i fotokopia dowodów tożsamości;
 • zupełny akt urodzenia (ważny 3 miesiące od daty wydania);
 • honorowe oświadczenie o braku pokrewieństwa z partnerem;
 • honorowe oświadczenie o miejscu zamieszkania;
 • fotokopia orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli któraś ze stron pozostawała w związku małżeńskim);
 • zaświadczenie o niepozostawaniu w Pacs z inną osobą (Certificat de non Pacs), wydawany przez sąd najwyższej instancji (Tribunal de grande instance de Paris);
 • jeśli osoba zainteresowana rezyduje we Francji od ponad roku, zaświadczenie potwierdzające, że nie jest ubezwłasnowolniona ani nie pozostaje pod kuratelą – Certificat de non inscription au répertoire civil annexe wydawany przez Service Central de l’Etat Civil. • Uwaga!

  Polak, który nie posiada francuskiego aktu urodzenia musi uzyskać Certificat de coutume –zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia Pacs.

  . Dokument jest wydawany w polskim konsulacie.

  SKUTKI PRAWNE

  Jakie są konsekwencje prawne Pacs?

  Pacs wywołuje następujące skutki prawne pomiędzy stronami:

  • współodpowiedzialność za długi zaciągnięte na potrzeby życia codziennego w czasie trwania Pacs
  • wspólna deklaracja podatkowa
  • pomoc materialna i opieka w przypadku choroby, bezrobocia itp.
  • zwolnienie od podatku po zmarłym partnerze (konieczne jest jednak spisanie testamentu, sam Pacs nie gwarantuje automatycznie prawa do spadku)
  • w przypadku śmierci jednego z partnerów prawo do korzystania z mieszkania, jeżeli w umowie nie zostało postanowione inaczej
  • obowiązki i prawa ustalone w zawartej umowie

  ROZWIAZANIE UMOWY

  Jak można rozwiązać Pacs?

  W przeciwieństwie do małżeństwa, Pacs może być w każdym momencie rozwiązany.

  Pacs może zostać zakończony poprzez złożenie przez strony wspólnej deklaracji w kancelarii sądu, w którym uprzednio dokonały rejestracji umowy.

  Każdy z partnerów może zakończyć związek przez jednostronne pisemne oświadczenie woli złożone w kancelarii sądu. W takim przypadku rozwiązanie Pacs jest ważne od momentu doręczenia oświadczenia drugiemu partnerowi.
  Uwaga!

  Z mocy prawa Pacs wygasa:

  • w momencie śmierci jednego z partnerów,
  • na skutek zawarcia przez nich związku małżeńskiego,
  • gdy jeden z partnerów zawrze związek małżeński z osobą trzecią.

  Partnerowi, który ponosi winę za rozpad związku (rupture fautive), może zostać zasądzone odszkodowanie na rzecz porzuconego partnera.

  Czy Pacs jest ważny w Polsce?

  Pacs jest ważny tylko na terenie Francji. W Polsce nie posiada on mocy urzędowej.


  Najpopularniejsze

  Zobacz także