X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Obowiązek zadeklarowania rzeczywistego beneficjanta do 01/04/2018

Obowiązek zadeklarowania rzeczywistego beneficjanta do 01/04/2018

Artykuł wprowadzono: 6 maja 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

W celu zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu Dyrektywa 2015/849 / UE Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 20.05.2015, (Artykuły L. 561-2-2, L. 561-46 do L. 561-50, R. 561-1 do R. 561-3 i R. 561-55 do R. 561-63 Kodeksu monetarnego i finansowego), narzuciła Państwom członkowskim obowiązek utworzenia w centralnym rejestrze każdego kraju europejskiego, specyficznego systemu identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych wszystkich przedsiębiorstw, jak również osób prawnych mających siedzibę na terytorium każdego kraju europejskiego. Ten nowo utworzony rejestr nazywa się „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych”.

Zakres nowych obowiązków prawnych w odniesieniu do Rejestru Spółek Handlowych (R.C.S.)

Od wprowadzenia w życie postanowień wyżej wymienionej Dyrektywy, we Francji tak samo jak i w Polsce istnieje obowiązek złożenia do Rejestru Spółek Handlowych (R.C.S.) dokumentu, w którym zadeklarowani będą Rzeczywiści Beneficjenci, a dotyczy on:

 • wszystkich firmy francuskich (posiadających siedzibę na terytorium Francji i w należących do niej departamentach), spółek cywilnych, rolnych i handlowych, z wyjątkiem tych, których papiery wartościowe są przeznaczone do obrotu na regulowanym rynku finansowym;
 • wszystkich zagranicznych spółek handlowych (których siedziba znajduje się poza granicami UE), a które posiadają oddział na terytorium Francji;

Terminy składania deklaracji:

Z zastrzeżeniem poniżej przedstawionego paragrafu, każda firma narusza prawo, jeżeli do 01/04/2018 nie złożyła do Rejestru Spółek Handlowych (R.C.S.) dokumentu dotyczącego informacji o Rzeczywistych Beneficjentach.

Dokument dotyczący Rzeczywistych Beneficjentów należy złożyć w R.C.S. (Rejestrze Spółek Handlowych) również w momencie zakładania firmy i najpóźniej w ciągu 15 dni od daty wystąpienia o rejestrację i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W przypadku zmiany beneficjentów nowy dokument dotyczący informacji o Rzeczywistych Beneficjentach powinien być złożony w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia aktu wymagającego sprostowania lub uzupełnienia informacji w nim wymienionych.

Jak zidentyfikować Rzeczywistego Beneficjenta (-ów) danego przedsiębiorstwa:

Za Rzeczywistego Beneficjenta uważana jest osoba lub osoby fizyczne, które są właścicielami firmy lub kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, przedsiębiorstwo składające deklarację.

W żadnym wypadku nie może to być osoba prawna.

Rzeczywistym Beneficjentem firmy składającej deklarację jest:

 • osoba fizyczna lub osoby, które posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 25% kapitału lub praw do głosu na zgromadzeniu;
 • osoba fizyczna lub osoby, które z innych powodów sprawują kontrolę nad organami zarządzającymi, lub decyzjami walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub udziałowców spółki składającej deklarację;
 • lub, w przypadku braku możliwości określenia Rzeczywistego Beneficjenta, zgodnie z dwoma poprzednimi kryteriami, osoba lub osoby, które bezpośrednio lub pośrednio (korzystając z pomocy jednej lub więcej osób prawnych) pełnią funkcję prawnego przedstawiciela.

Aktualizacja dokumentu dotyczącego Rzeczywistego Beneficjenta:

Dokument dotyczący Rzeczywistego Beneficjenta (-ów) wraz z informacjami o firmie powinien być złożony w zaistniałych następujących sytuacjach:

 • W odniesieniu do spółki składającej deklarację:
   • Zmiana nazwy firmy,
   • Zmiana formy prawnej,
   • Zmiana siedziby firmy.

     

  • W odniesieniu do Rzeczywistego Beneficjenta (-ów) uprzednio zadeklarowanego:
  • Osoba fizyczna staje się lub przestaje być rzeczywistym beneficjentem;
  • Zmiana jednego lub więcej przedstawicieli prawnych (jeżeli uprzednio byli zadeklarowali jako Rzeczywiści Beneficjenci);
  • Zmiana adresu lub nazwy Rzeczywistego Beneficjenta (-ów);
  • Zmiana warunków kontroli sprawowanej nad spółką dokonującą deklaracji przez Rzeczywistego Beneficjenta (-ów).

  Koszt złożenia w Rejestrze dokumentu dotyczącego faktycznego beneficjenta (-ów) (A. 743-10-1 n ° 84-1 i 84-2 c.com):

  Pierwsze zgłoszenie przez firmę zarejestrowaną w RCS począwszy od 01/08/2017: 23,62 € Brutto

  Pierwsze zgłoszenie przez firmę zarejestrowaną w RCS przed 01/08/2017 (art. 3 z dnia 01/08/2017): 54,42 € Brutto

  Deklaracja modyfikująca i zastępująca poprzednią deklarację: 46,41 € Brutto

  Przekazywanie osobom trzecim dokumentu dotyczącego faktycznego beneficjenta (-ów):

  Należy również pamiętać, że osoby trzecie, inne niż osoby prawnie upoważnione, mogą również otrzymać kopię dokumentu dotyczącego Rzeczywistego Beneficjenta(-ów), pod warunkiem, posiadania decyzji od sędziego nadzorującego RCS (Rejestr Spółek Handlowych).

  Aby otrzymać decyzję Sędziego Nadzorującego RCS, należy zgodnie z warunkami zawartymi art. R.561-59 kodeksu monetarnego i finansowego złożyć do RCS (Rejestr Spółek Handlowych), w którym złożony został dokument, wniosek uzasadniając przyczynę lub prawo do otrzymania kopii dokumentu dotyczącego Rzeczywistego Beneficjenta (-ów).

  JAK ZADEKLARAOWAĆ I WYPEŁNIĆ DOKUMENT DOTYCZĄCY RZECZYWISTEGO BENEFICJENTA?

  Aby zadeklarować Rzeczywistego Beneficjenta, należy złożyć Dokument DBE-S-1 – dotyczący firmy

  Niezbędne informacje dotyczące firmy zgłaszającej:

  W dokumencie DBE-S-1 należy wpisać wszystkie informacje, możliwe do zweryfikowania a dotyczące firmy w dniu podpisania dokumentu.

  Na przykład numer identyfikacyjny SIREN (składający się z 9-cyfr) nadawany przedsiębiorstwu przez INSEE, który znajduje się w KBIS.

  Niezbędne informacje dotyczące Rzeczywistego Beneficjenta:

  Ta część dokumentu pozwoli na identyfikuję pierwszego Rzeczywistego Beneficjenta, określając:

  • Jego tożsamość i miejsce stałego zamieszkania. – W tym miejscu należy wpisać informacje o aktualnym miejscu zamieszkania Rzeczywistego Beneficjenta. Informacja ta jest obowiązkowa, gdyż jest to wymóg ustawy (L. 561-46 C.M.F.)
  • Sposób w jaki kontroluje spółkę.
  • Data, od kiedy jest Rzeczywistym Beneficjentem.

  Jeśli w przedsiębiorstwie jest wielu Rzeczywistych Beneficjentów:

  • należy wypełnić dokument DBE-S-1 i
  • następnie tyle dodatkowych dokumentów DBE-S-2 ilu jest w przedsiębiorstwie Rzeczywistych Beneficjentów.

  Informacje dotyczące identyfikacji Rzeczywistego Beneficjenta:

  Forma (sposób) kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta spółki składającej deklarację:

  Osoba fizyczna uznawana jest za Rzeczywistego Beneficjenta, jeśli posiada, bezpośrednio i / lub pośrednio, ponad 25% kapitału lub praw głosu w spółce.

  „Sposób kontroli sprawowanej nad spółką przez Rzeczywistego Beneficjenta (R561-56 2 ° b) CMF), oznacza, że:

  • jeśli osoba posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w przedsiębiorstwie, wówczas należy zaznaczyć zarówno udział w kapitale spółki, jak i prawa do głosu,
  • należy wskazać zarówno procent udziału w kapitale przedsiębiorstwa jak i praw do głosu, które mogą być różne (np. podwójne prawo do głosowania). W przypadku posiadania zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego udziału w przedsiębiorstwie należy podać jeden całkowity procent.

  Na przykład: jeżeli Pan MARC posiada bezpośrednio 20% udziałów w spółce ALPHA i jest 50% udziałowcem w LANDA, która jest właścicielem 90% firmy raportującej ALPHA.

  => Pan Marc posiada łącznie: 20% + (50 x 90%) = 65% kapitału i praw do głosu na zgromadzeniu spółki.

  • jeżeli posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie nie jest bezpośrednie, lecz za pośrednictwem jednej lub więcej osób prawnych, innych niż firma sporządzająca deklarację, w dokumencie DBE-S-bis należy podać, dla każdego z przedsiębiorstw, oprócz nazwy firmy, adresu i siedziby, numeru identyfikacyjnego SIREN (9-cyfrowy) również nazwę miasta, w którym znajduje się rejestr handlowy (w którym zarejestrowane są te spółki),

  Na przykład: Pan PAUL jest właścicielem 80% kapitału spółki ABEILLE, która jest właścicielem 35 % kapitału spółki FLEUR składającej deklarację

  => Pan PAUL uważany jest Rzeczywistego Beneficjenta Firmy FLEUR, ponieważ posiada: 80 x 35% = 28% kapitału tej spółki.

  Ten właśnie procent udziału (28%) należy wskazać w dokumencie dotyczącym Rzeczywistego Beneficjenta (-ów) w rubryce dotyczącej posiadania pośredniego udziału w kapitale spółki.

  Ten sam procent należy również wskazać w odpowiedniej rubryce dotyczącej praw do głosu pana PAULA (28% lub jakikolwiek inny, jeśli jest inny). (Sytuacja ta może wystąpić w przypadku spółek akcyjnych lub spółek cywilnych).

  Następnie, w dokumencie DBE-S-bis, należy wskazać sposób, w jaki pan PAUL posiada 28% kapitału,

   • wpisać, że posiada on 80% udziału w kapitale spół ABEILLE, zarejestrowanej w RCS pod numerem (SIREN) 123 456 789 i
   • podać miasto rejestru RCS, która to posiada 35% udziałów w firmie FLOWER.

  Należy zrobić to samo, jeżeli procent praw do głosu w firmie FLOWER jest inny.

  UWAGA: Należy pamiętać o złożeniu w Rejestrze nowego dokumentu, jeżeli po przesłaniu do Rejestru pierwszego dokumentu dotyczącego Rzeczywistego Beneficjenta (-ów):

  • nastąpiła jakakolwiek zmiana w procentowym udziale w kapitale lub w prawie do głosu jednego lub więcej właścicieli:
  • jeżeli zmienił się skład osób posiadających kontrolę nad spółką.

  Formy (sposoby) kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta (inne niż te przedstawione powyżej, forma kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta w rozumieniu 3° i 4° I Artykułu L.233-3 Kodeksu handlowego.

  Sposoby kontroli decyzji podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu lub możliwość mianowania lub odwoływania większości członków zarządu, kierownictwa lub nadzoru są różne. Są to między innymi:

  – posiadanie udziałów większościowych w przedsiębiorstwach zależnych;

  – pakt udziałowców lub wspólników;

  – porozumienie dotyczące niepodzielności;

  – posiadanie udziałów przez rodzinę małżonków i ich dzieci;

  – …

  Takie właśnie sposoby kontroli powinny być wykazane na arkuszu DBE-S-bis.

  UWAGA: Nie należy mylić wykonywania kontroli nad organami zarządzającymi lub nadzorującymi przedsiębiorstwem ze sprawowaniem funkcji przedstawiciela prawnego.

  Data, począwszy od której dana osoba stała się Rzeczywistym Beneficjentem przedsiębiorstwa: (Zakreślić)

  Należy również pamiętać, że dokument może być odrzucony przez Administrację, jeżeli informacje dotyczące daty, począwszy od której osoba stała się Rzeczywistym Beneficjentem nie zostaną wskazane.

  Jeżeli osoba stała się Rzeczywistym Beneficjentem w momencie utworzenia firmy, może wskazać:

  • datę utworzenia spółki (podpis statutów);
  • datę rozpoczęcia działalności;
  • lub datę rejestracji w RCS (KRS), jeżeli jest znana.

  Jeżeli nie można odnaleźć daty, w której osoba stała się Rzeczywistym Beneficjentem, należy podać najbardziej prawdopodobną datę, ze wskazaniem istniejących wątpliwości.

  Inne informacje, które należy zaznaczyć krzyżykiem

  W tym miejscu należy zaznaczyć:

  • że jest istnieje tylko jeden Rzeczywisty Beneficjent,
  • lub, że istnieje kilku Rzeczywistych Beneficjentów.

  W przypadku istnienia kilku Rzeczywistych Beneficjentów:

  • należy wypełnić tyle załączników DBE-S-2, ilu jest dodatkowych Rzeczywistych Beneficjentów i
  • podać liczbę załączonych dokumentów DBE-S-2.

  Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia, które wpłynie na informacje dotyczące zarówno firmy sporządzającej sprawozdanie, jak i Rzeczywistego Beneficjenta, należy ponownie złożyć w RCS (KRS), dokument odnoszący się do Rzeczywistego Beneficjenta (-ów).

  Miejsce i data podpisu, imię i nazwisko przedstawiciela prawnego

  Dokument dotyczący Rzeczywistego Beneficjenta (-ów), powinien być podpisany przez przedstawiciela lub jeżeli jest ich kilku, przez jednego z nich.

  W żadnym przypadku dokument ten nie może być podpisany przez pełnomocnika firmy.

  Niemniej pełnomocnik może dostarczyć lub wysłać do RCS (KRS) dokument dotyczący Rzeczywistego Beneficjenta (-ów). Osoba będąca pełnomocnikiem a nie wykonująca zawodu: notariusza, komornika, prawnika, księgowego …, powinna przedstawić pełnomocnictwo podpisane przez jednego lub kilku przedstawicieli prawnych.

  Przygotowała Maria SKARZYNSKA
  Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
  Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także