X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koronawirus (Covid-19) – Środki wsparcia, przydatne informacje i kontakty, dla przedsiębiorstw, na których działalność epidemia koronawirusa (Covid-19) miała najbardziej negatywny wpływ

Koronawirus (Covid-19) – Środki wsparcia, przydatne informacje i kontakty, dla przedsiębiorstw, na których działalność epidemia koronawirusa (Covid-19) miała najbardziej negatywny wpływ

Artykuł wprowadzono: 9 kwietnia 2020

Środki wsparcia, przydatne informacje i kontakty, dla przedsiębiorstw, na których działalność epidemia koronawirusa (Covid-19) miała najbardziej negatywny wpływ

W obliczu epidemii koronawirusa (CVID-19) francuski rząd wdrożył, między innymi, przedstawione poniżej środki wsparcia dla przedsiębiorstw:

 1. Przedłużenie terminów płatności zobowiązań dotyczących ubezpieczeń społecznych i / lub podatków (URSSAF, podatki bezpośrednie);
 2. W sytuacjach najbardziej dramatycznych Urząd Skarbowy może udzielić zniżki lub anulować zobowiązanie podatkowe, po szczegółowej analizie przedstawionego przez podatnika wniosku i jego sytuacji finansowej;
 3. Odroczenie płatności czynszów, rachunków za wodę, gaz i energię elektryczną dla najmniejszych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji;
 4. Pomoc w wysokości do 1500 euro dla bardzo małych przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, wolnych zawodów i mikro przedsiębiorców, które najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, i która wypłacana jest przez Fundusz Solidarności finansowany przez państwo i Regiony;
 5. Pomoc państwa do wysokości 300 miliardów euro w celu zagwarantowania kredytów bankowych dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa (COVID-19);
 6. Wsparcie ze strony państwa i Banku Francji w negocjacjach z bankiem przedsiębiorcy, dotyczących odłożenia na późniejsze terminy spłat kredytów bankowych przedsiębiorstwa;
 7. Utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzenie uproszczonego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (activité partielle, chômage partiel).
 8. Pomoc przez zewnętrznego doradcę (mediatora) przedsiębiorstw (Médiateur des entreprises) w rozwiązywaniu konfliktu z klientami lub dostawcami;
 9. Uznanie przez państwo i władze regionalne epidemii koronawirusa za przypadek „siły wyższej”, dotyczący zamówień publicznych. W związku z tym, w przypadku wszystkich kontraktów państwowych i lokalnych administracja państwowa nie będzie stosować kar za opóźnienie.

Poniżej przedstawione zostaną dwa środki pomocy dla przedsiębiorstw, na których działalność, epidemia koronawirusa (Covid-19) miała najbardziej negatywny wpływ:

 • ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I / LUB PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH (URSSAF, PODATKI BEZPOŚREDNIE)?
 • ODROCZENIE PŁATNOŚCI CZYNSZU, FAKTUR ZA WODĘ, ZA GAZ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?
 1. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ODROCZENIA TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I / LUB PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH (URSSAF, PODATKI BEZPOŚREDNIE)?

Przedłużenie terminu płacenia do URSSAF składek na ubezpieczenia społeczne 

Pracodawcy, dla których termin zapłaty składek do URSSAF przypada 15. dnia miesiąca, mogli odroczyć termin 15 marca 2020 płatności składek na ubezpieczenie socjale w całości lub w części. Podobnie pracodawcy, dla których termin płatności składek do URSSAF przypada na 5. dzień miesiąca mogli odroczyć całość lub część płatności na termin 5 kwietnia 2020 r. 

Termin płatności tych składek może być przesunięty do 3 miesięcy. Informacje dotyczące przedłużenia dat płatności składek, zostaną przekazane później. Kara nie zostanie nałożona. 

Procedura rozłożenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne

Termin płatności 15 marca

W przypadku firm, które zobowiązane są do zapłacenia składek do 15 marca (firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników), możliwość odroczenia całości lub części tych składek została ustalona przez URSSAF zgodnie z obietnicami Prezydenta Republiki Francuskiej. Jak wynika z ostatnio podanych informacji, 380 000 przedsiębiorstw skorzystało z odroczenia tej płatności, co stanowi ponad 3 miliardy euro w porównaniu z 9 miliardami euro składek na ubezpieczenie społeczne, które miały zostać zapłacone w tym terminie.

Termin płatności 5 kwietnia

Zgodnie z zapowiedziami Géralda Darmanina, Ministra Finansów Publicznych, pracodawcy (firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników), dla których termin zapłaty składek do URSSAF przypada na 5. dzień miesiąca, mogą odroczyć całość lub część płatności składek. Termin płatności tych składek może również zostać przesunięty o maksymalnie 3 miesiące. 

Zgodnie z obietnicami ministra finansów publicznych, za opóźnienie zapłaty składek, nie będą naliczane żadne kary czy też odsetki 

Procedura płatności składek, których termin wymagalności przypada na 5 kwietnia

Pracodawcy mogą dostosować swoją płatność do sytuacji finansowej, w której znaleźli się z powodu koronawirusa: mogą nic nie zapłacić lub zapłacić część zobowiązania.

Niemniej jednak, konieczne jest złożenie deklaracji, DSN (Déclaration Sociale Nominative) najpóźniej do 5 kwietnia, do godziny 23.59.

 • Pierwszy przypadek – pracodawca płaci swoje składki bez składania DSN, przy pomocy przelewu bankowego. 

W tym przypadku może on dostosować kwotę swojego przelewu do wysokości swoich możliwości finansowych lub nie dokonać żadnego przelewu.

 • Drugi przypadek – pracodawca płaci swoje składki przy pomocy DSN. 

W tym wypadku zobowiązany jest do dokonania deklaracji i przesłania DSN za miesiąc marzec 2020 r. najpóźniej do poniedziałku 6 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 i może dostosować swoją płatność SEPA w momencie składania DSN.

Jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na rozłożenie płatności wszystkich składek i woli zapłacić składki pracownicze, może on przesunąć opłacanie części składek pracodawcy na późniejszy termin. 

Aby rozłożyć płatność składek na raty pracodawca zobowiązany jest do dokonania deklaracji online na stronie Internetowej urssaf.fr i przedstawić swoją sytuację za pośrednictwem wiadomości wpisanej na: 

 • « Nouveau message » (Nowa wiadomość)
 • « Une formalité déclarative » (Deklaracje) 
 • « Déclarer une situation exceptionnelle » (Deklaracja wyjątkowej sytuacji)

Możliwe jest również telefoniczne skontaktowanie się z URSSAF pod numerem 3957 (0,12 € / min + cena połączenia).

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (retraite complémentaire)

Możliwe jest również odroczenie lub uzgodnienie terminu płatności składek na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Aby skorzystać z tej możliwości, pracodawcy powinni skontaktować się bezpośrednio z instytucją emerytalną, do której płacone są składki.

W obecnym kontekście, ważne jest, aby firmy, które mogą nadal uczestniczyć w finansowaniu solidarności narodowej płaciły regularnie wszelkie swoje zobowiązania. 

Dlatego pragnę zaznaczyć, że ważne jest, aby osoby zarządzające firmami były odpowiedzialne i korzystały z przyznanych im udogodnień, jeżeli jest to konieczne dla przetrwania firmy i nie naużywały pomocy, które oferowane są przede wszystkim firmom, które ich naprawdę potrzebują.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, z wyłączeniem przedsiębiorców indywidualnych (Auto-Entrepreneurs) 

Od 20 marca do 5 kwietnia nie będą pobierane, żadne składki i płatności miesięczne. W oczekiwaniu na dalsze decyzje, kwota zobowiązania z tego okresu zostanie rozłożona na raty i w kolejnych terminach płatności (w okresie od kwietnia do grudnia).

Dodatkowo osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby samozatrudnione) mogą wnioskować o:

 • rozłożenie płatności zobowiązań (również za przyszłe okresy). W aktualnej sytuacji, za opóźnienie w płatnościach, nie będą również naliczane żadne kary ani odsetki;
 • po oszacowaniu aktualnych dochodów i uwzględnieniu ich spadku, bez oczekiwania na deklarację roczną; na prośbę przedsiębiorcy, może również być zmniejszona wysokości aktualnych składek;
 • Biorąc pod uwagę wprowadzone aktualnie pomoce socjalne i społeczne, przedsiębiorca będzie mógł prosić o częściowe lub całkowite umorzenie składek lub przyznanie wyjątkowej pomocy finansowej.

Czynności, które należy wykonać, aby uzyskać odroczenie terminu płatności, dostosowanie harmonogramu płatności do aktualnie uzyskiwanych dochodów lub aby uzyskać pomoc społeczną

Rzemieślnicy lub przedsiębiorstwa handlowe:

Złożenie wniosku o rozłożenie płatności na raty lub zadeklarowanie szacunkowo określonego zmniejszonego dochodu można dokonać:

 • na stronie Internetowej, secu-independants.fr, „mon compte” (moje konto): https://www.ma.secu-independants.fr/authentication/login.
 • E-mailem, wybierając:
  • temat «Vos cotisations», (Twoje składki), 
  • motyw «Difficultés de paiement» (Trudności z płatnościami)
  • https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telefon/urssaf/
 • Telefonicznie, dzwoniąc na numer 3698 (bezpłatna usługa + cena połączenia)

Wolne zawody:

 • używając strony Internetowej, urssaf.fr, należy wysłać wiadomość wybierając: 
  • « Une formalité déclarative » (Deklaracje)
  • « Déclarer une situation exceptionnelle » (Deklaracja wyjątkowej sytuacji). 
 • Telefonicznie skontaktować się z Urssaf wybierając 
  • numer 3957 (0,12 € / min + cena połączenia) lub 
  • 0806 804 209 (bezpłatna usługa + cena połączenia) dla lekarzy i ratowników medycznych.

Złożenie prośby do „Services des Impôts des entreprises” (SIE) DGFiP (Direction générale de Finances publiques) o odroczenie terminów płatności dotyczących zobowiązań podatkowych 

 1. Firmy lub eksperci księgowi, (którzy zwracają się w imieniu klientów), mogą zwrócić się do (SIE) działu podatków od osób prawnych z prośbą odroczenia zobowiązań podatkowych, bez płacenia jakichkolwiek kar, rozłożenie w czasie lub odroczenie zapłaty przyszłych podatków (zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od wynagrodzeń).

Jeżeli przedsiębiorstwa już zapłaciły swoje zobowiązania dotyczące miesiąca marca, mogą zwrócić się do swojego Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot faktycznie zapłaconych zobowiązań podatkowych. 

 1. Osoby samozatrudnione

Osoby samozatrudnione, mogą w dowolnym momencie dostosować wysokość stawki opodatkowania i zaliczek, pobieranego przez Urząd Skarbowy, podatku u źródła. 

Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty podatku pobieranego u źródła 

 • z miesiąca na miesiąc (aż do trzech razy), jeżeli płatności podatku pobieranego u źródła są miesięczne, lub 
 • z jednego kwartału na drugi, jeżeli płatności są kwartalne.

Wszystkie te procedury są dostępne na stronie Internetowej impots.gouv.fr, w zakładce „Gérer mon prélèvement à la source” (Zarządzanie płatnościami podatku u źródła). 

 1. Miesięczne zapłaty składek na CFE lub podatku od nieruchomości 

Wstrzymanie płatności tych zobowiązań możliwe jest na stronie impots.gouv.fr. Podatnik może również skontaktować się bezpośrednio z „Centre prélèvement service” (Centrum Obsługi Poleceń Zapłaty) i pozostała do zapłaty kwota zostanie pobrana, bez jakiejkolwiek kary, w dniu zapłaty salda zobowiązania.

DGFiP udostępnia również formularz prośby o odroczenie płatności, który można pobrać na stronie internetowej impots.gouv.fr, i który należy przesłać do urzędu skarbowego.

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751 « Documentation utile » (Przydatna dokumentacja).

Pragnę jeszcze raz podkreślić, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w płaceniu podatków firmy nie powinny wahać się i skontaktować się jak najszybciej z Urzędem Skarbowym pobierającym podatek od osób prawnych, przy użyciu strony Internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość otrzymania w przyspieszonym terminie zwrotu nadpłaconego podatku od osób prawnych i podatku VAT

 • Przyspieszony termin zwrotu nadpłaconego podatku od osób prawnych

Aby zapewnić pomoc finansową przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, we Francji, wprowadzono przyspieszoną procedurę zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r.

Bez oczekiwania na złożenie deklaracji podatkowej za 2019 rok, firmy, które posiadają nadpłatę podatku podlegającą zwrotowi w 2020 r. mogą w chwili obecnej, po odliczeniu podatku od osób prawnych należnego za rok 2019, zwrócić się z prośbą do Urzędu Skarbowego o zwrot salda należności.

 • Rozporządzenie to dotyczy wszystkich „crédits d’impôt” (kredytów podatkowych) podlegających zwrotowi w 2020 r.
 • Prośba o zwrot „crédits d’impôt” (kredytów podatkowych) powinna być dokonywana na stronie Internetowej, impots.gouv.fr, i w momencie składania deklaracji powinna zawierać:
  • Wniosek o zwrot „crédit d’impôt” (kredytu podatkowego) przy użyciu formularza nr 2573,
  • Deklarację uzasadniająca posiadany przez przedsiębiorcę kredyt, ulgę podatkową (na formularzu nr 2069-RCI),
 • jeżeli firma nie złożyła rocznego sprawozdania finałowego przedstawiającego wynik finansowy, wtedy powinna złożyć deklarację podatku dochodowego od osób prawnych wypełniając formularz nr 2572. W ten sposób będzie mogła rozliczyć należny podatek dochodowy od osób prawnych i wykazać kredyt podatkowy podlegający zwrotowi w 2020r.

W chwili obecnej Urząd Skarbowy (SIE) odpowiada bardzo szybko (w ciągu kilku dni) na wnioski o zwrot nadpłaconych podatków.

 • Zwroty kredytu podatku VAT

Aby uzyskać zwrot podatku VAT, firma zobowiązana jest złożyć wniosek drogą elektroniczną lub za pośrednictwem partnera (partnera EDI).

Pomoc w rozwiązaniu problemów i trudności finansowych: CCSF (La Commission des chefs de services financiers)

Z zachowaniem pełnej poufności, Komisja Usług Finansowych (CCSF) może przyznać przedsiębiorstwom mającym trudności finansowe rozłożenie w czasie zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych (część pracodawcy).

 • Kto powinien skontaktować się z CCSF?

Dłużnik, który jest przedsiębiorcą, rzemieślnikiem, rolnikiem, osobą fizyczną prowadzącą niezależną działalność zawodową oraz osobą prawną (spółki, stowarzyszenia) powinien skontaktować się osobiście z CCSF lub wyznaczyć swojego przedstawiciela ad hoc.

 • Warunki jakie powinien wypełnić przedsiębiorca, aby otrzymać kredyt

Przedsiębiorca, który prosi o przyznanie kredytu, powinien być na bieżąco ze składaniem deklaracji podatkowych i społecznych oraz z płaceniem składek związanych z wynagrodzeniem pracowników, a także podatku pobieranego u źródła.

Nie powinien on być wcześniej skazany za przestępstwo związane z nielegalną pracą (z pracą na czarno).

 • Rodzaj zobowiązań i kwota długów

Długi brane pod uwagę przed przyznaniem pomocy, dotyczą w szczególności wszelkich podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem części wynagrodzeń dotyczącej pracownika i podatku pobieranego u źródła.

Prawodawca nie określił ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty długów.

 • CCSF, do którego powinien zgłosić się przedsiębiorca

Z reguły jest to CCSF departamentu siedziby przedsiębiorstwa lub głównego jej zakładu.

Prośba o pomoc w finansowaniu przedsiębiorstwa powinna być przekazana drogą pocztową lub bezpośrednio w sekretariacie CCSF.

 • Przygotowanie wniosku i dokumentacji

Wniosek powinien być wypełniony na standardowym formularzu i zawierać (jako załączniki) następujące dokumenty: 

 1. podanie (oświadczenie) uzasadniające trudności finansowe; 
 2. oświadczenie zatwierdzające zapłatę części pracowniczej składek na ubezpieczenie społeczne; 
 3. trzy ostatnie sprawozdania finansowe; 
 4. prognozę na nadchodzące miesiące, przewidywanych przychodów i kosztów przedsiębiorstwa bez uwzględnienia podatków i środków pieniężnych; 
 5. aktualny stan środków finansowych przedsiębiorstwa i wysokość przychodów netto za okres od 1 stycznia do chwili składania wniosku; 
 6. szczegółowe zestawienie zobowiązań podatkowych i zobowiązań dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Dla bardzo małych przedsiębiorstw (TPE- od 0 do 9 pracowników i obrót poniżej 2 milionów EUR), ustawodawca przewidział uproszczoną formę wniosku 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Internetowej DGFIP.

 1. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ODROCZENIA PŁATNOŚCI CZYNSZU, RACHUNKÓW ZA WODĘ, GAZ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

W poniedziałek 16 marca 2020 r. Prezydent Francji ogłosił odroczenie płatności czynszów, rachunków za wodę, gaz i energię elektryczną, dla najmniejszych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

Jak z tego skorzystać? 

Najmniejsze firmy kwalifikujące się do skorzystania z pomocy z „Fonds de Solidarité” (Funduszu Solidarności) finansowanego przez państwo i regiony będą mogły prosić o odroczenie płatności czynszów, rachunków za wodę, za prąd i gaz. 

 • Rachunki za wodę i gaz: 

Firmy, które mają trudności z opłaceniem rachunków za wodę, gaz i prąd, mogą wysłać pocztą elektroniczną do dostawców wody, gazu lub energii elektrycznej wniosek o odroczenie płatności.

 • Wynajem lokali handlowych: 

Główne federacje właścicieli wezwały w piątek, 20 marca wszystkich ich członków do zawieszenia płatności czynszów w kwietniu i na kolejne okresy, w których działalność przedsiębiorstw będzie zakazana dekretem państwowym. 

Reasumując: 

W przypadku TPE (Bardzo Małych Przedsiębiorstw) i PME (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) należących do sektorów, których działalność została przerwana: 

 • Płatność czynszów i opłat będzie wymagane miesięcznie, a nie kwartalnie; 
 • Pobieranie czynszów i opłat jest zawieszone począwszy od 1 kwietnia 2020 r. Po wznowieniu działalności czynsze i opłaty będą podlegały odroczeniu płatności lub rozłożeniu w czasie bez pobierania jakichkolwiek kar lub odsetek za zwłokę i będą dostosowane do sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. 

W przypadku TPE (Bardzo Małych Przedsiębiorstw) i PME (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), których działalność została przerwana Dekretem państwowym, środki te zostaną zastosowane automatycznie i bez względu na specyficzną sytuację danego przedsiębiorstwa. 

Sytuacja przedsiębiorstw, których działalność jest nadal prowadzona, ale znacznie pogorszyła się z powodu obecnego kryzysu, będzie analizowana indywidualnie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także