X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koronawirus (COVID-19) – Pomoc w wysokości 1500 EUR dla Przedsiębiorców Indywidualnych (Auto-Entrepreneurs)

Artykuł wprowadzono: 3 kwietnia 2020

Przedsiębiorca indywidualny (Auto-Entrepreneurs), na którego działalność Covid-19 miał duży negatywny wpływ może ubiegać się o pomoc z Funduszu Solidarności (Fonds de Solidarité) w wysokości 1500 euro.

Od 31 marca 2020 r., przedsiębiorcy indywidualni (Auto-Entrepreneurs), których obroty zmniejszyły się z powodu ograniczeń, wprowadzonych przez Rząd w związku z epidemią koronawirusa, będą mogli składać wnioski i skorzystać z pomocy w wysokości do 1500 €.

Pomoc z Funduszu Solidarności jest udzielana wszystkim przedsiębiorcom, którzy stracili 50% obrotu (lub więcej).

I. Warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca indywidualny (Auto-Entrepreneur), aby móc skorzystać z wyżej wymienionej pomocy finansowej 

1. Przedsiębiorcy indywidualni, którzy mogą skorzystać z tej pomocy 

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnich dniach aktualna pomoc w wysokości 1500EUR zostanie wypłacona przez Funduszu Solidarności, Przedsiębiorcom Indywidualnym (Auto-Entrepreneurs), którzy znaleźli się w dwóch niżej przedstawionych sytuacjach: 

  • Przedsiębiorcy indywidualni, których działalność została zamknięta z powodu rozporządzenia ministerialnego (catering, salon fryzjerski itp.) 
  • Przedsiębiorcy indywidualni, którzy stracili ponad 50% swoich obrotów i prowadzą działalność w pewnych sektorach działalności gospodarczej (lista sektorów nie została jeszcze przekazana do publiczności). 

Przedsiębiorcy indywidualni którzy nie mogą korzystać z tej pomocy: 

  • Przedsiębiorcy indywidualni, którzy założyli firmę po 1 października 2019 r. oraz wybrali formę kwartalnego składania deklaracji dotyczących zrealizowanych w danym kwartale obrotów, 
  • Przedsiębiorcy indywidualni, którzy założyli firmę po 1 lutym 2020r. i wybrali miesięczne składanie deklaracji zrealizowanych obrotów w danym miesiącu. 

Wyłączenie tych przedsiębiorców ze skorzystania z tej pomocy spowodowane jest brakiem oficjalnych danych pozwalających na oszacowanie wysokości utraconych w danym okresie obrotów. 

Tym niemniej, jeżeli działalność prowadzona w formie Auto-Entrepreneur jest działalnością drugorzędną (obok prowadzenia tej działalności osoba zatrudniona jest jedocześnie w innej firmie na podstawie umowy o pracę), przedsiębiorca ten możesz również ubiegać się o pomoc, pod warunkiem, że obroty z tytułu tej działalności są wyższy niż wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy o pracę.

2. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest przez okres krótszy niż rok

Oprócz wyżej wymienionych przypadków, Przedsiębiorcy Indywidualni, których działalność wykonywana jest przez okres krótszy niż jeden rok będą mogli również skorzystać z tej pomocy. 

Obliczenie zapomogi wyliczane będzie w następujący sposób:

  • W przypadku Przedsiębiorców Indywidualnych, których okres działalności był krótszych niż jeden rok utrata obrotów zostanie obliczona zgodnie ze średnim obrotem zadeklarowanym w poprzednich miesiącach lub kwartałach,
  • W przypadku Przedsiębiorców Indywidualnych, których okres działalności trwał co najmniej jeden rok lub dłużej wyliczenie straty zostanie ustalone zgodnie z obrotem zadeklarowanym w marcu 2019 r.

3. Pomoc jednorazowa w wysokości 1500 €

Pomoc ta jest zryczałtowana. Wynosi ona zatem maksymalnie 1 500 EUR na jednego Przedsiębiorcę Indywidualnego i będzie równa utraconym obrotom.

Jeśli przedsiębiorca stracił:

  • 800 € w porównaniu do ostatniego obrotu, będzie on mógł ubiegać się pomoc tylko w wysokości 800 €
  • 2 000 EUR, można uzyskać rekompensatę tylko w wysokości 1 500 EUR.

4. Możliwość skorzystania z kilku pomocy łącznie 

Jeśli przedsiębiorcą otrzymywał dzienne zasiłki chorobowe, możesz on również skorzystać z pomocy z Funduszu Solidarności, w wysokości 1500 euro.

Jedynym warunkiem jest kwota otrzymanego (wypłaconego przez ubezpieczenie) zasiłku chorobowego, która musi być niższa niż 800 EUR.

Jeśli przedsiębiorca wie, że wysokość zasiłku chorobowego przekroczy kwotę 800 EUR, może on wrócić do pracy, wznowić działalności, a tym samym ubiegać się o pomoc z Funduszu Solidarności.

5. Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek

Formularz deklaracji jest zwykle dostępny na stronie internetowej impots.gouv.fr, w części osobistego konta przedsiębiorcy począwszy, od 31 marca 2020 r.

W tej części konta osobistego należy:

⇒ wpisać oszacowaną kwotę utraconego obrotu w porównaniu z poprzednimi deklaracjami,

⇒ oraz oświadczenie pod przysięgą dotyczące rzetelności przekazywanych informacji.

Przedsiębiorcy pozostaje 1 miesiąc na złożenie tego wniosku (termin ostateczny to 30 kwietnia).

II. Procedura składania wniosku o zasiłek

Poniżej przedstawiona jest bardzo prosta procedura składania wniosku o zapomogę z Funduszu Solidarności w wysokości 1500 EUR. Należy pamiętać, że aby złożyć wniosek należy mieć pod ręką swój SIRET N °.

1. Przejście na stronę internetową –  impots.gouv.fr

Po wejściu na stronę internetową, imoots.gouv.fr, należy kliknąć na « Votre Espace Particulier » (a nie na « Votre espaceProfessionnel »).

2. Połączenie się ze swoim kontem osobistym (uprzednio utworzonym na stronie – impots.gouv.fr)

Aby połączyć się ze swoim kontem osobistym należy podać swój numer podatkowy i hasło, to samo hasło, które podatnik używa przy składaniu zeznania podatkowego.

W przypadku zapomnienia lub zgubienia informacji niezbędnych do zalogowania się, można skorzystać również z France Connect, który pozwala łączyć się ze wszystkimi państwowymi stronami Internetowymi (impots.gouv.fr, ameli, msa.fr itp.) przy użyciu identyfikatora użytkownika tylko jednej z tych stron.

Na przykład: Jeżeli podatnik korzysta ze swojego konta Ameli.fr do łączenia się z impots.gouv, za pośrednictwem France Connect, wystarczy będzie jak poda numer ubezpieczenia społecznego (sécurité sociale) Ameli.fr i hasła używanego do logowania się na stronie Ameli.fr.

3. Uzyskanie dostępu do zabezpieczonych wiadomości znajdujących się na koncie podatnika

Aby złożyć wniosek należy wejść na swoje konto i kliknąć na „Messagerie sécurisée” (bezpieczną skrzynkę pocztową).

Następnie w zakładce na karcie “Écrire”, (Pisać) wybrać następujący temat: “Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19” (Proszę o pomoc dla firm które poniosły straty spowodowane przez epidemię Covid-19).

4. Wypełnienie formularza 

Po przeczytaniu całego tekstu należy zaznaczyć pole odpowiadające warunkom zgłoszenia. 

W polu „Nombre de salarié(s) en CDD ou CDI” (Liczba pracowników (CDD lub CDI)), Przedsiębiorca Indywidualny, wpisuje  – 0.

Następnie należy wpisać swoje dane osobowe.

W kategorii „qualité”, należy wybierz i wpisać “Entrepreneur Individuel”- (Przedsiębiorca Indywidualny) 

Należy wpisać również swój numer SIRET, a także region, w którym zarejestrowana jest firma Przedsiębiorcy .

Deklaracje tę można składać za okres od 01.03.2020 do 31.03.2020.

5. Wypełnienie informacji dotyczących obliczenia wysokości zasiłku

Następnym etapem jest wybranie metody obliczania wysokości pomocy jaką Przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Solidarności (Fonds de Solidarité):

⇒ jeśli Przedsiębiorstwo zostało zamknięte z powodu decyzji administracji rządowej, należy zaznacz pole odpowiadające tej przyczynie;

⇒ jeśli nie, należy zaznaczyć drugie pole.

Następnie należy wykazać obrót referencyjny (służący do wyliczenia wysokości pomocy)

Uwaga: Nawet jeśli w momencie dokonywania deklaracji przedsiębiorca nie jest zmuszony do złożenia załączników potwierdzających prawdziwość deklarowanych kwot, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dniach administracja może poprosić o przesłanie dokumentów potwierdzających wykazane w deklaracji kwoty, w szczególności ostatnie deklaracje przedstawiające zrealizowany przez firmę obrót. 

Dlatego też zalecane jest wykazanie jak najbardziej dokładnych kwot.

Następnie należy wykazać obrót osiągnięty w marcu 2020 r.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych Przedsiębiorca będzie mógł natychmiast zobaczyć kwotę pomocy, którą będzie mógł uzyskać.

6. Informacje dotyczące Banku Przedsiębiorcy i podpis

Przedsiębiorca powinien podać dane rachunku bankowego, na który zostanie przelana kwota uznanej pomocy przez Funduszu Solidarności.

Zaznaczając ostatnie pole, Przedsiębiorstwa potwierdza rzetelność informacji zawartych w złożonej deklaracji.

Prośba o wypłacenie pomocy zostanie zrealizowana w najbliższych dniach. Przedsiębiorca może śledzić postępy na bieżąco w jego „Messagerie sécurisée” (bezpiecznej skrzynce pocztowe).

Po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości przesłanych informacji, kwota uznanej przez Funduszu Solidarności (Fonds de Solidarité) zostanie wypłacana na wskazane przez Przedsiębiorcę konto bankowe.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej niezbędne informacje pozwolą Przedsiębiorcom otrzymać z Funduszu Solidarności pomoc w wysokości 1 500 EUR.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także