X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jaką formę prawną wybrać dla mojego nowego przedsiębiorstwa?

Artykuł wprowadzono: 2 lutego 2016

Nie ma zanczenia jakiego rodzaju jest prowadzona działalność, czy jest to działalność handlowa, przemysłowa, rzemieślnicza czy jest to wolny zawód, przedsiębiorca ma do wyboru główne dwie formy działalności :

 • działalność w formie indywidualnej firmy jednoosobowej (EI) lub
 • działalność w formie firmy handlowej (SARL, SA, EURL, SASU, SAS…).

EI – Entreprise individuelle – Przedsiębiorstwo Jedonoosobowe

EURL – Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée– Jedonoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SARL – La Société à Responsabilité Limitée– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SAS – Société par actions simplifiée – Spółka akcyjna uproszczona

SASU –Société par actions simplifiée Unipersonnelle – (Jedonoosobowa Spółka akcyjna uproszczona)

SA – Société anonyme – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwości są różne.  Może to być : EI, EURL, SARL, SAS, SA … ale decydujący jest wybór właściwego status prawnego przedsiębiorstwa.

Wybór jest różny i zależy od planowanego rozwoju firmy, jej zdolności finansowania, podziału władzy, zarządzania i odpowiedzialności osób zarządzających firmą.

Aby dokonać właściwego wyboru, należy na początku, wziąć pod uwagę sześć podatwowych kryteriów, które ułatwią podjęcie prawidłowej decyzji.

Wybór między EI (Przedsiębiorstwem Jedonoosobowym) a inną formą prawną firmy zależy od kilku kryterii:

 1. Chęć utworzenia przedsiębiorstwa przez kilka osób/kilku wspólników: tylko firmy handlowe pozwalają na współpracę z jednym lub więcjej wspólnikami.
 2. Przedsiębiorca, który chce pozostać jedyną osobą zarządzającą firmą wybierze formę:
 • EI (Przedsiębiorstwo Jedonoosobowe) lub
 • EURL (Jednoosobowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością) lub
 • SASU (Jedonoosobowa Spółka akcyjna Uproszczona)

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej,  formie EI (Przedsiębiorstwo Jedonoosobowe), założyciel firmy jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, ponieważ jego majątek osobisty nie jest w żaden sposób odróżniony od majątku przedsiebiorstwa.

W przypadku problemów finansowych, wierzyciele mogą przejąć cały majątek własny przedsiębiorcy.

EURL (Jednoosobowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością) jest formą działalności bardziej bezpieczną, ponieważ odpowiedzialność przedsiębiorcy ograniczona jest do wysokości wniesionego do spółki kapitału (majątku).

SASU (Jedonoosobowa Spółka Akcyjna Uproszczona) jest to forma działalności przeznaczona do realizacji większych przedsięwzięć, ponieważ jest ona otwarta dla różnyuch inwestorów.

W poszczególnych wyżej wymienionych przedsiębiorstwach, możliwe jest, zatrudnienie pracowników. Ale uwaga, zatrudnianie pracowników, przez EI (indywidualnego przedsiębiorcę) wiąże się z podjęciem ryzyka. W przypadku konfliktu prawnego, przedsiębiorca Indywidualny odpowiedzialny jest w 100%, całym swoim majątkiem.

 1. Zasady związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:
 • w EI (przedsiębiorstwie indywidualnym), są bardzo uproszczone.

Wybór prowadzenia działalności prowadzona w formie spółki wiąże się jednocześnie z większymi formalności i rozszeżoną administracją.

 1. Potrzeby finansowe: Koszty finansowe są niewspółmiernie różne między prowadzeniem dzialności w formie Przedsiebiorstwa Indywidualnego a firmą handlową (EURL, SARL, SAS, SA.).

Chęć otwarcia kapitału dla inwestorów będzie  wiązał się z koniecznością utworzenia SA (Spółka Akcyjna) lub SAS (Uproszczona Spółka Akcyjna).

 1. Ubezpieczenie społeczne: zależy od tego, czy działalność prowadzona jest w formie przedsiębiorstwa (EURL, SARL, SAS, SA …) czy w formie EI (Przedsiębiorstwa Jedonoosobowego).

Ubezpieczeniu Społecznemu Osób Niezależnych będzie podlegał przedsiębiorca, jeżeli będzie:

 • prowadził działalność w formie EI (Przedsiębiorstwa Jedonoosobowego),
 • osobą zarządzającą w firmie działającej w formie EURL,
 • udziałowcem większościowym i jedoncześnie osobą zarządzającą w firmą działają w formie SARL.

Ubezpieczeniu Społecznemu Pracowników będzie podlegał przedsiębiorca jeśli będzie:

 • udziałowcem mniejszościowym lub równouprawnionym i jedoncześnie osobą zarządzającą w firmie działającej w formie SARL
 • prezesem lub dyrektorem generalnym w  firmie działającej w formie SA.
 1. System podatkowy: zależy od formy prawnej wybranej przez przedsiębiorcę. Zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane :
 • Podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDOF) w przypadku
 • EI (Przedsiębiorstwa Jedonoosobowego) jak również
 • EURL (Jednoosobowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością) ,

W tym przypadku, przedsiębiorca deklaruje do Urzędu Skarbowego przychody pochodzące zawówno z działalności firmy jak i wszystkie inne przychody osobiste.

 • Podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP) w przypadku (SARL, SA SAS, SASU).

Jedynie zysk podatkowy firmy podlega opodatkowaniu.

Status prawny: co należy zapamiętać
Jeżeli chcę samodzielnie prowadzić działalność, to wybieram:

 • EI (Przedsiębiorstwo Jedonoosobowe) lub
 • EURL (Jednoosobowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością)
 • lub SASU (Jedonoosobowa Spółka akcyjna Uproszczona)

Jeżeli w przedsiębiorstwie będzie kilku wspólników, to  wybieram:

Jeżeli chcę zabezpieczyc swój majątek osobisty , to

 • preferuję formę działalności, która pozwoli oddzielić mój majątek własny od majątku firmy.

W tym przypadku nie wybieram formy prowadzenia działalności EI (Przedsiębiorstwa Jedonoosobowego) ponieważ nie pozwala ona na odłączenie mojego własnego majątku od miajątku firmy

Jeżeli potrzebuję dużego kapitału: w tym przypadku wybieram formę :

które pozwalają na przyjęcie inych lub nowych inwestorów inwestorów.

Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes


Najpopularniejsze

Zobacz także