X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jak odzyskać zaległe długi we Francji?

Jak odzyskać zaległe długi we Francji?

Artykuł wprowadzono: 16 sierpnia 2019

Aby odzyskać zaległe długi, możesz skontaktować się z komornikiem i wszcząć procedurę windykacyjną. Ta uproszczona procedura dotyczy wyłącznie długów poniżej 4000€. Możesz również poprosić sędziego o wydanie nakazu zapłaty przeciwko swojemu dłużnikowi, niezależnie od kwoty długu.

Wstępne wymagania

Możliwe jest wszczęcie procedury „injonction de payer” jeżeli dług:

  • pochodzi z umowy (na przykład zakup lub pożyczka bankowa) lub wynika z obowiązku ustawowego (niezapłacona faktura, kredyt, czynsz …). W obu przypadkach kwota długu jest rejestrowana w umowie lub dokumencie określającym obowiązek,
  • pochodzi z następujących dokumentów: weksel, przyjęcie cesji długu zawodowego („bordereau Dailly”).

Procedura ta nie może być wykorzystana do uzyskania wypłaty alimentów lub czeków bez pokrycia dla których istnieją specjalne procedury odzyskiwania.

Pisanie wniosku

Osoba ubiegająca się o spłatę długu (wierzyciel) musi sporządzić wniosek („requête”).

Wniosek zawiera następujące informacje:

  • W przypadku osób fizycznych nazwisko, imię, zawód, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia wnioskodawcy
  • Nazwisko i adres osoby, przeciwko której składany jest wniosek, lub w przypadku osoby prawnej, jej nazwa i siedziba
  • Cel wniosku
  • Kwota roszczenia wraz ze stwierdzeniem różnych elementów roszczenia i podstawa roszczenia

Wniosek musi zawierać także wszystkie dokumenty potwierdzające jego zasadność (zamówienie, umowa, niezapłacona faktura itd.).

Można oczywiście poprosić o pomoc adwokata. Koszty mogą ewentualnie być pokryte w ramach „aide juridictionnelle”.

Złożenie wniosku

Wierzyciel musi przesłać swój wniosek do rejestru właściwego sądu przed upływem obowiązującego terminu przedawnienia.

Właściwy sąd zależy od rodzaju sporu i kwoty długu.

Decyzja sędziego – Wydanie nakazu zapłaty

W procedurze nie obowiązuje zasada kontradyktoryjności, to znaczy, że sędzia może podjąć decyzję tylko na podstawie informacji dostarczonych przez wierzyciela, bez wysłuchania argumentów dłużnika.

Jeżeli sędzia uzna to żądanie za uzasadnione, wydaje „nakaz zapłaty” na kwotę, której wysokość wyznacza.

Natomiast jeżeli sędzia odrzuci wniosek, wierzyciel (ten, który domaga się zapłaty) nie ma prawa odwołania, ale może wszcząć klasyczną procedurę sądową na podstawie kodeksu cywilnego lub handlowego.

Obowiązek i koszt przekazania nakazu zapłaty dłużnikowi przez komornika za pomocą uwierzytelnionego odpisu wniosku i nakazu spoczywa na wierzycielu i musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy.

Zakwestionowanie nakazu

Dłużnik ma 1 miesiąc od doręczenia nakazu zapłaty, aby zaskarżyć go w sądzie, który wydał ten nakaz:

  • przechodząc bezpośrednio przez „Greffe”,
  • lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Sąd następnie wzywa strony i próbuje załatwić sprawę polubownie, jeżeli jest to niemożliwe, to wydaje wyrok.

Wierzyciel lub dłużnik może wnieść odwołanie od wyroku do sądu apelacyjnego (jeżeli kwota roszczenia jest wyższa niż 4 000€). W przypadku niższych kwot pozostaje jedyne procedura kasacji. 

Wykonanie nakazu

Jeżeli dłużnik nie odpowie na nakaz zapłaty po upływie 1 miesiąca, wierzyciel może poprosić „Greffe” o umieszczenie klauzuli wykonalności na nakazie. Nakaz nabiera wtedy wartość wyroku i wierzyciel może wystąpić do komornika o wykonanie.

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82
Najpopularniejsze

Zobacz także