Tymczasowe oddelegowanie do Francji pracownika firmy zagranicznej

Tymczasowe oddelegowanie do Francji pracownika firmy zagranicznej

Artykuł wprowadzono: 29 września 2017Międzynarodowe Prawo europejskie  i prawo pracy

Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza granicami Francji mogą tymczasowo delegować swoich pracowników do Francji. Przedsiębiorstwa te zobowiązane są do przestrzegania obowiązkowych formalności i stosowania w stosunku do pracowników oddelegowanych pewnych określonych przepisów przewidzianych przez francuski kodeks pracy, a w szczególności tych, które dotyczą wysokości wynagrodzenia, czasu pracy (godzin pracy) i warunków w jakich winna być wykonywana dana praca.

Sytuacje dotyczące oddelegowania do Francji

W rozumieniu francuskiego kodeksu pracy (art. L.1261-1 do L.1263-2 i R.1261-1 do R. 1264-3 kodeksu pracy), międzynarodowe oddelegowanie pracowników dotyczy sytuacji, w których pracodawca, prowadzący regularnie działalność poza granicami Francji, powierza swoim pracownikom (określone zadania) określoną misję, która będzie wykonywana na terytorium Francji, i po której zakończeniu pracownicy opuszczają Francję i powracają do swojej firmy, której siedziba znajduje się poza granicami Francji.

Zasady „międzynarodowego delegowania pracowników” dotyczą pracodawców mających siedzibę poza Francją, którzy są zobowiązani interweniować na terytorium Francji w czterech następujących przypadkach:

 1. Świadczenie usług: „usługi” oznaczają działalność o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym, liberalnym lub rolniczym prowadzoną na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem świadczącym usługi a usługo-odbiorcą, za uzgodnioną między nimi cenę. Świadczeniem usług objęte są również wszelkie operacje podwykonawstwa (np. sektora budowlanego …).
 2. Mobilność wewnątrz grupy przedsiębiorstw : na przykład oddelegowanie pracowników między firmami należącymi do tej samej grupy lub między różnymi zakładami tej samej firmy, w celu wykonania specyficznych misji, określonych prac, lub na okres szkolenia, itp.
 3. Świadczenie usług dotyczących pracy tymczasowej: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w formie ”Agencji pracy tymczasowej” poza granicami Francji, może oddelegować pracowników do pracy w firmie, która zatrudni ich do wykonywania pracy na terytorium Francji.
 4. Działalność na własny rachunek: na przykład firma z siedzibą poza granicami Francji, która jest właścicielem terenu, lasu czy też plantacji we Francji, może czasowo oddelegować swoich pracowników w celu wykonania jakichkolwiek prac na terenie, który jest jej własnością (na przykład wycinanie drzew).

Aby pracownicy pracujący we Francji, dla pracodawcy posiadającego siedzibę poza granicami Francji mogli być uważani za pracowników oddelegowanych, działalność pracodawcy w kraju jego pochodzenia powinna być znacząca. Co oznacza, że przychody realizowane na terytorium Francji winne być nieznaczące w porównaniu z przychodami realizowanymi w kraju, w którym firma ma swoją siedzibę.

Również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo świadczy usługi na terytorium Francji regularnie, w sposób ciągły i bez przerwy, przedsiębiorstwo uważane jest za prowadzące działalność na terytorium Francji, i w związku z powyższym, powinno zarejestrować swoją działalność we Francji i respektować wszelkie przepis wynikające z francuskiego kodeksu pracy.

Nawet jeśli czas trwania oddelegowania może się różnić w zależności od wykonywanego zadania i trwać od jednego dnia do kilku miesięcy, oddelegowanie powinno zawsze mieć charakter czasowy.

We Francji, wykonywanie niektórych zawodów obwarowane jest specyficznymi uregulowaniami prawnymi: lekarze, architekci, kierowcy taksówek, księgowi, towarzystwa ubezpieczeniowe, itp., w przypadku oddelegowania tego rodzaju pracowników i aby pracownicy mogli wykonywać te zawody we Francji, firma delegująca pracowników powinna posiadać obowiązujące we Francji uprawnienia, upoważnienia, dowody lub dyplomy.

Formalności jakie przedsiębiorstwa winny wykonać przed oddelegowaniem pracownika do Francji

Deklaracja wstępna dotycząca oddelegowania

Przed rozpoczęciem wykonywania jakiejkolwiek usługi na terytorium Francji, pracodawca jest zobowiązany do złożenia do inspekcji pracy w miejscu, w którym świadczona jest usługa (lub pierwszego miejsca działalności w przypadku usługi wykonywanej w kilku miejscach), wstępnej deklaracji dotyczącej oddelegowania.

W chwili obecnej, ustawa z dnia 6 sierpnia 2015 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania tej formalności w formie zdematerializowanej. Obowiązek ten wprowadzony został w życie z dniem publikacji dekretu 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r., który określa warunki składania tych deklaracji.

Firmy zagraniczne mogą wypełniać i wysyłać swoje deklaracje oddelegowania na terytorium Francji w sposób prosty i bezpieczny, korzystając z nowej wersji usługi internetowej Ministerstwa Pracy – SIPSI. (Https://www.sipsi.travail.gouv.fr/).

Po zakończeniu procesu składania deklaracji online zgłaszający otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania deklaracji wraz z numerem referencyjnym dotyczącym zgłoszenia i kopią deklaracji zgłoszeniowej.

Dane kontaktowe oddziałów regionalnych pracy i zatrudnienia (Direccte) oraz jednostek terytorialnych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (http: //www.direccte.gouv.com)

Zgodnie z art. R. 1264-1 kodeksu pracy, w przypadku kontroli i nieprzedstawienia Deklaracji o oddelegowaniu, pracodawca ponosi karę grzywny za naruszenia czwartej klasy, której maksymalna kwota wynosi 750 euro (artykuł 131-13 kodeksu karnego ).

Wniosek o zezwolenie na pracę (dla pracodawców mających siedzibę poza granicami Francji i Unii Europejskiej)

Tylko pracodawcy z siedzibą poza granicami UE, EEE, Szwajcarii, którzy przewidują oddelegować swoich pracowników do Francji, zobowiązani są ubiegać się, dla swoich pracowników, o pozwolenie na pracę na okres ich zatrudnienia na terytorium Francji, składając wniosek do urzędu pracy miejsca wykonywania prac przez danych pracowników.

Obywatele państw spoza UE, Europejskiej Strefy Ekonomicznej, Szwajcarii, którzy są regularnie zatrudnieni przez UE, EEE, Szwajcarię, mogą być oddelegowani do Francji bez jakiegokolwiek zezwolenia na pracę jeżeli mają prawo i zezwolenie na pobyt i pracę w kraju, w którym ma siedzibę pracodawca (art. R. 5221-2, 2 ° kodeksu pracy)

Zasady jakie powinny być respektowane przez pracodawców delegujących pracowników do Francji

W czasie trwania delegacji pracowników do Francji, pracodawcy są zobowiązani respektować przepisy francuskie dotyczące niektórych warunków wykonywania pracy, a wymienionych w art L. 1262-4 Kodeksu Pracy:

 • francuskie rozporządzenia i przepisy prawne,
 • zasady pracy wynikające z umów, porozumień i układów zbiorowych, stowarzyszeń i związków zawodowych dotyczących francuskich pracowników wykonujących taką samą działalność i pracę, którą wykonują pracownicy oddelegowani.

Pracodawcy muszą zatem stosować się do francuskich przepisów mających zastosowanie do warunków pracy i zatrudnienia pracowników.

Przepisy kodeksu pracy, nie dotyczące pracowników oddelegowanych do Francji

Do pracowników delegowanych, nie stosuje się przepisów francuskiego prawa pracy dotyczących

 • zawarcia i rozwiązania umowy o pracę,
 • reprezentacji personelu,
 • szkoleń zawodowych.

W tych sprawach stosowane jest prawo kraju pochodzenia pracowników delegowanych.

Wypadki w miejscu pracy

W przypadku, gdy oddelegowany pracownik, który nie podlega francuskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, ulegnie wypadkowi na terytorium Francji, przedsiębiorstwo, do którego jest oddelegowany lub pracodawca oddelegowanego pracownika zobowiązani są do powiadomienia inspektora pracy miejsca, w którym nastąpił wypadek i złożenia „Deklaracji Wypadku przy Pracy”.

System ubezpieczenia społecznego

Pracodawcy mający siedzibę poza granicami Unii Europejskiej są zobowiązani bezzwłocznie, na wniosek Inspekcji Pracy, przedstawić świadectwo dotyczące posiadanego ubezpieczenia społecznego:

 • pochodzące z kraju siedziby pracodawcy, jeśli jest podpisana dwustronna umowa ubezpieczenia społecznego z Francją lub,
 • wydane przez francuską jednostkę ubezpieczenia społecznego.

Pracownicy rolni

Pracownicy rolni delegowani do przedsiębiorstwa rolnego we Francji (patrz artykuł L. 713-1 kodeksu rolnego), pod względem godzin pracy i odpoczynku oraz dni wolnych od pracy podlegają przepisom francuskiego kodeksu pracy, z wyjątkiem przypadków, wyszczególnionych w przepisach kodeksu rolnego (zob. artykuły L. 713-1 do L. 713-5, L. 713-13 i L. 713-19 do L. 713-22 kodeksu rolnego dotyczącego godzin pracy i artykułów L. 714-1 do L. 714-8 dotyczących odpoczynku i urlopów).

Żegluga przybrzeżna „Kabotaż” w transporcie drogowym i śródlądowym

Zasady oddelegowania określone w kodeksie pracy dotyczą pracowników firm transportowych mających siedzibę poza Francją, którzy prowadzą działalność kabotażową (Żegluga przybrzeżna) we Francji.

„Kabotaż” może być zdefiniowany jako transport towarów lub osób między dwoma punktami terytorium danego kraju.

Istnieje kilka rodzajów kabotażu.

 • kabotaż drogowy – osób lub towarów,
 • kabotaż śródlądowym – osób lub towarów

W przypadku operacji kabotażu trwającej dłużej niż osiem dni, przedsiębiorstwa transportowe są zobowiązane do przekazania do Inspekcji Pracy miejsca rozpoczęcia pierwszej operacji kabotażu, specjalnej deklaracji oddelegowania pracowników.

Dokumenty jakie (w przypadku kontroli) Inspektor Pracy może wymagać od pracodawcy

Organy nadzoru są upoważnione do żądania od pracodawcy dokumentów, które muszą być sporządzone w języku francuskim i wykazywać kwoty w euro (zob. Art. R. 1263-1 kodeksu pracy):

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne pracodawcy, w przypadkach gdy pracodawca ma siedzibę poza Unią Europejską,
 • zezwolenie na pracę obywateli państw spoza Unii Europejskiej 
 • Od pracodawców mających siedzibę w UE, EEE w Szwajcarskiej – dokument potwierdzający posiadanie przez pracowników badań lekarskich, które obowiązują we Francji, a które mogą być wykonane w kraju pochodzenia pracodawcy.
 • Biuletyny płacowe każdego oddelegowanego pracownika lub równoważny im dokument (w przypadku, gdy oddelegowanie jest dłuższe lub równe jednemu miesiącowi) lub każdy inny dokument potwierdzający wypłatę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje we Francji.
 • w przypadku agencji pracy tymczasowej – dokument potwierdzający posiadanie gwarancji finansowej.

W przypadku niemożliwości przedstawienia Inspekcji Pracy, wyżej wymienionych dokumentów, przedsiębiorcy grozi kara grzywny trzeciej klasy, tj. maksymalnie 450 euro (kodeks karny z artykułu 131-13).

Brak wyżej wymienionej dokumentacji, może być również uważany za przestępstwo utrudniające wykonywanie obowiązków urzędnika (kontrolera), i podlegać karze pozbawienia wolności do roku i grzywnie w wysokości 3 750 EUR (art. L. 8114-1 kodeksu pracy).

Prawa pracowników oddelegowanych

Dobrze jest wiedzieć, że zgodnie z Artykułem R. 1412-5 kodeksu pracy pracownicy delegowani mogą zgłosić, przed komisją sądu pracy miejsca, w którym wykonywana jest lub była dana usługa, brak respektowania obowiązującego we Francji prawa pracy.

Jeśli usługa jest wykonywana lub była wykonywana w różnych departamentach Francji, spory między pracownikami oddelegowanymi i ich pracodawcami mogą być wnoszone przed którykolwiek z tych sądów.

Pracownicy mogą również oskarżyć pracodawcę przed właściwym sądem kraju, w którym pracodawca ma swoją siedzibę.

Prawa pracowników oddelegowanych tymczasowo do Francji na prośbę pracodawcy, którego siedziba znajduje się poza granicami Francji

Niezależnie od kraju, w którym pracodawca ma swoją siedzibę, i niezależnie od prawa, któremu podlega umowa o pracę, pracownik oddelegowany może korzystać przez cały okres pracy na terytorium Francji z przepisów francuskiego prawa pracy dotyczących:

• Wolności Indywidualnej i zbiorowej

• Dyskryminacji i równości między kobietami i mężczyznami

• Ochrony macierzyństwa

• Pracy tymczasowej

• Prawa do strajku

• Godzin pracy, dni wolnych od pracy, urlopów, dni wolnych z okazji określonych wydarzeń w rodzinie

• Płacy minimalnej

• Zdrowia i bezpieczeństwa pracy

• Nielegalnej pracy (na czarno)

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes

Tel . +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także