Tymczasowe oddelegowanie do Francji pracownika firmy zagranicznej

Tymczasowe oddelegowanie do Francji pracownika firmy zagranicznej

Artyku艂 wprowadzono: 29 wrze艣nia 2017

Mi臋dzynarodowe Prawo europejskiei prawo pracy

Przedsi臋biorstwa posiadaj膮ce siedzib臋 poza granicami Francji mog膮 tymczasowo delegowa膰 swoich pracownik贸w do Francji. Przedsi臋biorstwa te zobowi膮zane s膮 do przestrzegania obowi膮zkowych formalno艣ci i stosowania w stosunku do pracownik贸w oddelegowanych pewnych okre艣lonych przepis贸w przewidzianych przez francuski kodeks pracy, a w szczeg贸lno艣ci tych, kt贸re dotycz膮 wysoko艣ci wynagrodzenia, czasu pracy (godzin pracy) i warunk贸w w jakich winna by膰 wykonywana dana praca.

Sytuacje dotycz膮ce oddelegowania do Francji

W rozumieniu francuskiego kodeksu pracy (art. L.1261-1 do L.1263-2 i R.1261-1 do R. 1264-3 kodeksu pracy), mi臋dzynarodowe oddelegowanie pracownik贸w dotyczy sytuacji, w kt贸rych pracodawca, prowadz膮cy regularnie dzia艂alno艣膰 poza granicami Francji, powierza swoim pracownikom (okre艣lone zadania) okre艣lon膮 misj臋, kt贸ra b臋dzie wykonywana na terytorium Francji, i po kt贸rej zako艅czeniu pracownicy opuszczaj膮 Francj臋 i powracaj膮 do swojej firmy, kt贸rej siedziba znajduje si臋 poza granicami Francji.

Zasady „mi臋dzynarodowego delegowania pracownik贸w” dotycz膮 pracodawc贸w maj膮cych siedzib臋 poza Francj膮, kt贸rzy s膮 zobowi膮zani interweniowa膰 na terytorium Francji w czterech nast臋puj膮cych przypadkach:

 1. 艢wiadczenie us艂ug: „us艂ugi” oznaczaj膮 dzia艂alno艣膰 o charakterze przemys艂owym, handlowym, rzemie艣lniczym, liberalnym lub rolniczym prowadzon膮 na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy przedsi臋biorstwem 艣wiadcz膮cym us艂ugi a us艂ugo-odbiorc膮, za uzgodnion膮 mi臋dzy nimi cen臋. 艢wiadczeniem us艂ug obj臋te s膮 r贸wnie偶 wszelkie operacje podwykonawstwa (np. sektora budowlanego …).
 2. Mobilno艣膰 wewn膮trz grupy przedsi臋biorstw : na przyk艂ad oddelegowanie pracownik贸w mi臋dzy firmami nale偶膮cymi do tej samej grupy lub mi臋dzy r贸偶nymi zak艂adami tej samej firmy, w celu wykonania specyficznych misji, okre艣lonych prac, lub na okres szkolenia, itp.
 3. 艢wiadczenie us艂ug dotycz膮cych pracy tymczasowej: Przedsi臋biorstwo prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 w formie 鈥滱gencji pracy tymczasowej鈥 poza granicami Francji, mo偶e oddelegowa膰 pracownik贸w do pracy w firmie, kt贸ra zatrudni ich do wykonywania pracy na terytorium Francji.
 4. Dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek: na przyk艂ad firma z siedzib膮 poza granicami Francji, kt贸ra jest w艂a艣cicielem terenu, lasu czy te偶 plantacji we Francji, mo偶e czasowo oddelegowa膰 swoich pracownik贸w w celu wykonania jakichkolwiek prac na terenie, kt贸ry jest jej w艂asno艣ci膮 (na przyk艂ad wycinanie drzew).

Aby pracownicy pracuj膮cy we Francji, dla pracodawcy posiadaj膮cego siedzib臋 poza granicami Francji mogli by膰 uwa偶ani za pracownik贸w oddelegowanych, dzia艂alno艣膰 pracodawcy w kraju jego pochodzenia powinna by膰 znacz膮ca. Co oznacza, 偶e przychody realizowane na terytorium Francji winne by膰 nieznacz膮ce w por贸wnaniu z przychodami realizowanymi w kraju, w kt贸rym firma ma swoj膮 siedzib臋.

R贸wnie偶 w przypadku, gdy przedsi臋biorstwo 艣wiadczy us艂ugi na terytorium Francji regularnie, w spos贸b ci膮g艂y i bez przerwy, przedsi臋biorstwo uwa偶ane jest za prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terytorium Francji, i w zwi膮zku z powy偶szym, powinno zarejestrowa膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 we Francji i respektowa膰 wszelkie przepis wynikaj膮ce z francuskiego kodeksu pracy.

Nawet je艣li czas trwania oddelegowania mo偶e si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od wykonywanego zadania i trwa膰 od jednego dnia do kilku miesi臋cy, oddelegowanie powinno zawsze mie膰 charakter czasowy.

We Francji, wykonywanie niekt贸rych zawod贸w obwarowane jest specyficznymi uregulowaniami prawnymi: lekarze, architekci, kierowcy taks贸wek, ksi臋gowi, towarzystwa ubezpieczeniowe, itp., w przypadku oddelegowania tego rodzaju pracownik贸w i aby pracownicy mogli wykonywa膰 te zawody we Francji, firma deleguj膮ca pracownik贸w powinna posiada膰 obowi膮zuj膮ce we Francji uprawnienia, upowa偶nienia, dowody lub dyplomy.

Formalno艣ci jakie przedsi臋biorstwa winny wykona膰 przed oddelegowaniem pracownika do Francji

Deklaracja wst臋pna dotycz膮ca oddelegowania

Przed rozpocz臋ciem wykonywania jakiejkolwiek us艂ugi na terytorium Francji, pracodawca jest zobowi膮zany do z艂o偶enia do inspekcji pracy w miejscu, w kt贸rym 艣wiadczona jest us艂uga (lub pierwszego miejsca dzia艂alno艣ci w przypadku us艂ugi wykonywanej w kilku miejscach), wst臋pnej deklaracji dotycz膮cej oddelegowania.

W chwili obecnej, ustawa z dnia 6 sierpnia 2015 r. zobowi膮zuje przedsi臋biorstwa do wykonania tej formalno艣ci w formie zdematerializowanej. Obowi膮zek ten wprowadzony zosta艂 w 偶ycie z dniem publikacji dekretu 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r., kt贸ry okre艣la warunki sk艂adania tych deklaracji.

Firmy zagraniczne mog膮 wype艂nia膰 i wysy艂a膰 swoje deklaracje oddelegowania na terytorium Francji w spos贸b prosty i bezpieczny, korzystaj膮c z nowej wersji us艂ugi internetowej Ministerstwa Pracy – SIPSI. (Https://www.sipsi.travail.gouv.fr/).

Po zako艅czeniu procesu sk艂adania deklaracji online zg艂aszaj膮cy otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania deklaracji wraz z numerem referencyjnym dotycz膮cym zg艂oszenia i kopi膮 deklaracji zg艂oszeniowej.

Dane kontaktowe oddzia艂贸w regionalnych pracy i zatrudnienia (Direccte) oraz jednostek terytorialnych s膮 dost臋pne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (http: //www.direccte.gouv.com)

Zgodnie z art. R. 1264-1 kodeksu pracy, w przypadku kontroli i nieprzedstawienia Deklaracji o oddelegowaniu, pracodawca ponosi kar臋 grzywny za naruszenia czwartej klasy, kt贸rej maksymalna kwota wynosi 750 euro (artyku艂 131-13 kodeksu karnego ).

Wniosek o zezwolenie na prac臋 (dla pracodawc贸w maj膮cych siedzib臋 poza granicami Francji i Unii Europejskiej)

Tylko pracodawcy z siedzib膮 poza granicami UE, EEE, Szwajcarii, kt贸rzy przewiduj膮 oddelegowa膰 swoich pracownik贸w do Francji, zobowi膮zani s膮 ubiega膰 si臋, dla swoich pracownik贸w, o pozwolenie na prac臋 na okres ich zatrudnienia na terytorium Francji, sk艂adaj膮c wniosek do urz臋du pracy miejsca wykonywania prac przez danych pracownik贸w.

Obywatele pa艅stw spoza UE, Europejskiej Strefy Ekonomicznej, Szwajcarii, kt贸rzy s膮 regularnie zatrudnieni przez UE, EEE, Szwajcari臋, mog膮 by膰 oddelegowani do Francji bez jakiegokolwiek zezwolenia na prac臋 je偶eli maj膮 prawo i zezwolenie na pobyt i prac臋 w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 pracodawca (art. R. 5221-2, 2 掳 kodeksu pracy)

Zasady jakie powinny by膰 respektowane przez pracodawc贸w deleguj膮cych pracownik贸w do Francji

W czasie trwania delegacji pracownik贸w do Francji, pracodawcy s膮 zobowi膮zani respektowa膰 przepisy francuskie dotycz膮ce niekt贸rych warunk贸w wykonywania pracy, a wymienionych w art L. 1262-4 Kodeksu Pracy:

 • francuskie rozporz膮dzenia i przepisy prawne,
 • zasady pracy wynikaj膮ce z um贸w, porozumie艅 i uk艂ad贸w zbiorowych, stowarzysze艅 i zwi膮zk贸w zawodowych dotycz膮cych francuskich pracownik贸w wykonuj膮cych tak膮 sam膮 dzia艂alno艣膰 i prac臋, kt贸r膮 wykonuj膮 pracownicy oddelegowani.

Pracodawcy musz膮 zatem stosowa膰 si臋 do francuskich przepis贸w maj膮cych zastosowanie do warunk贸w pracy i zatrudnienia pracownik贸w.

Przepisy kodeksu pracy, nie dotycz膮ce pracownik贸w oddelegowanych do Francji

Do pracownik贸w delegowanych, nie stosuje si臋 przepis贸w francuskiego prawa pracy dotycz膮cych

 • zawarcia i rozwi膮zania umowy o prac臋,
 • reprezentacji personelu,
 • szkole艅 zawodowych.

W tych sprawach stosowane jest prawo kraju pochodzenia pracownik贸w delegowanych.

Wypadki w miejscu pracy

W przypadku, gdy oddelegowany pracownik, kt贸ry nie podlega francuskiemu systemowi ubezpiecze艅 spo艂ecznych, ulegnie wypadkowi na terytorium Francji, przedsi臋biorstwo, do kt贸rego jest oddelegowany lub pracodawca oddelegowanego pracownika zobowi膮zani s膮 do powiadomienia inspektora pracy miejsca, w kt贸rym nast膮pi艂 wypadek i z艂o偶enia 鈥濪eklaracji Wypadku przy Pracy鈥.

System ubezpieczenia spo艂ecznego

Pracodawcy maj膮cy siedzib臋 poza granicami Unii Europejskiej s膮 zobowi膮zani bezzw艂ocznie, na wniosek Inspekcji Pracy, przedstawi膰 艣wiadectwo dotycz膮ce posiadanego ubezpieczenia spo艂ecznego:

 • pochodz膮ce z kraju siedziby pracodawcy, je艣li jest podpisana dwustronna umowa ubezpieczenia spo艂ecznego z Francj膮 lub,
 • wydane przez francusk膮 jednostk臋 ubezpieczenia spo艂ecznego.

Pracownicy rolni

Pracownicy rolni delegowani do przedsi臋biorstwa rolnego we Francji (patrz artyku艂 L. 713-1 kodeksu rolnego), pod wzgl臋dem godzin pracy i odpoczynku oraz dni wolnych od pracy podlegaj膮 przepisom francuskiego kodeksu pracy, z wyj膮tkiem przypadk贸w, wyszczeg贸lnionych w przepisach kodeksu rolnego (zob. artyku艂y L. 713-1 do L. 713-5, L. 713-13 i L. 713-19 do L. 713-22 kodeksu rolnego dotycz膮cego godzin pracy i artyku艂贸w L. 714-1 do L. 714-8 dotycz膮cych odpoczynku i urlop贸w).

呕egluga przybrze偶na „Kabota偶” w transporcie drogowym i 艣r贸dl膮dowym

Zasady oddelegowania okre艣lone w kodeksie pracy dotycz膮 pracownik贸w firm transportowych maj膮cych siedzib臋 poza Francj膮, kt贸rzy prowadz膮 dzia艂alno艣膰 kabota偶ow膮 (呕egluga przybrze偶na) we Francji.

„Kabota偶” mo偶e by膰 zdefiniowany jako transport towar贸w lub os贸b mi臋dzy dwoma punktami terytorium danego kraju.

Istnieje kilka rodzaj贸w kabota偶u.

 • kabota偶 drogowy – os贸b lub towar贸w,
 • kabota偶 艣r贸dl膮dowym – os贸b lub towar贸w

W przypadku operacji kabota偶u trwaj膮cej d艂u偶ej ni偶 osiem dni, przedsi臋biorstwa transportowe s膮 zobowi膮zane do przekazania do Inspekcji Pracy miejsca rozpocz臋cia pierwszej operacji kabota偶u, specjalnej deklaracji oddelegowania pracownik贸w.

Dokumenty jakie (w przypadku kontroli) Inspektor Pracy mo偶e wymaga膰 od pracodawcy

Organy nadzoru s膮 upowa偶nione do 偶膮dania od pracodawcy dokument贸w, kt贸re musz膮 by膰 sporz膮dzone w j臋zyku francuskim i wykazywa膰 kwoty w euro (zob. Art. R. 1263-1 kodeksu pracy):

 • dokument potwierdzaj膮cy ubezpieczenie spo艂eczne pracodawcy, w przypadkach gdy pracodawca ma siedzib臋 poza Uni膮 Europejsk膮,
 • zezwolenie na prac臋 obywateli pa艅stw spoza Unii Europejskiej聽
 • Od pracodawc贸w maj膮cych siedzib臋 w UE, EEE w Szwajcarskiej – dokument potwierdzaj膮cy posiadanie przez pracownik贸w bada艅 lekarskich, kt贸re obowi膮zuj膮 we Francji, a kt贸re mog膮 by膰 wykonane w kraju pochodzenia pracodawcy.
 • Biuletyny p艂acowe ka偶dego oddelegowanego pracownika lub r贸wnowa偶ny im dokument (w przypadku, gdy oddelegowanie jest d艂u偶sze lub r贸wne jednemu miesi膮cowi) lub ka偶dy inny dokument potwierdzaj膮cy wyp艂at臋 przynajmniej minimalnego wynagrodzenia jakie obowi膮zuje we Francji.
 • w przypadku agencji pracy tymczasowej – dokument potwierdzaj膮cy posiadanie gwarancji finansowej.

W przypadku niemo偶liwo艣ci przedstawienia Inspekcji Pracy, wy偶ej wymienionych dokument贸w, przedsi臋biorcy grozi kara grzywny trzeciej klasy, tj. maksymalnie 450 euro (kodeks karny z artyku艂u 131-13).

Brak wy偶ej wymienionej dokumentacji, mo偶e by膰 r贸wnie偶 uwa偶any za przest臋pstwo utrudniaj膮ce wykonywanie obowi膮zk贸w urz臋dnika (kontrolera), i podlega膰 karze pozbawienia wolno艣ci do roku i grzywnie w wysoko艣ci 3 750 EUR (art. L. 8114-1 kodeksu pracy).

Prawa pracownik贸w oddelegowanych

Dobrze jest wiedzie膰, 偶e zgodnie z Artyku艂em R. 1412-5 kodeksu pracy pracownicy delegowani mog膮 zg艂osi膰, przed komisj膮 s膮du pracy miejsca, w kt贸rym wykonywana jest lub by艂a dana us艂uga, brak respektowania obowi膮zuj膮cego we Francji prawa pracy.

Je艣li us艂uga jest wykonywana lub by艂a wykonywana w r贸偶nych departamentach Francji, spory mi臋dzy pracownikami oddelegowanymi i ich pracodawcami mog膮 by膰 wnoszone przed kt贸rykolwiek z tych s膮d贸w.

Pracownicy mog膮 r贸wnie偶 oskar偶y膰 pracodawc臋 przed w艂a艣ciwym s膮dem kraju, w kt贸rym pracodawca ma swoj膮 siedzib臋.

Prawa pracownik贸w oddelegowanych tymczasowo do Francji na pro艣b臋 pracodawcy, kt贸rego siedziba znajduje si臋 poza granicami Francji

Niezale偶nie od kraju, w kt贸rym pracodawca ma swoj膮 siedzib臋, i niezale偶nie od prawa, kt贸remu podlega umowa o prac臋, pracownik oddelegowany mo偶e korzysta膰 przez ca艂y okres pracy na terytorium Francji z przepis贸w francuskiego prawa pracy dotycz膮cych:

鈥 Wolno艣ci Indywidualnej i zbiorowej

鈥 Dyskryminacji i r贸wno艣ci mi臋dzy kobietami i m臋偶czyznami

鈥 Ochrony macierzy艅stwa

鈥 Pracy tymczasowej

鈥 Prawa do strajku

鈥 Godzin pracy, dni wolnych od pracy, urlop贸w, dni wolnych z okazji okre艣lonych wydarze艅 w rodzinie

鈥 P艂acy minimalnej

鈥 Zdrowia i bezpiecze艅stwa pracy

鈥 Nielegalnej pracy (na czarno)

Przygotowa艂a Maria SKARZYNSKA

Expert-Comptable 鈥 Commissaire aux comptes

Tel . +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e