Oferta pracy – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Sprzątaczki

Data publikacji: 21-06-2018 09:28

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Paryż

Telefon:

Dodane przez: Szkoła a Polska w Paryżu

Cena:

Wyświetlono: 1 575 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu,
11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż, Francja

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – SPRZĄTACZKA
w wymiarze 1 etat (40 godz. / tygodniowo)

Wymagania niezbędne

 1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki,
 2. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 3. posiada obywatelstwo polskie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną i dokładną,
 7. reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
 8. dba o czystość i powierzone mienie placówki,

Wymagania dodatkowe:

 1. wykazuje umiejętność pracy w grupie,
 2. szybko reaguje w sytuacji zagrożenia,
 3. wykazuje umiejętność  organizacji czasu pracy
 4. podstawowa znajomość języka francuskiego

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu
  w placówce,
 2. dbanie o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu,
 3. dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki,
 4. sprawdzanie, po zakończonej pracy, stanu bezpieczeństwa budynków szkolnych,
 5. kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń
  i sprzętu szkolnego,
 6. wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych m.in. dbanie o tereny zielone na terenie nieruchomości, pomoc w przygotowaniu sal  i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie szkoły,
 7. wykonywanie zadań zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków
  i czynności przez kierownika szkoły.
 8. Współpraca z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi  szkoły

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: 1 etat ( 40 godz./tygodniowo), umowa od 01.07.2018 na trzymiesięczny okres próbny.

Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych; Dz.U. 2017, poz. 770 z późn. zm., w walucie polskiej- PLN.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
¨ podanie o pracę,
¨ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
¨ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
¨ kserokopie świadectw pracy,
¨ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  kandydatów ubiegających się o zatrudnienie oraz załączenie

 • oświadczenia kandydata ( załącznik nr 1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która zostanie wybrana  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy
do wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2018 r. do godziny 20.00 na adres: paryz@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: :praca- sprzątaczka. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie bezpośrednio u kierownika szkoły nr tel. 01 42 28 66 38
w dni pracy szkoły (informacje na stronie www.paryz.orpeg.pl

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefoniczną  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                          Konrad LESZCZYŃSKI

Paryż,   19 czerwca 2018 r.   

                                                          (-) Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Paryżu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  WCHODZACYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 Paryż wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
  w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny  Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
  oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
  z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sprzątaczki

Zostałem(łam) poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

                            …………………………


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie


Copyright © iFrancja 2019