Oferta pracy – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gospodarczego

Data publikacji: 21-06-2018 09:35

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Paryż

Telefon:

Dodane przez: Szkoła a Polska w Paryżu

Cena:

Wyświetlono: 1 093 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu, 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż, Francja

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY
w wymiarze 1 etat ( 40 godz. / tygodniowo)


I Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • umiejętność wykonywania napraw sprzętu szkolnego, drobnych prac remontowych wynikających z eksploatacji urządzeń, pomieszczeń, prace fizyczne
 • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), kserokopiarki,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
  i kreatywność

II Zakres wykonywanych podstawowych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomości w zakresie pokoi gościnnych
  i lokali mieszkalnych
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym
  i w należytej czystości,
 • stały dozór nieruchomości
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż. i bhp,
 • współpraca z miejscowymi podmiotami gospodarczymi
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły, ośrodka zgodnie z decyzjami kierownika,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prac remontowych
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości


III Warunki pracy i płacy

 • zatrudnienie od 01.07.2018 r. na czas próbny 3 miesiące

Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych; Dz.U. 2017, poz. 770 z późn. zm., w walucie polskiej- PLN.


IV Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  kandydatów ubiegających się o zatrudnienie oraz załączenie także:

 • oświadczenia kandydata ( załącznik nr 1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która zostanie wybrana  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2018 r. do godziny 20.00 na adres: paryz@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: :praca- kierownik gospodarczy. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie bezpośrednio u kierownika szkoły nr tel. 01 42 28 66 38
w dni pracy szkoły (informacje na stronie www.paryz.orpeg.pl

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Paryż,   19  czerwca 2018 r.                                        Konrad LESZCZYŃSKI

                                                            (-) Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  WCHODZACYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 Paryż wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
  w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny  Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
  oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
  z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika gospodarczego

Zostałem(łam) poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

                            …………………………


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie


Copyright © iFrancja 2019