• Oferta pracy - Nauczyciel Wiedzy o Polsce - Île-de-France

Oferta pracy – Nauczyciel Wiedzy o Polsce – Île-de-France

Data publikacji: 29-05-2019 12:42

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Paryzu

Telefon:

Dodane przez: Polska Szkola w Paryzu

Cena: -

Wyświetlono: 644 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego * im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela Wiedzy o Polsce.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (14/26),   data rozpoczęcia pracy 01.09.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:

    Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

   (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2.  Przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3.  Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.)

Zgodnie z § 5. 4.  ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego,
w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone
w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy
o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze
nie mniejszym niż 120 godzin.

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Gotowość do podjęcia pracy w środy oraz w soboty przez cały dzień
 5. Kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,
 6. Zamieszkanie w Paryżu lub w okolicach Paryża,
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata
  za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy).
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu adres 11-15 rue Lamande, 75017 Paryż,  wchodzącego w skład Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą
z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce. Zostałem
(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody
na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 17-06-2019 roku
do godziny 24.00 na adres: paryz@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać:

„Nabór na stanowisko nauczyciela WOP.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Paryż, 28-05-2019 r.

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską – należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich

 

Ogłoszenie w formie PDF + Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie