• Oferta pracy - Nauczyciel Wiedzy o Polsce - 脦le-de-France

Oferta pracy – Nauczyciel Wiedzy o Polsce – 脦le-de-France

Data publikacji: 29-05-2019 12:42

Region: 脦le-de-France

Miejsce og艂oszenia: Paryzu

Telefon:

Dodane przez: Polska Szkola w Paryzu

Cena: -

Wy艣wietlono: 754 razy

Tre艣膰 og艂oszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego * im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Pary偶u og艂asza nab贸r na stanowisko:

Nauczyciela Wiedzy o Polsce.

Wymiar czasu pracy: niepe艂ny etat (14/26), data rozpocz臋cia pracy 01.09.2019 r.

 1. Wymagania niezb臋dne:

聽 聽 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

聽聽 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z p贸藕n. zm)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela mo偶e zajmowa膰 osoba, kt贸ra:

1. Posiada wy偶sze wykszta艂cenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub uko艅czy艂a zak艂ad kszta艂cenia nauczycieli i podejmuje prac臋 na stanowisku, do kt贸rego s膮 to wystarczaj膮ce kwalifikacje;

2.Przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3.Spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z p贸藕n. zm.)

Zgodnie z 搂 5. 4.ww. rozporz膮dzenia 鈥濳walifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV鈥揤III szk贸艂 podstawowych i liceach og贸lnokszta艂c膮cych za granic膮 posiada osoba, kt贸ra:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii okre艣lone w 搂 3 ust. 1 lub 搂 4 ust. 1, a ponadto uko艅czy艂a kurs kwalifikacyjny przygotowuj膮cy do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupe艂niaj膮cego,
w wymiarze nie mniejszym ni偶 40 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania j臋zyka polskiego, geografii lub wiedzy o spo艂ecze艅stwie okre艣lone
w 搂 3 ust. 1 lub 搂 4 ust. 1, a ponadto uko艅czy艂a kurs kwalifikacyjny przygotowuj膮cy do nauczania wiedzy
o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupe艂niaj膮cego, w wymiarze nie mniejszym ni偶 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto uko艅czy艂a kurs kwalifikacyjny przygotowuj膮cy do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupe艂niaj膮cego, w wymiarze
nie mniejszym ni偶 120 godzin.

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Wiedza na temat uwarunkowa艅 pracy z dzie膰mi polskimi za granic膮,
 2. Do艣wiadczenie w pracy z dzie膰mi wieloj臋zycznymi,
 3. Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
 4. Gotowo艣膰 do podj臋cia pracy w 艣rody oraz w soboty przez ca艂y dzie艅
 5. Kreatywno艣膰 i dost臋pno艣膰 czasowa poza godzinami dydaktycznymi,
 6. Zamieszkanie w Pary偶u lub w okolicach Pary偶a,
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny i 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane osobowe: imi臋 (imiona) i nazwisko kandydata, dat臋 i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.
 2. Po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie, kwalifikacje i uko艅czone formy doskonalenia zawodowego, po艣wiadczona przez kandydata
  za zgodno艣膰 z orygina艂em kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (je艣li dotyczy).
 3. Po艣wiadczona przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopia aktualnego za艣wiadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

IV. Podpisane o艣wiadczenia kandydata:

 • o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych,
 • o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie karne w sprawie o umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne;
 • o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo
  lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z p贸藕n. zm.) zwanej dalej 鈥濳N鈥, w okresie 3 lat przed nawi膮zaniem stosunku pracy, albo kar膮 dyscyplinarn膮 o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a聽w聽przypadku nauczyciela akademickiego – kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z p贸藕n. zm.);
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a
  Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych).

Wskazuje si臋, i偶 podstaw膮 przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych wzgl臋d贸w prosimy o za艂膮czenie do dokument贸w rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w nast臋puj膮cym brzmieniu:

鈥濿yra偶am dobrowolnie zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Pary偶u adres 11-15 rue Lamande, 75017 Pary偶,wchodz膮cego w sk艂ad O艣rodka
Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granic膮
z siedzib膮 w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce. Zosta艂em
(艂am) poinformowany(a), i偶 zgoda mo偶e zosta膰 przeze mnie wycofana w ka偶dym czasie. Cofni臋cie to nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, z obowi膮zuj膮cym prawem. Jednocze艣nie – wycofanie zgody
na przetwarzanie danych jest r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 w udziale w procesie rekrutacji.鈥

Osoba, kt贸ra zostanie wybrana, b臋dzie zobowi膮zana przed podpisaniem umowy do okazania orygina艂贸w dokument贸w z艂o偶onych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania bada艅 lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF nale偶y przes艂a膰 poczt膮 elektroniczn膮 do dnia 17-06-2019 roku
do godziny 24.00 na adres: paryz@orpeg.pl

W temacie wiadomo艣ci nale偶y wpisa膰:

鈥濶ab贸r na stanowisko nauczyciela WOP.

Kandydaci zakwalifikowani do post臋powania zostan膮 powiadomieni drog膮 mailow膮 o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostan膮 komisyjnie zniszczone.

Pary偶, 28-05-2019 r.

*Zgodnie ze zmian膮 wprowadzon膮 Ustaw膮 z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o艣wiatowe, ustawy o systemie o艣wiaty oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. stanie si臋 szko艂a polsk膮, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szko艂臋 polsk膮 – nale偶y rozumie膰 szko艂臋 przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urz臋dzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸ra umo偶liwia uczniom ucz臋szczaj膮cym do szk贸艂 funkcjonuj膮cych w systemach o艣wiaty innych pa艅stw uzupe艂nianie wykszta艂cenia w zakresie szko艂y podstawowej i liceum og贸lnokszta艂c膮cego, zgodnie z ramami programowymi kszta艂cenia uzupe艂niaj膮cego i planami nauczania dla szk贸艂 polskich

 

Og艂oszenie w formie PDF + O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wy艣lij wiadomo艣膰 do osoby kt贸ra doda艂a og艂oszenie