• Oferta pracy - Nauczyciel bibliotekarz - Île-de-France

Oferta pracy – Nauczyciel bibliotekarz – Île-de-France

Data publikacji: 05-07-2018 09:10

Region: Île-de-France

Miejsce ogłoszenia: Paryż

Telefon:

Dodane przez: Konrad Leszczyński

Cena:

Wyświetlono: 858 razy

Treść ogłoszenia:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza
przy Ambasadzie RP
w Paryżu ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela bibliotekarza

w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (16/36). Praca w środy i w soboty.

Umowa na czas określony od 01 września 2018r. do 30 sierpnia 2019r.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018r., poz. 967) oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli r. (Dz.U. 2017 poz. 1575)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje na stanowisko nauczyciela bibliotekarza muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust.1-4 lub § 7).

Tekst powyższego rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

2. Prowadzi dokumentację biblioteczną:

1) ·ewidencję zbiorów,

2) ·warsztat informacyjno –bibliograficzny,

3) ·pomoce do przysposobienia czytelniczego i informującego uczniów,

4) ·materiały pomocnicze we współpracy z nauczycielami,

5) ·dokumentacje pracy własnej bibliotekarza.

3. Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

4. Tworzy zespół uczniów pomagających w pracy bibliotekarza –aktyw biblioteczny.

5. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.

6. Opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne.

7. Opracowuje harmonogramy zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.

8. Prowadzi statystykę wypożyczeń.

9. Realizuje zadania zawarte w rocznym planie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

10. Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej.

11. Zna, respektuje i stosuje przepisy prawa oświatowego.

12. Przestrzega przepisów zawartych w statucie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

13. Stosuje i przestrzega opracowanych w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym regulaminów.

14. Punktualność, inicjatywa i zaangażowanie, poprawność języka, kultura osobista i takt pedagogiczny.

15. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, znajomość i stosowanie teorii pedagogicznych.

16. Współpraca z Biblioteką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

17. Uczestniczenie we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Obsługa komputera, znajomość programów Word, Excell, programów bibliotecznych, tworzenia prezentacji multimedialnych
 2. Znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej
 3. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność
 4. Wiedza  na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski
 5. Zamieszkanie w Paryżu lub okolicy
 6. Wysoki poziom kultury osobistej
 7. Znajomość języka francuskiego
 8. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje opisane w wymaganiach niezbędnych ogłoszenia i ukończone formy doskonalenia zawodowego
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

Oświadczenie kandydata o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (2017 r. poz. 1189, z późn. zm.)

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (załącznik nr 1)

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.

Uwaga!

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania aktualnych badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 sierpnia 2018  roku do godziny 18.00 na adres: paryz@orpeg.pl w temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza lub listownie na adres Ecole polonaise, 11-15 rue Lamandé 75 017 Paris z dopiskiem konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Paryż, 04 lipca 2018r.

(-) Konrad Leszczyński kierownik SPK w Paryżu

.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  WCHODZACYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny  Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Zostałem(łam) poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

                            …………………………

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego


Wyślij wiadomość do osoby która dodała ogłoszenie


Copyright © iFrancja 2019