X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Głosowanie w paryskim okręgu konsularnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Głosowanie w paryskim okręgu konsularnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Artykuł wprowadzono: 17 września 2019

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r.
w godz. 7.00-21.00.  

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji zostało utworzonych osiem (8) obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 56, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż, 

Ambasada RP w Paryżu

57, rue Saint Dominique – 75007 Paris;

 1. Obwód głosowania nr 57, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż, 

Ambasada RP w Paryżu

(budynek byłego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji)

86, rue de la Faisanderie – 75116 Paris;

 1. Obwód głosowania nr 58, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Paryż, 

Szkoła Polska w Paryżu

11-15, rue Lamandé – 75017 Paris;

 1. Obwód głosowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aulnay-sous-Bois, Ecole Anatole France

43, rue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois 

 1. Obwód głosowania nr 60, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bourg-la-Reine, Espace Françoise Dolto

116, avenue du Général Leclerc – 92340 Bourg-la-Reine 

 1. Obwód głosowania nr 61, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lille, 

Halle aux Sucres

1, rue de l’Entrepôt – 59000 Lille 

 1. Obwód głosowania nr 62, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rennes,

Maison de Quartier Francisco Ferrer

40, rue Montaigne – 35200 Rennes 

 1. Obwód głosowania nr 63, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Strasbourg, 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy

2, rue Geiler – 67000 Strasbourg

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty

      6)  zostanie wpisana do spisu wyborców

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą 
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach,
  w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. 
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji:

 1. telefonicznie, nr tel.: 

+33 1 43 17 34 82

+33 1 43 17 34 71

+33 1 43 17 34 59

 1. e-mailowo: paris.wk.info@msz.gov.pl 
 2. pisemnie, na adres: 

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

 1. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 2. faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. do godziny 17. 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  paris.wk.info@msz.gov.pl 
 2. pisemnie, na adres: 

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

 1. faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.). 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl 
Najpopularniejsze

Zobacz także