X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Głosowanie w lyońskim okręgu konsularnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Artykuł wprowadzono: 17 września 2019

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Lyonie zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 64, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 79 rue Crillon, 69006 Lyon, Francja;
 2. Obwód głosowania nr 65, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Salle Voltaire, Rue des Muletiers, 13100 Aix-en-Provence, Francja;
 3. Obwód głosowania nr 66, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Salle Amédée Larrieu, Place Amédée Larrieu, 33000 Bordeaux, Francja;
 4. Obwód głosowania nr 67, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Service des Elections et du Recensement, 4 rue Ribotti, 06300 Nice, Francja;
 5. Obwód głosowania nr 68, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Maison de la Citoyenneté Rive Gauche, 20 place Jean-Diebold, 31000 Toulouse, Francja; 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź Konsulatu Generalnego RP w Lyonie:

 1. telefonicznie, nr tel.: +33 4 78 93 14 85
 2. e-mailowo: lyon.kg.wybory@msz.gov.pl  
 3. pisemnie, na adres: 79 rue Crillon, 69006 Lyon, France
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +33 4 37 51 12 36

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. do godziny 17.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP  w Lyonie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  lyon.kg.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 79 rue Crillon, 69006 Lyon, France.
 3. faksem, nr faksu: +33 4 37 51 12 36 Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl
Najpopularniejsze

Zobacz także