X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Francja z rekordową grzywną za niewystarczające przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza

Artykuł wprowadzono: 4 sierpnia 2021

Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji skazała państwo za niepodjęcie wystarczających środków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia, a tym samym poprawy jakości powietrza i nałożyła grzywnę w wysokości 10 milionów euro.

W lipcu ubiegłego roku francuska Rada Stanu nakazała rządowi podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w kilku obszarach Francji, pod groźbą kary grzywny w wysokości 10 milionów euro za każdy semestr opóźnienia. 

W wydanej dziś decyzji Rada Stanu uznała, że podjęte dotąd działania nie poprawią sytuacji w możliwie najszybszym czasie, gdyż wykonanie niektórych z nich jest niepewne, a ich efekty nie zostały oszacowane. Dlatego też skazuje państwo na zapłatę kary grzywny w wysokości 10 milionów euro stowarzyszeniu Amis de la Terre (Przyjaciele Ziemi) i kilku innym organizacjom zaangażowanym w walkę z zanieczyszczeniem powietrza. 

Rada Stanu ponownie oceni działania rządu w drugiej połowie 2021 roku i zdecyduje o nałożeniu kolejnej kary. 

Wskutek pozwu złożonego przez stowarzyszenie Amis de la Terre w lipcu 2017 roku, Rada Stanu nakazała rządowi podjęcie szybkich działań w celu redukcji stężeń dwutlenku azotu i drobnych cząstek PM10 w 13 obszarach na terytorium kraju, i tym samym spełnienie wymagań europejskiej dyrektywy o jakości powietrza.  

Jednak 10 lipca ubiegłego roku Rada Stanu stwierdziła, że dopuszczalne wartości zanieczyszczenia nadal są przekraczane w 8 strefach i nakazała rządowi podjęcie stosownych kroków w ciągu sześciu miesięcy pod groźbą kary 10 milionów euro za każdy semestr zwłoki.

W wydanej dziś decyzji Rada Stanu odnotowała, że od lipca 2020 roku kolejna ocena danych wykazała, że w kilku obszarach dopuszczalne progi zanieczyszczenia powietrza nadal są przekraczane i wymagane są dodatkowe działania.

W 2019 roku stężenie dwutlenku azotu przekroczone było w Paryżu, Lyonie Marsylii-Aix, Tuluzie i Grenoble, natomiast drobnych cząstek w Paryżu. 

Wstępne dane za rok 2020 wskazują na utrzymujące się przekroczenie dopuszczalnego limitu zanieczyszczenia powietrza w Paryżu i Lyonie, i na ich poziom nieznacznie poniżej dopuszczalnych wartości w pozostałych trzech obszarach. 

Rząd wskazał, że od lipca 2020 r. podjął szereg działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza: uruchomienie procedury oceny polityk publicznych w zakresie jakości powietrza, utworzenie nowych stref niskoemisyjnych (ZFE), zachęty do zamiany pojazdów na mniej zanieczyszczając, stopniowy zakaz kotłów gazowych, olejowych itp.

W ocenie Rady Stanu działania rządu w kwestii poprawy jakości powietrza są jednak niewystarczające. Wskazuje ona także na także na brak nowego planu dla przedmiotowych obszarów. 
Najpopularniejsze

Zobacz także