X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Dokument, który trzeba posiadać podróżując na odległość powyżej 100 km od miejsca i departamentu zamieszkania

Dokument, który trzeba posiadać podróżując na odległość powyżej 100 km od miejsca i departamentu zamieszkania

Artykuł wprowadzono: 12 maja 2020

Według nowych reguł wychodzenia z kwarantanny zniesiono obowiązek zabierania ze sobą oświadczenia przy każdorazowym wychodzeniu z domu.

Obowiązuje ono jednak na dłuższe podróże, powyżej 100 km od miejsca i departamentu zamieszkania.   

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawił się formularz oświadczenia, które jest konieczne, gdy wybieramy się do miejsca oddalonego o ponad 100 km od miejsca zamieszkania, przekraczając granice swojego departamentu. Należy pamiętać, że cel podróży musi być podyktowany przyczynami związanymi z pracą lub pilnymi sytuacjami rodzinnymi. W przeciwnym razie grozi kara grzywny w wysokości 135 euro.

Uzasadnienie celu podróży nie jest jednak jedynym potrzebnym dokumentem. Otóż należy pamiętać także o zabraniu z sobą również dwóch dodatkowych dokumentów; potwierdzającego adres zamieszkania oraz konieczność odbycia podróży.

Poniżej tłumaczenie treści oświadczenia:

Oświadczenie o celu przejazdu poza granice swojego departamentu i powyżej 100 km od miejsca zamieszkania (1)

Miejsce zamieszkania może odpowiadać głównemu lub codziennemu miejscu zamieszkania.

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (2) z data krótszą niż jeden rok powinien być okazany podczas kontroli razem z oświadczeniem o celu przejazdu, wraz z każdym innym dokumentem uzasadniającym cel podróży. Okazania tych dokumentów mogą zażądać przedsiębiorstwa transportowe. 

Dotyczy osoby..

Nazwisko

Imię

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Udaję się dnia…/2020 (jeżeli chodzi o częste podróże (3) zaznaczyć to pole…) do miejscowości (4) ……. N° departamentu…… z następujących powodów (zaznaczyć odpowiednie pole:

– przejazdy między miejscem zamieszkania i miejscem/miejscami wykonywania działalności zawodowej; podróż służbowa, której nie można odłożyć (przypadek 1).   

– przejazdy pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką szkolną osoby, która do niej uczęszcza; osoby jej towarzyszącej; aby wziąć udział w konkursie lub egzaminie (przypadek 2).

– z powodów dotyczących zdrowia, dojazd na wizytę lub leczenie u specjalisty, których nie można wykonać zdalnie lub w przychodni w pobliżu domu (przypadek 3).

–  przejazd z pilnych powodów rodzinnych, niesienie pomocy osobie jej potrzebującej lub w celach opieki na dzieckiem (przypadek 4).

– wezwanie na komisariat policji lub żandarmerii (przypadek 5).

– podróż wynikająca z otrzymanego wezwania sądowego lub od organu administracyjnego (przypadek 6).

– udział w misjach użyteczności publicznej na prośbę władz i według ustalonych przez nią warunków (przypadek 7).

Sporządzono…, dnia…, Podpis

(1): obowiązek posiadania oświadczenia przy obywaniu podróży do miejsca oddalonego o ponad 100 km od miejsca zamieszkania i departamentu (na podróż na dystansie powyżej 100 km, ale w granicach departamentu zamieszkania nie potrzeba oświadczenia).

(2): Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi zawierać nazwisko i imię oraz datę wystawienia krótszą niż rok (mogą to by: potwierdzenie uiszczenia czynszu, rachunek za prąd, wodę, dokument ubezpieczalni, pismo z Caf, z urzędu skarbowego…)

(3): Jeżeli przejazdy służbowe (przypadek 1) są regularne, wówczas nie ma obowiązku sporządzania oświadczenia codziennie.

(4): W przypadku podróży służbowych, których nie można odłożyć, możliwe jest wpisanie „przejazd objazdowy”, zamiast podawania miejsca docelowego podróży, jeżeli dotyczy ona kilku miejscowości, pod warunkiem możliwości udokumentowania tego w razie kontroli. 

 Déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence – do pobrania tutaj
Najpopularniejsze

Zobacz także