X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019

Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019

Artykuł wprowadzono: 11 marca 2020

Możliwości wyboru przez pracownikow odliczenia wydatków związanych z wykonaniem zawodu 10% uzyskanego dochodu lub kosztów rzeczywistych 

DEKLARACJA – PDOF – PODATKU DOCHODOWEGO OD OSOB FIZYCZNYCH A KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Podatek dochodowy jest obliczany na podstawie całkowitej kwoty rocznego dochodu netto. Pewne opłaty można odliczyć od ogólnego dochodu podatkowego gospodarstwa domowego, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika znajduje się we Francji lub jeżeli osoba fizyczna nie jest rezydentem podatkowym we Francji, ale większość dochodu podlegającego opodatkowaniu uzyskuje we Francji.

Jeśli główna rezydencja podatnika jest wyposażona w dostęp do Internetu niezależnie od wysokości dochodu, zeznanie podatkowe należy złożyć przez Internet. 

Jeśli jednak podatnik nie jest w stanie złożyć deklaracji przez Internet, może przesłać do urzędu skarbowego deklarację w formie papierowej.

Deklaracja podatkowa pracowników i koszty uzyskania przychodów

Koszty związane z uzyskaniem przychodów uwzględniane są przy obliczaniu podatku dochodowego.

Zazwyczaj w momencie składania deklaracji podatkowej automatycznie potrącane są koszty uzyskania przychodów w wysokości 10% deklarowanej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie osób zarządzających firmami (gérants) i udziałowców określonych w art. 62 ogólnego kodeksu podatkowego jest opodatkowane według tych samych zasad, jak płace i wynagrodzenia osób fizycznych. Co oznacza, że osoby te mogą korzystać ze standardowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 10%.

Odliczenie to jest jednak ograniczone do 12 627 euro. Dlatego też, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekroczą ten limit, korzystniejsze jest dla podatnika odjęcie od przychodów rzeczywistej kwoty poniesionych w danym roku kosztów uzyskania przychodów. 

Podatnik może, pod pewnymi warunkami, zrezygnować z tego standardowego odliczenia i zażądać odliczenia rzeczywistych kosztów, jeśli są one wyższe niż standardowe odliczenie w wysokości 10%.

Odliczenia od przychodów rzeczywistej kwoty poniesionych w danym roku kosztów jest interesujące, zwłaszcza wtedy, gdy miejsce pracy znajduje się daleko od domu. W tym celu konieczne jest przechowywanie wszystkich faktur, które będą stanowiły dowód poniesionego kosztu. 

10% potrącenia ryczałtowego

Przykład 1: 

Mąż i żona są pracownikami. W 2019 r. otrzymali następujące dochody:

 • Małżonka (deklarująca 1): 12 200 EUR plus 1400 EUR dodatków na koszty zatrudnienia nieobjęte zwykłym standardowym odliczeniem w wysokości 10%;
 • Małżonek (deklarujący 2): 1.350 €.

Biorąc pod uwagę 10% standardowego odliczenia kosztów, dochód netto będzie przedstawiał się następująco:

Warunki – Odliczenia kosztów rzeczywistych 

Aby móc odliczyć od przychodów koszty rzeczywiste, poniesione przez podatnika koszty powinny spełniać następujące warunki:

 • być niezbędne do wykonywania działalności zarobkowej;
 • być poniesione (zapłacone) w ciągu roku 2019;
 • uzasadnione i udokumentowane,
 • celem poniesienia kosztu jest wyłącznie uzyskania lub utrzymania dochodów związanych z wykonywanym zawodem;

Podatnik, który decyduje się na odliczenie kosztów rzeczywistych, powinien:

 • dodać do wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu wszystkie świadczenia i zwroty kosztów zatrudnienia wypłacane przez pracodawcę, w tym również korzyści wynikające z udostępnienia samochodu na podróże służbowe;
 • przedstawić urzędowi skarbowemu szczegółową listę poniesionych kosztów, zawierającą specyfikacje, rodzaj i kwotę poszczególnych kosztów. Lista poniesionych przez podatnika kosztów może być wykazana w deklaracji podatkowej, w rubryce „Informacje” jeżeli deklaracja składana jest online (przez Internet) lub jako załącznik do deklaracji składanej w formie papierowej.

Niezależnie od tego czy deklaracja składana jest online czy w formie papierowej, aby móc, w przypadku kontroli podatkowej przedstawić ją na żądanie urzędu skarbowego, podatnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację potwierdzającą poniesione koszty przez trzy lata kalendarzowe (począwszy od momentu ich płatności).


Zadeklarowanie dochodu online jest bardzo łatwe

Jeśli podatnik decyduje się na deklarowanie kosztów rzeczywistych, w deklaracji online znajduje się moduł obliczeniowy, pozwalający na wyliczenie kwoty kosztów rzeczywistych, które należy wpisać w polach od 1AK do 1DK deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych.


 • Jeśli podatnik zdecyduje się na odliczenie od przychodów kosztów rzeczywistych, wszelkie składki wpłacane na poczet organizacji związkowych (związków zawodowy) podlegają odliczeniu w całości bez żadnych ograniczeń, ale w takim przypadku nie można skorzystać z ulgi podatkowej przyznanej w przypadku dokonania składki na związki związkowe.
 • W przypadku małżeństwa, każdy z członków rodziny (mąż i żona) może wybrać metodę odliczenia kosztów uzyskania przychodu w formie, która mu najbardziej odpowiada.

Przykład 2: sytuacja, która jest opisana w przykładzie 1.

Jeśli małżeństwo zdecyduje się na odliczenie kosztów rzeczywistych, które wynoszą 3 050 EUR. W tym przypadku należy dodać do wynagrodzenia 1 400 EUR dodatku na koszty zatrudnienia: 

W takim przypadku odliczenie kosztów rzeczywistych jest korzystniejsze niż standardowe odliczenie w wysokości 10%.

Przykłady rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów – które można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej

 1. Dodatkowe, faktycznie poniesione koszty żywności, w przypadku, gdy rodzaj wykonywanej pracy zmusza podatnika do spożywania posiłków poza domem. 

Koszty te są określane w różny sposób, w zależności od tego, czy podatnik posiada dowody poniesionego kosztu czy nie.

 • Jeżeli podatnik posiada dokument będący dowodem poniesionego kosztu (restauracja, zbiorowe wyżywienie w miejscu pracy lub w pobliżu), kwota dodatkowych kosztów uzyskania przychodu jest równa różnicy między ceną zapłaconego posiłku a wartością posiłku spożywanego w domu.
 • Jeżeli podatnik nie posiada żadnego dokumentu (brak zbiorowego żywienia w miejscu pracy lub w pobliżu…), ale może udowodnić, 
 • że jest zobowiązany do spożywania posiłków poza domem ponosi dodatkowe koszty żywności,
 • wysokość dodatkowo poniesionych kosztów.

W odniesieniu do roku 2019:

 • ryczałt stanowiący wartość posiłku spożywanego w domu wynosi 4,85 euro, 
 • limit zwolnienia z rekompensaty kosztów posiłku wynosi 18,80 euro, 

Zatem maksymalna kwota wydatków na posiłek dozwolona do odliczenia wynosi –13,95 euro na dzień.

Tym niemniej, należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach należy dodać do przychodu kwotę otrzymaną od pracodawcy w formie kuponów na posiłki (tickets-restaurant).

Jeśli pracownik nie ma możliwości spożywania posiłku w miejscu pracy i czas przerwy obiadowej lub odległość między miejscem pracy a miejscem zamieszkania nie pozwoli mu na spożycie normalnego obiadu, ustawodawca zakłada automatycznie, że pracownik rzeczywiście ponosi na posiłek dodatkowe koszty, które stanowią koszt uzyskania przychodu.

 1. Koszty podróży lub podróży służbowych 
 2. Koszty odzieży specjalnej (kombinezony robocze itp.).
 3. Wydatki poniesione przez pracowników zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w celu uzyskania nowej pracy, z wyłączeniem wydatków na urządzenie się w nowym miejscu.
 4. Koszty dokumentacji zawodowej.
 5. Opłaty za szkolenia zawodowe – jeżeli są ponoszone przez aktywnego pracownika lub osobę poszukującą pracy, zarejestrowaną w urzędzie pracy.
 6. Wydatki poniesione w celu uzyskania dyplomu lub kwalifikacji umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej lub dostęp do innego zawodu.
 7. Wydatki związane z lokalami zawodowymi – jeżeli pracodawca nie zapewnia biura ani określonych pomieszczeń niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej, a pomieszczenia te są wykorzystywane profesjonalnie – jedynie dla potrzeb wykonania zawodu.
 8. Składki płacone na związki zawodowe i składki pracownicze na rzecz rad zakładowych.
 9. Koszty związane z posiadaniem podwójnej rezydencji, jeżeli małżonkowie lub partnerzy powiązani przez PACS wykonują swoją działalność zawodową w odległych od siebie miejscach.
 10. Koszty użytkowania pojazdu pracownika do celów zawodowych (amortyzacja pojazdu, konserwacja, paliwo, naprawa, ubezpieczenie, garaż, opłaty za przejazd autostradą).

Aby podatnik mógł oszacować wysokość kosztów samochodu lub motocykla, administracja publikuje co roku trzy oficjalne stawki, które uwzględniają:

 • stawkę amortyzacja pojazdu,
 • koszt zakupu kasków i zabezpieczeń (dla motorów),
 • koszty napraw i konserwacji,
 • wydatki na opony,
 • zużycie paliwa i składki ubezpieczeniowe.

Określone przez ustawodawcę stawki nie obejmują

 • Kosztów garażu uważane głównie za szeroko rozumiane koszty parkowania (parkometry, mniej lub bardziej długoterminowe parkowanie),
 • opłat za przejazd autostradą,
 • roczne odsetki związane z zakupem pojazdu na kredyt,
 • procent używania pojazdu na potrzeby wykonania zawodu.

Przypisanie garażu należącego do głównego miejsca zamieszkania (domu), do pojazdu wykorzystywanego do celów zawodowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Koszty te można doliczyć od przychodu netto pod warunkiem odliczenia części wykorzystanej na prywatne użytkowanie oraz możliwości przedstawienia, na żądanie urzędu skarbowego, niezbędnych dowodów księgowych (paragonów, faktur, oświadczeń itp…).

Skale przebiegu mogą być używane dla pojazdów, posiadanych przez podatników lub które posiada współmałżonek(ka) lub jeden z członków podatkowego gospodarstwa domowego.

W przypadku wynajmu pojazdu, kwota zapłacona za wynajem wchodzi w skład skali podatkowej przebiegu i nie może być odliczona dodatkowo.

Szczegóły

 • Jeśli podatnik korzysta z pojazdu finansowanego na kredyt, może obliczyć kwotę swoich wydatków zawodowych na podstawie skali przebiegu (pod warunkiem, że używa go do podróży służbowych). Podatnik może również odliczyć roczne odsetki związane z kredytem, proporcjonalnie do użytkowania pojazdu w celu wykonania zawodu.
 • Jeśli pojazd został wypożyczony bezpłatnie, podatnik powinien być w stanie udowodnić, że faktycznie ponosi część kosztów zawartych w skali podatkowej przebiegu i związanych bezpośrednio w wykonaniem swojego zawodu (do użytkowania pojazdu na potrzeby zawodowe).
 • W przypadku pojazdów elektrycznych wynajem akumulatora i koszty związane z jego ładowaniem są uwzględniane jako koszty paliwa i dlatego są już uwzględnione w skali podatkowej.

Należy pamiętać, że:

Zastosowanie skali (kilometrowej) przebiegu jest ograniczone do 7 CV.

Ponadto, jeśli podatnik oblicza koszty rzeczywiste bez korzystania ze skali kilometrowej, powinien on ograniczyć koszty uzyskania przychodu (inne niż opłaty drogowe, koszty garażu lub parkingu oraz roczne odsetki za zakup pojazdu na kredyt) do kwoty uzyskanej przy użyciu skali dla przebytej odległości oraz dla rodzaju używanego pojazdu 7 CV (samochodu) lub dwukołowego 5 CV (CV – KW – maksymalna moc silnika w KW). 

W odniesieniu do opodatkowania dochodów uzyskanych w roku 2019 a deklarowanych w 2020 – obowiązująca skala kilometrowa 2020 została zwiększona w porównaniu z rokiem ubiegłym i przedstawia się następująco.

Przykłady

 1. W przypadku przebytej odległości 4000 km pojazdem o 6 CV kwota kosztów = (4 000 x 0, 574) = 2 296 €.
 2. W przypadku przebytej odległości 6000 km pojazdem o 5 CV kwota kosztów = (5 000 x 0,548) + (1 000 x 0,308) = 3 048 €

Skale przebiegów stosowane do motorowerów, skuterów, motocykli …

Skala przebiegu stosowana do motorowerów w rozumieniu kodeksu drogowego

W przypadku deklaracji dochodów uzyskanych w 2019 a deklarowanych w 2020 – skala kilometrowa dotyczy pojazdów dwukołowych, których maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/godz., i które mają silnik o pojemności nie większej niż 50 cm3, jeżeli jest to spalanie wewnętrzne lub o maksymalnej mocy netto nieprzekraczającej 4 kW dla innych typów silników:

Przykład 

Podatnik, który przejechał 2500 km, w tym 1800 km profesjonalnie, motorowerem o pojemności mniejszej niż 50 cm3, może uzyskać odliczenie: 1800 x 0,272 = 489 euro. 

Skala przebiegu dla motorów w 2020

W przypadku pojazdów dwukołowych z silnikiem o pojemności większej niż 50 cm3 skala przebiegu w 2020 r. przedstawia się następująco: 

Przykład

Jeżeli dla potrzeb wykonania zawodu, podatnik przejechał na skuterze o mocy 1 CV, 5000 km, jego koszt uzyskania przychodu wynosi: (5000 x 0,085) + 768 = 1 193 euro.

Koszty podróży z domu do pracy  

Jeżeli odległość z domu do miejsca pracy nie przekracza 40 km, podatnik może odliczyć rzeczywistą kwotę uzasadnionych kosztów transportu. 

Gdy odległość ta jest większa niż 40 km, odliczenie przez pierwsze 40 kilometrów jest dozwolone na tych samych warunkach.

Aby skorzystać z odliczenia kosztów przekraczających pierwsze 40 kilometrów, podatnik powinien uzasadnić oddalenie miejsca pracy, które może być spowodowane szczególnymi okolicznościami związanymi bezpośrednio z pracą i ewentualnie innymi okolicznościami, ale niemającymi żadnego powiązania z sytuacja osobistą, rodzinną, społeczną lub towarzyską.

 • Mogą również być wzięte pod uwagę trudności związane ze znalezieniem przez osobę bezrobotną nowej pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, brak pracy w danym regionie, konieczność przemieszczania się w czasie wykonywanej pracy lub przeniesie zakładu pracy do innego regionu.
 • Istnieją również inne podstawy, które mogą uzasadniać odległość między domem a miejscem pracy większą niż 40 km: 
  • prowadzenie działalności zawodowej przez współmałżonka, 
  • stan zdrowia pracownika i członków jego rodziny, 
  • edukacja dzieci, 
  • funkcje elekcyjne wykonywane w ramach władz lokalnych, 
  • wyjątkowo wysoka cena zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy (jeżeli cena zakwaterowania jest nieproporcjonalna do dochodu pracownika).

W przypadku powołania się na szczególne okoliczności w celu uzasadnienia odległości między domem a miejscem pracy przekraczającej 40 km, podatnik zobowiązany jest to zaznaczyć w deklaracji online lub do zeznania podatkowego wysyłanego w formie papierowej dołączyć notę wyjaśniającą.

Podatnik ma prawo odliczyć tylko jedną podróż dziennie, chyba że jest w stanie udowodnić istnienia specyficznych okoliczności uzasadniających podwójną podróż do pracy, takie jak problemy zdrowotne lub nietypowe harmonogramy pracy.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także