X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych – Koszty do odliczenia od przychodu netto

Artykuł wprowadzono: 14 kwietnia 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany jest na podstawie kwoty rocznego dochodu netto. Dobrze jest wiedzieć, że niektóre koszty można odliczyć od ogólnego dochodu podatkowego danego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że miejsce zamieszkania podatnika i jego rezydencja podatkowa znajduje się we Francji lub jeśli osoba nie jest rezydentem podatkowym we Francji, a większość dochodu podlegającego opodatkowaniu pochodzi z Francji. 

Poniżej przedstawione są koszty, które Podatnik ma prawo, pod pewnymi warunkami, odliczyć od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Koszty uzyskania przychodu zmniejszające podstawię opodatkowania

Etapy obliczenia Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych.

Przed obliczeniem podatku należy ustalić dochód netto, czyli dochód, do którego zostanie zastosowana skala podatkowa. Dochód netto (lub podstawa opodatkowania) jest obliczany od dochodu brutto, od którego podatnicy mogą odliczyć niektóre koszty, opłaty i ulgi spełniające określone przez prawodawcę warunki.

Koszty podlegające odliczeniu od podatku to przede wszystkim: 

 • CSG (Contribution Sociale Généralisée) – Składki na Ubezpieczenie Społeczne
 • Pomoce finansowe zapewniające utrzymanie członków rodziny,
 • Oszczędności podatnika mające na celu zapewnienia sobie lepszej emerytury (épargne retraite),
 • Inne koszty podlegające również odliczeniu.

Możliwość odliczenia przez podatnika poniesionych kosztów, opłat i ulg wymaga spełnienia określonych przez prawodawcę warunków.

CSG (Contribution Sociale Généralisée) – Składki na Ubezpieczenie Społeczne

CSG jest jedną ze składek na ubezpieczenie społeczne (15,5% w 2017 r. 17,2% od 2018 r.), która naliczana jest od większość dochodów od prowadzonej działalności, od wynajmu i od inwestycji finansowych.

Część CSG (stawka zmienna, która zależy od rodzaju dochodu) może być odliczona od dochodu. CSG, którą można odliczyć od dochodu z prowadzonej działalności jest bezpośrednio odliczona od osiągniętego dochodu, nawet przed jego uzyskaniem (wynagrodzenie, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych itp.). Dlatego nie powinna być ona wykazana w zeznaniu podatkowym, ponieważ spowoduje to jej podwójne odliczenie.

Natomiast CSG w wysokości 9,9% pobierana od dochodów pochodzących z nieruchomości i inwestycji finansowych (czynsze, dochody od posiadanych nieruchomości i oszczędności, od zysków kapitałowych, renty otrzymane z tytułu dożywotniego wynagrodzenia…) nie jest w całości odliczana przez podatnika. Podatnik ma prawo do odliczenia tylko w części tej składki, w wysokości równej 6,8%

Warunki odliczenia CSG od podstawy opodatkowania

Aby móc odliczyć koszt CSG od dochodu z tytułu wynajmu nieruchomości lub inwestycji, przychody uzyskane z najmu nieruchomości i z dokonanych wcześniej inwestycji finansowych powinny podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu obowiązującej w danym okresie skali podatkowej

W związku z powyższym dochód zwolniony z opodatkowania lub opodatkowany według zryczałtowanej stawki podatkowej nie uprawnia do odliczenia kosztu związanego z zapłatą CSG.

Ponadto tylko osoby mające miejsce zamieszkania do celów podatkowych we Francji (będące rezydentami podatkowymi we Francji) mogą odliczyć część CSG od uzyskanego dochodu z nieruchomości.

Odliczenie od dochodów zapłaconej CSG

W przypadku CSG dotyczącej dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości, odliczenia dokonuje się na deklaracji podatkowej w polu 6DE.

Koszty CSG z dochodów od inwestycji, nie muszą być wykazywane w deklaracji podatkowej, ponieważ są już odliczone bezpośrednio przez organy podatkowe, a następnie odjęte od ogólnego dochodu.

Pomoce finansowe zapewniające utrzymanie członków rodziny

Pomoce te mogą być odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu pod pewnymi warunkami:

1. Istnieje obowiązek zapewnienia utrzymania członka rodziny;

2. Pomoc stanowi przychód osoby, która ją otrzymuje.

Obowiązek zapewnienia utrzymania członka rodziny

Pomoc finansowa udzielona członkowi rodziny może być odliczona tylko wtedy, gdy dawca jest zobowiązany do utrzymania beneficjenta. Dotyczy to między innymi:

• rodziców, dziadków, dzieci, wnuków;

• zięcia, synowej, teściów;

• małżonków lub byłych małżonków.

Możliwość odliczenia pomocy finansowej udzielonej rodzinie uwarunkowana jest przez ustawodawcę obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków specyficznych dla poszczególnych członków rodziny: rodziców, dorosłych dzieci, nieletnich dzieci, małżonków.

Analiza sytuacji finansowej dawcy i beneficjanta

Odliczenie pomocy finansowej członkom rodziny obliczane jest biorąc pod uwagę dochody dawcy jak również dochody beneficjenta. W rzeczywistości uzasadnienie udzielonej pomocy finansowej oceniane jest według:

1. Sytuacji finansowej i potrzeb beneficjenta: czy jego sytuacja finansowa pozwala mu na utrzymanie siebie samego?

2. Przychodów dawcy: czy są one wystarczające na utrzymanie siebie samego i udzielenie pomocy osobie trzeciej?

Oszczędności podatnika mające na celu zapewnienia lepszej emerytury 

Podatnik może odliczyć od dochodu składki płacone do organizacji mających na celu zapewnienie podatnikowi wyższej emerytury: 

 • Konto oszczędnościowe – (Plan d’Epargne Retraite Populaire – PERP)
 • Dodatkowe emerytury – (régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM, CGOS)
 • Plan oszczędnościowy prowadzony przez pracodawcę – (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise – PERE) (jedynie część płacona dobrowolnie przez podatnika) 
 • Dodatkowe, obowiązkowe programy oszczędnościowe organizowane przez przedsiębiorstwa (jedynie część płacona dobrowolnie przez podatnika)

Roczne odliczenie kwot wpłaconych przez podatnika jest ograniczone do pewnego pułapu biorącego pod uwagę dochody pochodzące z wykonywanej działalności.

Inne koszty podlegające również odliczeniu od podstawy opodatkowania

Podatnik ma prawo również odliczyć od podstawy opodatkowania inne wydatki niż pomoce finansowe dla członków rodziny i składki na ubezpieczenie emerytalne.

Są to przede wszystkim:

 • koszty związane z przyjęciem na mieszkanie do własnego domu osób powyżej 75. roku życia (tj. urodzonych przed 01.01.1945 r.), innych niż członkowie rodziny (brat lub siostra, wujek lub ciocia,) z którymi podatnik nie jest spokrewniony

Dochód osoby (przyjętej do własnego domu) podlegający opodatkowaniu, nie powinien przekraczać pułapu, o którym mowa w art. L. 815-9 Kodeksu Ubezpieczenia Społecznego (Code de la Sécurité Sociale) określonego dla zasiłku wypłacanego osobom starszych w art. L 815-1 tego samego kodu, tj.:

Osoba przyjęta do domuw 2019 r.
jedna osoba10 418,40 EUR
małżeństwo lub osoby żyjące w związku partnerskim, z których co najmniej jedno ma ponad 75 lat16 174,59 EUR

Wydatki poniesione na osoby przyjęte pod własny dach w 2019 r. podlegają odliczeniu do limitu 3 535 EUR. Limit ten dotyczy jednej osoby i na jeden rok podatkowy, niezależnie od liczby miesięcy, w których dana osoba przebywała w domu podatnika. 

Kwotę kosztów poniesionych przez podatnika należy wykazać w deklaracji nr 2042-C w polu 6EU, a liczbę osób mieszkających u podatnika w polu linii 6EV.

Odliczona kwota nie podlega opodatkowaniu u beneficjenta (osoby mieszkającej u podatnika).

 • Płatności dotyczące emerytury kombatanta, należy wykazać w deklaracji nr 2042 po nr 6DD.
 • Koszty finansowe poniesione przez obywateli francuskich powracających do Francji lub oddelegowanych za granice Francji.
 • Podatek od nieruchomości (charges foncières) dotyczący zabytków, w których mieszkają ich właściciele.
 • Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne podatników, którzy nie mają żadnych dochodów z ich działalności zawodowych. Dotyczy to w szczególności studentów, którzy nie posiadają takich dochodów, ale obowiązani są do płacenia składek na ubezpieczenia socjalne. Składki te należy zadeklarować w polu 6DD deklaracji nr 2042.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że możliwość odliczenia wyżej przedstawionych kosztów uzyskania przychodów, uwarunkowana jest posiadaniem dowodów pozwalających na ich odliczenie, i w ten sposób, zmniejszenie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także