X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Czy obywatel Polski mieszkający we Francji podlega polskiemu spisowi ludności?

Artykuł wprowadzono: 6 kwietnia 2021

Spis powszechny jest obowiązkowy także dla Polaków mieszkających za granicą, jeżeli są oni nadal zameldowani w Polsce. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne. 

1 kwietnia w Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności. Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadza go co 10 lat. Spisy ludności i mieszkań służą do zbierania informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób: 

− Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;

 − Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę; 

− osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy. 

Spisowi podlegają także: 

− mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Spisem nie obejmuje się natomiast: 

osób, które dokonały wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę na stałe; 

− szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; 

− mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Tym samym Polacy wymeldowani z pobytu stałego w Polsce nie podlegają polskiemu spisowi ludności i mieszkań. Natomiast ci, którzy mieszkając na stałe we Francji, nadal posiadają meldunek w Polsce, powinni spisać się do 30 września 2021 roku, pod karą grzywny w wysokości 5 tys. złotych.

GUS poprosi o podanie m.in. danych dotyczących płci, wieku, adresu, stanu cywilnego, sytuacji zawodowej, wyksztalcenia, źródła utrzymania i otrzymywanych świadczeń, składu rodziny, zajmowanego mieszkania (jego powierzchni, daty budowy, doprowadzonych mediów, a nawet źródeł energii stosowanych do ogrzewania). padnie również pytanie o to, jakim językiem posługujemy się w domu oraz o wyznanie.  

Ankietowanych maja obowiązek udzielania wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytanie zawarte w spisie, zgodnie ze stanem na 31.03.2021 

Spisu można dokonać przez internet tutaj https://spis.gov.pl/ lub przez stronę GUS.

źródło: spis.gov.pl
Najpopularniejsze

Zobacz także