X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co zawiera program Emmanuela Macrona?

Co zawiera program Emmanuela Macrona?

Artykuł wprowadzono: 3 marca 2017

W zeszły czwartek Emmanuel Macron – kandydat w wyborach na prezydenta Francji – przedstawił swój program wyborczy.
 
Oto co obiecuje założyciel partii „En Marche!”:
Zwiększyć siłę nabywczą osób pracujących, obniżając płacone przez nich składki. W ten sposób zamierza uzyskać wzrost zarobków o około 500 euro w skali rocznej.
Osoby zarabiające najniższą pensję i będący beneficjentami świadczenia prime d’activité otrzymają dodatkowo 80-100 euro miesięcznie.
Przywrócone zostanie nieodprowadzanie składek za nadgodziny.
Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, będzie przysługiwać świadczenie dla bezrobotnych. Prawo to będzie mógł wykorzystać jednak raz na pięć lat, w zamian za co, odmowa ofert pracy lub brak “motywacji” w poszukiwaniu zatrudnienia, będą skutkować zawieszeniem wypłaty zasiłku.
Ponadto wolne zawody, kupcy, rzemieślnicy i rolnicy będą mieć prawo do ubezpieczenia od utraty pracy.
Kształcenie zawodowe dla miliona bezrobotnych i miliona młodych o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji.
Plan 5 mld dla rolnictwa na modernizację gospodarstw. Pomoc w uzyskaniu uczciwej ceny za plony, by zapewnić rolnikom i hodowcom godne życie z pracy a nie z subwencji.
Zmniejszenie składek dla przedsiębiorstw, zniesienie składek na RSI. Obniżenie podatków dla kupców i rzemieślników.
Obniżenie składek dla przedsiębiorstw, by zwiększyć zatrudnienie.
Przedsiębiorcy nadużywający zawierania umów na krótki okres, płacić będą więcej składek socjalnych, niż ci, którzy proponują stałą pracę.
Obniżenie podatków dla firm z 33,3% do 25% (średnia europejska). Zamiana podatku od wielkich fortun na podatek od nieruchomości oraz zmiana podatku na rzecz kompetencyjności i zatrudnienia, na stałą, obniżoną składkę. 
Wprowadzenie 5-letniego planu inwestycyjnego, o budżecie 50 miliardów euro, na ekologiczny rozwój, wykorzystanie rewolucji cyfrowej, modernizację serwisów publicznych i urbanizację.
Utworzenie 10-miliardowego funduszu z akcji firm, których akcjonariuszem mniejszościowym jest skarb państwa, na rzecz przemysłu i innowacji.
Walka z pestycydami i zaburzaczami hormonalnymi, powodującymi choroby nowotworowe u dzieci. 
Poprawa izolacji miliona mieszkań najuboższych właścicieli do 2022 roku.
Do 2022 roku 50% serwowanej w stołówkach szkolnych i przedsiębiorstwach żywności ma być ekologiczna lub od producentów lokalnych.
Zmniejszenie o połowę liczby dni o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, poprzez eliminowanie starych pojazdów, proponując dodatek 1000 euro na zakup auta mniej zanieczyszczającego atmosferę.
Stworzenie uniwersalnego systemu emerytalnego. Niezmieniony pozostanie wiek odejścia na emeryturę i wysokość emerytur.
Publikowanie nazw firm, które nie przestrzegają równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
Zwiększenie kar za oszustwa podatkowe.
Wzmocnienie walki z nadużyciem systemu świadczeń socjalnych.
Opodatkowanie zysków uzyskanych we Francji przez takie firmy jak Google, Apple, Facebook, Amazon. Walka z optymalizacją fiskalną stosowaną przez te grupy.
Stworzenie przejrzystego systemu przydzielania mieszkań socjalnych, opierającego się na systemie punktów za: wielkość rodziny, zarobki, miejsce poszukiwania lokum. W ten sposób każdy będzie mógł dowiedzieć się jakie ma szanse na otrzymanie mieszkania i w jakim terminie.
Zmiana w systemie delegowania pracowników. Ograniczenie do 1 roku max. okresu delegowania pracownika.
Zatrudnienie 10 tysięcy policjantów i żandarmów. Pod kontrolą sędziego, policjanci i żandarmi będą mogli zabronić przestępcy wstępu do dzielnicy, w której dokonał wykroczenia. Dbałość o to, by każdy wydany wyrok został wykonany. Stworzenie 15 tysięcy dodatkowych miejsc w więzieniach.
Podwyższenie budżetu obrony narodowej do 2% PKB na: zakup samolotów-tankowców, modernizację pojazdów opancerzonych wojsk lądowych oraz floty morskiej. 
Utworzenie jednostki do obrony granic UE (wespół z partnerami europejskimi).
Pierwszeństwo dla szkoły podstawowej, by po ukończeniu jej uczniowie umieli pisać i czytać.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ograniczenie do 12 liczbę uczniów w klasach CP i CEI  w strefach edukacji priorytetowej. Roczna premia 3000 euro dla nauczycieli w tych strefach. Wymagane będzie od nich 3-letnie doświadczenie.
Pomoc w nauce w gimnazjach, z pomocą wolontariuszy (studentów i emerytów).
Wprowadzenie czterech obowiązkowych przedmiotów na maturze, pozostałe będą zaliczane w trakcie roku szkolnego.
Wprowadzenie obowiązku publikowania swoich wyników w każdym liceum zawodowym.
Budowa 80 tysięcy lokali mieszkalnych dla młodych.
Stworzenie karnetu ‘Pass Culture’ o wartości 500 euro, który pozwoli każdemu 18-latkowi wykorzystać te sumę na kino, teatr, zakup książek itp.). Karnet Pass Culture nie będzie finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury.
Przestrzeganie zasad laickości. Organizowanie dla przedstawicieli kultów kształcenia na temat walorów republiki i języka francuskiego. Rozwinięcie w szkołach wiedzy o różnych religiach.
Nie będzie zakazu noszenia chust na uniwersytecie.
Zamykanie miejsc kultu szerzących „apologię terroryzmu”.
Obowiązek znajomości języka francuskiego, będzie warunkiem przyznania obywatelstwa francuskiego. 
Premia w wysokości 15 tysięcy euro dla firm za zatrudnienie na umowę stałą pracownika mieszkającego w jednej ze stref priorytetowych.
Walka z dyskryminacją w zatrudnieniu i przy wynajmie mieszkania.
Podwyższenie kwoty dodatku emerytalnego o 100 euro miesięcznie.
Wszystkie zasiłki (RSA, APL…) będą wypłacane tego samego dnia miesiąca. 
Pomoc dla stowarzyszeń pożytku publicznego przez utworzenie organizacji będącej mieć za zadanie wspieranie takich struktur.
Do 2022 roku całkowity zwrot kosztów zakupu okularów, protez słuchowych i dentystycznych, finansowany wespół z towarzystwami ubezpieczeń dodatkowych i pracownikami służby zdrowia.
Wprowadzenie 5-miliardowego planu inwestycji w poprawę służby zdrowia.
Zniesienie, 5 lat po remisji, obowiązku podawania informacji o przebytej chorobie (nowotwór, wirusowe zapalenie wątroby typu C) na wniosku o ubezpieczenie czy kredyt.
Dostęp do korepetytorów, korzy pomogą dzieciom w nauce.  Osoby te zawrą stałą umowę i będą otrzymywały przyzwoitą pensję.
Wyższe o 100 euro świadczenie dla osób niepełnosprawnych.
Stworzenie „prawa do pomyłki” dla wszystkich. Pomyłka w deklaracji, czy niewypełnienie jej na czas, nie będzie skutkować karą, jeżeli powołamy się na prawo do pomyłki (droit à l‘erreur).
Wszystkie placówki publiczne (szpitale, szkoły, CAF, sady..) będą mieć obowiązek wywieszania informacji o jakości serwisu (jak czas oczekiwania, skuteczność etc.)
Skrócenie czasu wydania wyroku w sprawach nieprzekraczających 4 tysiące euro. Procedura będzie zdematerializowana i wyrok zostanie wydany online.
Zakaz dla parlamentarzystów, podczas wykonywania swojego mandatu, udzielania się jako doradcy poza parlamentem.   
Zakaz dla ministrów i parlamentarzystów zatrudniania członków swojej rodziny.
Zakaz kumulowania więcej niż trzech sukcesywnych, identycznych mandatów. 
Zakaz kandydowania w wyborach osób, które były już karane.
Likwidacja specjalnego systemu emerytalnego dla parlamentarzystów (będą podlegać ogólnemu systemowi).
Zmniejszenie o 1/3 liczby parlamentarzystów.
Obowiązek parytetów w partiach politycznych, w przeciwnym wypadku obniżenie im subwencji.
Parlamentarzyści będą zobligowani do utworzenia struktury oceniającej ich pracę. 
Zniesienie obowiązku płacenia podatku od wartości lokalu (taxe d’habitation) dla klas średnich i niższych.
Likwidacja ¼ departamentów, takich które mogą być przyłączone do pobliskiej metropolii.
Przyspieszenie budowy lokali mieszkalnych w regionach, w których ceny nieruchomości są bardzo wysokie, by spowodować spadek cen.
Modernizacja sieci transportu, by zapewnić na poziomie regionalnym dobry dojazd do szkół, biur, szpitali, miejsc kultury.
Walka z przepisami podatkowymi sprzecznymi z zasadami uczciwej konkurencji, stosowanymi w niektórych państwach dla firm międzynarodowych.
Dostęp do rynku zamówień publicznych dla firm, które umieszczą przynajmniej połowę swojej produkcji w Europie, w ramach Buy European Act.
Rozszerzenie systemu Erasmus. 200 tysięcy francuskich studentów i przyuczających się do zawodu będzie mogło wyjechać na naukę do kraju UE.
Utworzenie wraz z Niemcami Obronnego Funduszu europejskiego – z czasem przyłączając do niego inne kraje – finansującego wspólny sprzęt wojskowy i stały europejski Sztab generalny.
Ochrona strategicznych sektorów przemysłu przez kontrolę zagranicznych inwestycji w Europie.
Stworzenie jednolitego europejskiego rynku energii.
Przeprowadzenie konwencji obywatelskich we wszystkich krajach europejskich na temat projektu rozwoju UE.Najpopularniejsze

Zobacz także