X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co warto wiedzieć o sprawach pracowniczych

Artykuł wprowadzono: 22 sierpnia 2016

Często zdarza się, że pracownik odstępuje od żądania odszkodowania z uwagi na to, iż jego pracodawca jest już niewypłacalny lub prowadzone jest już przeciw niemu postępowanie upadłościowe.
Każdy zatrudniony we Francji powinien wiedzieć , że w przypadku niewypłacalności pracodawcy, na jego miejsce wstępuje fundusz gwarancyjny.

Jeżeli zatrudnienie pracownika nie budzi wątpliwości, gdyż jego zatrudnienie było zgłoszone i miał umowę o pracę, to wtedy likwidator firmy występuje z odpowiednimi wnioskami do funduszu gwarancyjnego i zapłata następuje stosunkowo szybko.
Jeżeli natomiast są wątpliwości co do okresu zatrudnienia, wysokości niezapłaconego wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, trzeba wystąpić wtedy przeciwko likwidatorowi i funduszowi gwarancyjnemu do Sądu Pracy.
W takim przypadku fundusz gwarancyjny dokonuje wypłaty po uprawomocnieniu się wyroku.
W przypadku jeśli firma nie jest w upadłości, a pracodawca nie płaci, to trzeba wystąpić o skazanie pracodawcy o zapłatę, a następnie wystąpić o upadłość firmy, gdyż fundusz wypłaca tylko wtedy jeżeli firma jest w upadłości.
Pułap gwarancji funduszu jest bardzo wysoki i w praktyce oznacza, że wszystkie roszczenie mogą być zapłacone.
W przypadku jeżeli pracownik nie został zgłoszony i pracuje „na czarno” , to może on wystąpić o dodatkowe odszkodowanie z tego tytułu odpowiadające 6-cio miesięcznej pensji.
Takie dodatkowe odszkodowanie otrzymał już gabinet w ponad stu sprawach.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to wtedy uważa się, że została ona zawarta na czas nie określony.
Oznacza to, że pracownik może być zwolniony z pracy jeżeli zarzuca mu się ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jeżeli przestrzega się odpowiedni tryb postępowania.
Warto również wiedzieć o tym, że fakt pracy, jeżeli nie ma umowy, może być udowodniony wszelkimi dowodami ( oświadczeniem świadków, kopiami przelewów, czeków, ustaleniami Inspekcji Pracy lub prokuratury).
Warto również wiedzieć, że rzemieślnik, który wykonuje pracę jako podwykonawca może wystąpić do Sądu Pracy o zakwalifikowanie jego pracy jako wykonanej na podstawie stosunku pracy, jeżeli udowodni między innymi, że poza swoim zleceniodawcą nie miał innych zleceniodawców, że pracował narzędziami i materiałami zleceniodawcy, zgodnie jego zaleceniami, innymi słowy tak jak jego praca wyglądała tak jak zwykłego pracownika, pomimo umowy zlecenia.
Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o prace ma duże znaczenie w przypadku upadłości firmy, gdyż tylko osoba wykonująca pracę jako pracownik ma prawo do odszkodowania z funduszu, natomiast rzemieślnik czy inny podwykonawca takiego tytułu nie ma.

Mecenas Lis
Tel: 04.42.96.15.74


Najpopularniejsze

Zobacz także