X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Opodatkowanie mikro-przedsiębiorstwa – „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur” – Działalność gospodarcza we Francji

Artykuł wprowadzono: 18 września 2015

Opodatkowanie mikro-przedsiębiorstwa

System podatkowy dla mikro-przedsiębiorstw ma zastosowanie do małego przedsiębiorcy, który z punktu widzenia podatkowego, jako indywidualny przedsiębiorca opodatkowany jest podatkiem dochodowym w kategorii :

zysków z przychodów przemysłowych i handlowych (mikro-BIC) dla handlu lub rzemiosła,

zysków pochdzących z działalności poza handlowych (mikro-BNC) dla wolnych zawodów.

Mikro-przedsiębiorca zwolniony jest ze sporządzania deklaracji dochodowych, które sporządzane są przez osoby prowadzące działaność gospodarczą w pełnym zakresie (BNC lub BIC).



Mikro-przedsiębiorca powinien wpisać do rocznej dodatkowej deklaracji podatkowej  (n°2042-C Pro) uzyskaną w ciągu roku kwotę sprzedaży brutto (BIC) lub przychodów (BNC), jak również wszelkie inne zyski lub straty zrealizowane lub zaciągnięte w ciągu danego roku kalendarzowego.

Powinien on również wskazać w swoim zeznaniu podatkowym w części „Informacje ogólne” numer Siret głównego zakładu pracy, ilość pracowników, rodzaj zrealizowanych dochodów (BIC lub BNC).

Dochód do opodatkowania jest określony przez ustawodawcę który, pozwala podatnikowi na odliczenie od uzyskanego przychodu zryczałtowanej kwotę kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu:

71% obrotu (sprzedaży) uzyskanego z działalności handlowej lub z usług zakwaterowania,

50% obrotu do innych działaloności podlegających systemowi BIC,

34% obrotu na BNC.

Przy czym minimalna kwota kosztów do odliczenia od zrealizowanego obrotu wynosi 305 €.
W ten sposób obliczony zysk wraz z innymi przychodami stanowi podstawę obliczenia podatku dochodowego.

Uwaga: Należy pamiętać, że ten system podatkowy mikro-prizedsiębiorstw, nie pozwala na odliczanie od przychodów, kosztów sprzedaży lub amotryzacji środków trwałych.

Opcja zapłaty podatku dochodowego u źródła

Przedsiębiorca może również zdecydować się na zapłatę podatku u źródła, co pozwala na zapłacenie jednocześnie zarówno podatku dochodowego jak i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Opcja ta polega na zastosowanie określonego przez ustawodawcę procentu do zrealizowanych obrotów i w ten sposób określienie wysokości kwoty podatku dochodowego.

Kwota winna być wyliczona i zapłacona w tej samej deklaracji co składki na ubezpieczenia społeczne.

Ryczałtowa opłata na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od soób fizycznych (2015)

Kwotę uzyskanego obrotu w danym korku kalendarzowym należy wpisać do dodatkowej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (n°2042-C Pro) – w  rubryce  „auto-entrepreneur, który wybrał opcje opłaty popodatku dochodowego „u źródła”. Informacja ta umożliwi określenie łącznej kwoty dochodu do opodatkowania i stawki podatku od pozostałych dochodów gospodarstwa domowego.
Aby dokonać wyboru opłaty podatku dochodowego u źródła, należy złożyć wniosek RSI (lub Urssaf jeżeli działalność dotyczy wolnego zawodu):

w momencie zadeklarownia prowadzenia działalności w formie auto-entrepreneur (lub w ciągu następnych 3 miesięcy) ze skutkiem natychmiastowym,

w czasie prowadzenia działalności, nie później niż do dnia 31 grudnia jeżeli wybór opcji dotyczy następnego roku kalendarzowego.

Opcja ta może być wybrana wyłącznie przez przedsiębiorcę, którego dochody podlegające opodatkowaniu w odniesieniu do roku N-2 były niższe lub równe  progowi obliczonego na podstawie ilośći części rodziny do opodatkowania (ilorazu rodzinnego).

Po przekroczeniu określonego przez ustawodawcę progu, wybór opcji płacenia podatku dochodowego u źródła nie jest możliwy.

Capture d’écran 2015-09-18 à 19.13.54

PODSUMOWANIE - 2015

Przykład

Deklaracja przychodów miesięcznych lub kwartalnych

Auto-entrepreneur – jak deklarować swoje obroty?

Prowadzenie działalności w formie auto-entreprneur automatycznie pociąga za sobą, wybór opcji uproszczonego systemu ubezpieczenia socialnego i rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca jest zobowiązanu zadeklarować zrealizowaną sprzedaż miesięcznie lub kwartalnie (według własnego uznania). Zadeklarownie przychodu, tak jak wspomniano powyżej, pozwala na obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, zapłacenie i rozliczenia jednocześnie zarówno podatku dochodowego jak i składki na ubezpieczenie społeczne.

Składanie Deklaracji i Terminy i płatności 
Aby dokonać deklaracji zrealizowanej w danym okresie sprzedaży i płatności,

tylko składki na ubezpieczenie społeczne,

lub jednocześnie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne,

przedsiębiorca ma wybór między miesięcznym lub kwartalnym składaniem deklaracji i zapłatę zobowiązań.
Deklaracja przychodów przez Internet (on-line) jest obowiązkowa, jeżeli obroty realizowane w roku poprzednim (co odpowiada 50% wartości progów systemu mikro-społecznego) wynoszą:

41 100  € z  działalność handlowej i zakwaterowania (hotele, pensjonaty, domki..)

16.450 € z działalności usługowej i wolnych zawodów objętych systemem BNC lub BIC.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, nawet gdyby obroty danego okresu były zerowe. Wystarczy tylko wpisać „zero”, w rubryce przeznaczonej na wpisanie wysokości sprzedaży lub przychodów.
Wybór częstotliwości składania deklaracji i dokonywnaia płatoności zobowiązań  dokonywany  jest na okres jednego roku kalendarzowego. Przedłużany jest automatycznie na następny rok, jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany częstotliwości składania deklaracji, nie później niż do 31 października roku poprzedzającego zmiane.

Przykład : aby zmienić częstotliwość składania deklaracji w 2016 roku, należy dokonać zmiany przed 31 października 2015).
Pierwsza deklaracja przychodów powinna być przekazana do urzędu skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca lub kwartału następującego po okresie, za który winna być złożona ta deklaracja:

platnosc

Przykład : Jeżeli firma założona została w dniu 15 lipca, pierwszą deklarację należy złożyć

w dniu 30 listopada (w przypadku wybrania opcji miesięcznej),

w dniu 31 stycznia (w przypadku wybrania opcji kwartalnej)

Następne deklaracje, składane są nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu danej działalności.

w przypadku deklaracji i płatności miesięcznych, przychody sierpnia winny być zadeklarowane do 30 września,

w przypadku deklaracji i płatności kwartalnych, przychody winny być zadeklarowane zgodnie z następującym harmonogramem:

30 kwietnia (przychody zrealizowane w styczniu, lutym i marcu)

31 lipca (przychody zrealizowane w kwietniu, maju i czerwcu)

31 października (przychody zrealizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu)

31 stycznia (przychody zrealizowane w październiku, listopadzie i grudniu).

Uwaga: W przypadku składania deklaracji przez Internet (on-line), kwoty składek i podatku dochodowego są obliczane automatycznie przy zastosowaniu stawek odpowiadającym  każdegmu rodzajowi działalności.

Kary  – W przypadku opóźnienia lub niezłożenia deklaracji

Za każdą brakującą lub złożona z opóźniemiem deklarację, naliczana jest kara w wysokości 48 €  (co odpowiada 1,5% miesięcznej maksymalnej kwocie Ubezpieczeń Społecznych – plafond mensuel de sécurité sociale).).

Obliczenia ryczałtu należnych składek

Jeśli jedna lub więcej deklaracji  nie zostały złożone w określonym przez ustawodawcę termine, wyliczane są tymczasowe zryczałtowane składki.

Składki te wyliczane są :

na podstawie maksymalnych obrotów osiągalnych w systemie opodatkowania  mikro-przedsiębiorstw,

proporcjonalnie do kwartału lub miesiąca, w zależności od częstotliwości składanych deklaracji.

Kwota ta jest zwiększana za każdą brakującą deklarację.


Tymczasowe zryczałtowane składki

Podstawa obliczenia tymczasowych zryczałtowanych składek za każdą brakującą deklarację

Przykład : Auto-entrepreneur prowadzący działalność handlową, który nie złożył dwóch deklaracji miesięcznych  w poprzednim roku. 

Obliczenie podstawy wymiaru składek należnych za te dwa miesiące odpowiada (2 x 7 525€ ) + [(2 x 7525 €) x (2 x 5%)] = 15 050 € + 1 505 €  = 16.555€.

Przedsiębiorca jest poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o wysokości składek na ubezpieczneie społeczne, które winin zapłacić za, okres, za który ne przesłał deklaracji do urzędu skarbowego.

Auto-entrepreneur ma trzy miesiące, aby uregulować swoją sytuację i zadeklarować rzeczywistą kwotę zrealizowanej w danej okresach  sprzedaży.

Uwaga:  Jeśli w ciągu 2 lat (24 miesięcy kalendarzowych lub ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych), zadeklarowany przychód (lub dochód) jest zerowy, pracownik samozatrudniony traci możliwość korzystania w tego uproszczonego systemu podatkowego.

Po otrzymaniu od urzędu skarbowego zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ma on jeden miesiąc aby odwołać się od decyzji lub przedstawić brakujące deklaracje. Po przekroczeniu tego okresu, nie może już więcej korzystać z tego uproszczonego system ubezpieczenia społecznego, nawet jeśli ureguluje wszystkie składki.

Przedsiębiorstwa deklaruje swoje miesięcznie przychody na specjalnym formularzy przewidzianym do tego celu. Samodzielnie oblicza podatek, przy zastosowaniu stawki odpowiadającej jego działalności i do sprzedaży lub przychodów realizowanych w kwartale lub miesiącu poprzednim.

Wyliczona kwota winna być przekazana od centrum płatności RSI lub Urssaf.

W ten sposó płacony jest podatek dochodowy od działalność auto-entrepreneur.

Po zapłaceniu miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych uważa się, że podatek od dochodów firmy został już zapłacony.

Roczna deklaracja podatkowa

W rocznej deklaracji 2042 (2042C), należy wskazać kwotę sprzedaży lub przychodów oraz, w stosownych przypadkach, wysokość zysków kapitałowych i innych dochodów co powzoli obliczyć, podatek gospodarstwa domowego (rodziny).

Co miesięczna zapłata składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych pozwala przedsiębiorcy dokładnie określić miesięczną kwotę dochodów netto.

Jeżeli w ciągu danego okresu (miesiąca lub kwartału) przedsiębiorca nie uzyskał żadnych przychodów (żadnej zapłaty) wystarczy zadeklarowac « néant » (brak przychodów). W takim przypadku przedsiębiorca nic nie płaci w danym miesiącu.

Wszelkie opłaty pokrywane przez przedsiębiorce (ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych) opłacane są :

przelewem miesięcznym lub kwartalnym, który może być dokonany, jeżeli taki jest wybór przedsiębiorcy, przy użyciu Tele-deklaracji poprzes stronę Internetową www.lautoentrepreneur.fr

*****Przygotowała Maria SKARZYNSKA na podstawie informacje pochodzących z – Przewodnika „Auto-Entrepreneur”*****






Najpopularniejsze

Zobacz także