Do jakiej szkoły zapisać dziecko, aby mogło podjąć lub kontynuować
nauczanie w polskim systemie edukacyjnym we Francji?

Nauczanie, podległe polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, prowadzone
jest w:
◊ Szkole Polskiej, to jest w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu, i jej filiach (w Aulnay-sous-Bois, przy
parafii Miłosierdzia Bożego w Paryżu oraz w Strasburgu),
◊ Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy Konsulatach Generalnych RP
w Lille i w Lyonie,
◊ dwóch sekcjach polskich w liceach międzynarodowych w Paryżu (Montaigne
i St. Germain en Laye),
◊ dwóch sekcjach polskich w szkołach międzynarodowych w Strasburgu
i Lyonie (Pontonniers, Cite Scolaire International).

U W A G A !
W wymienionych instytucjach realizowany jest polski uzupełniający program
nauczania od poziomu szkoły podstawowej po liceum, a nauczanie jest bezpłatne.

Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?

W Szkole Polskiej i jej filiach zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w środy i soboty – dni wolne od nauki w systemie edukacji francuskiej). Natomiast
w sekcjach polskich działających w szkołach międzynarodowych, polskie nauczanie zorganizowane jest w ramach tygodniowego planu zajęć uczniów i obejmuje klasy gimnazjalne i licealne, a w Lyonie również klasy szkoły podstawowej.

Jaki jest program nauczania w Szkole Polskiej i sekcjach polskich?

◊ Nauczanie w Szkole Polskiej i w sekcjach polskich obejmuje następujące
przedmioty: język polski, historia, geografia oraz wiedza o Polsce.
◊ Na zakończenie nauczania w Szkole Polskiej uczniowie otrzymują świadectwa.
◊ W sekcjach polskich uczniowie przystępują do francuskiego egzaminu dojrza-
łości w opcji międzynarodowej (OIB), która obejmuje ustne i pisemne egzaminy w języku polskim z literatury narodowej oraz historii z geografią.

Jak zapewnić dziecku nauczanie języka polskiego, kiedy nie ma możliwości
zapisania go do Szkoły Polskiej lub sekcji polskiej?

Istnieje kilka możliwości zapewnienia dzieciom nauki języka polskiego i w języku
polskim.
◊ Część dzieci i młodzieży może uczyć się języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego w ramach zajęć fakultatywnych, prowadzonych przez francuskie szkoły
publiczne. Obecnie język polski jako obcy proponowany jest w ośmiu publicznych liceach we Francji (4 w obrębie Lille, 1 w Paryżu, 1 w Wersalu, 1 w Tuluzie
i 1 w Bordeaux), jako trzeci język obcy, tak zwany język nowożytny 3 – LV3 (langue
vivante 3).
◊ Niektóre francuskie szkoły publiczne proponują zajęcia wieczorowe z języka
polskiego dostępne dla uczniów z innych szkół publicznych, tak zwanych LIE
(Langue inter-établissement).
◊ Rodzice mogą również zapisać swoje dzieci do jednej z wielu szkół polonijnych, które prowadzą nauczanie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. Lista takich szkół znajduje się na stronie internetowej
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Pary.

U W A G A !
Licealiści mogą zdawać na maturze język polski zarówno jako langue vivante
LV1, LV2 jak i LV3 obowiązkowo lub fakultatywnie.

Czy istnieją we Francji przedszkola polskie?

Szkoły polskie za granicą prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej nie
prowadzą oddziałów przedszkolnych. Istnieją jednak przedszkola, czy tak zwane
zerówki, które prowadzone są dzięki inicjatywom stowarzyszeń polonijnych lub
polskich parafii.
Kiedy i w jaki sposób odbywają się zapisy dzieci do szkoły polskiej lub
sekcji polskiej?
Nabór do sekcji jest dwuetapowy:
◊ W okresie od lutego do kwietnia kandydaci powinni złożyć dokumenty, któ-
rych listę ustala szkoła. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się w kwietniu poprzedzającym rok szkolny.
◊ Kandydaci, którzy zostali zaakceptowani przez komisję szkolną, w połowie
maja przystępują do egzaminu z języka polskiego, natomiast dzieci przybyłe
z Polski muszą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego. O wynikach
egzaminów kandydaci są informowani w ciągu dwóch tygodni.

U W A G A !
W związku z tym, że sekcje polskie są specyficznym typem nauczania we
francuskim systemie edukacji, kandydatów nie obowiązują przepisy dotyczą-
ce rejonizacji w placówkach oświatowych.

PRZYKŁAD
Andrzej przyjechał do pracy we Francji we wrześniu, a jego żona z dziećmi
dołączyli do niego w grudniu. Andrzej chciał zapisać dzieci do sekcji polskiej.
Wysłał kandydaturę spontaniczną do szkoły, ale nie została ona rozpatrzona
z powodu zakończenia naboru. Andrzej może powtórnie złożyć podanie podczas naboru na kolejny rok szkolny. Do tego czasu jego dzieci będą musiały
chodzić do szkoły francuskiej i tam realizować obowiązek szkolny.

***

Monika i Darek mieszkają we Francji od 4 lat. Ich córka Daria ma 12 lat i chodzi
do francuskiej szkoły. Rodzice postanowili zapisać ją dodatkowo do Szkoły Polskiej. W wybranej placówce rodzice musieli przedstawić ostatnie świadectwo
szkolne Darii z Polski. W Szkole Polskiej Daria przystąpi do testu diagnostycznego z umiejętności czytania, pisania oraz mówienia w języku polskim. Na podstawie jego wyników zostanie zapisana do właściwej klasy.

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisu dziecka do szkoły w przypadku
powrotu do Polski?

◊ W przypadku powrotu dziecka do Polski dokumentem koniecznym do zapisania
go do szkoły jest świadectwo szkoły francuskiej, w której dziecko spełniało obowiązek szkolny.
◊ Szkoła Polska również wydaje swoim uczniom świadectwa ukończenia danej
szkoły czy klasy w polskim uzupełniającym systemie nauczania, ale nie są one
konieczne przy zapisie ucznia do szkoły w Polsce. Świadectwa Szkoły Polskiej
są jednak bardzo pomocne, ponieważ informują o poziomie znajomości języka
ojczystego ucznia i jego postępach z innych przedmiotów.

U W A G A !
Przed powrotem dziecka do Polski najlepiej skontaktować się z Ośrodkiem
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Szkoły Polskie za Granicą - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który prowadzi projekt
dla uczniów powracających do polskiego systemu edukacji. Więcej informacji
o projekcie można znaleźć na Otwarta szkoła.

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza
przy Ambasadzie RP w Paryżu
Kierownik: Konrad Leszczyński
11-15, rue Lamandé
75017 Paris
( +33 (0)1 42 28 66 38
faks: +33 (0)1 42 28 63 82
e-mail: ecolepolonaise[at]wanadoo.fr
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pary

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą
Szkoły Polskie za Granicą - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicąŹródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg