Pierwszy paszport dla dziecka urodzonego we Francji


Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu?
◊ polski akt urodzenia wraz z kopią, niezbędny do nadania dziecku numeru
PESEL; jeśli dziecko posiada już PESEL, polski akt urodzenia nie jest potrzebny
do złożenia wniosku paszportowego
◊ 1 zdjęcie biometryczne
◊ wypełniony wniosek paszportowy
◊ zgoda rodziców na wydanie paszportu dla dziecka – obecność obojga rodziców jest obowiązkowa
◊ ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców wraz z kopią stron ze zdjęciem
◊ dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego (na przykład faktura za prąd – EDF lub karta pobytu) wraz z kopią.
Kolejny paszport dla dziecka
◊ Do ukończenia 5. roku życia dziecko otrzymuje paszport tymczasowy z waż-
nością 12 miesięcy. Opłata wynosi 17 €.
◊ Między 5. a 13. rokiem życia małoletni otrzymuje paszport 5-letni. Opłata
wynosi 36 €.
◊ Po ukończeniu 13. roku życia otrzymuje paszport 10-letni. Opłata wynosi 53 €.
U W A G A !
Obecność dziecka powyżej 5. roku życia jest obowiązkowa przy składaniu
wniosku paszportowego. Dodatkowo dziecko, które składa odciski palców,
musi być obecne przy odbiorze paszportu w celu weryfikacji odcisków palców.

PRZYKŁAD
Ania i Marcin są obywatelami polskimi i mieszkają od roku we Francji. 2 miesiące
temu urodziła się im córeczka. Dziecko ma jedynie francuski akt urodzenia. Aby
otrzymało paszport, rodzice muszą najpierw zarejestrować narodziny dziecka
w polskim urzędzie stanu cywilnego, w ostatnim miejscu zamieszkania jednego z rodziców. Mogą to zrobić za pośrednictwem konsulatu albo upoważnionej
przez nich osoby bezpośrednio w Polsce. Po otrzymaniu polskiego aktu urodzenia córeczki, Ania i Marcin będą mogli złożyć wniosek o paszport dla dziecka
w polskim konsulacie.

U W A G A !
Wnioski o wydanie pierwszego paszportu dla dziecka bez polskiego aktu urodzenia nie mogą być przyjęte.


***


Ola i Jean są od 10 lat szczęśliwym małżeństwem. Ślub zawarli w Paryżu w merostwie. Mają 2 synów w wieku szkolnym. Dzieci mają ważne paszporty do koń-
ca roku. 10 lat wcześniej dostali paszporty dla dzieci na podstawie francuskich
aktów urodzenia. Powtórzenie tej procedury zgodnie z obowiązującymi dzisiaj
przepisami jest niemożliwe. Rodzice muszą najpierw zarejestrować w urzędzie
stanu cywilnego w Polsce akt małżeństwa, następnie akty urodzenia dzieci. Rejestrację francuskich aktów cywilnych w Polsce można przeprowadzić za po-
średnictwem konsulatu albo upoważnionionej przez nich osoby bezpośrednio
w Polsce. Dopiero z polskimi aktami urodzenia dzieci można wnioskować o wydanie dla nich paszportów.
Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka
Jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody drugiego rodzica na wydanie paszportu
dla dziecka (także w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu drugiego rodzica), należy zwrócić się do sądu rodzinnego w Polsce w celu uzyskania
orzeczenia zastępującego zgodę drugiego z rodziców na wydanie paszportu dla
dziecka. Wniosek w tej sprawie składa się do sądu rejonowego w ostatnim miejscu zamieszkania dziecka bądź rodzica.

PRZYKŁAD

Agnieszka jest samotną matką wychowującą 3-letniego Adasia. Agnieszka i Jarek
nigdy nie byli małżeństwem, ale dziecko zostało uznane przez ojca we francuskim merostwie. Od 2 lat Jarek nie daje znaku życia i Agnieszka nie zna miejsca
jego pobytu. Chce wyrobić paszport dla Adasia, żeby wysłać go na wakacje do
babci do Polski. Aby dziecko otrzymało paszport, Agnieszka musi zwrócić się do
sądu rodzinnego w Polsce w celu uzyskania orzeczenia, które zastąpi zgodę Jarka.

U W A G A !
W przypadku podróży w ramach strefy Schengen można zamiast paszportu
wyrobić dziecku w Polsce dowód osobisty. Po dowód osobisty należy udać się
do gminy, w której rodzice i dziecko są zameldowani. Nie można go wyrobić
w polskim konsulacie.

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców
Składając wniosek o wydanie paszportu dla dziecka, rodzice wyrażają zgodę na
wydanie tego dokumentu. Wydział Konsularny nie wydaje innych zaświadczeń
pozwalających dziecku na podróżowanie poza granicami Francji.Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji.jpg