Jak gminy organizują we Francji opiekę dla dzieci pracujących rodziców?
Gminy zarządzają:
  • żłobkami publicznymi (crèches collectives),
  • żłobkami rodzinnymi (crèches familiales),
  • żłobkami kilkugodzinnymi, zwanymi haltes-garderies.
Instytucje te przyjmują dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 3 lat (do czasu przejścia dziecka do przedszkola).Prawo do ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym lub rodzinnym mają rodzice pracujący lub zapisani do urzędu pracy. Żłobki kilkugodzinne, zwane halte garderie,przyjmują również dzieci niepracujących rodziców.

Jak zapisać dziecko do żłobka publicznego (crèche collective)?

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka publicznego należy złożyć w merostwie najlepiej na kilka miesięcy przed narodzinami dziecka. Po jego urodzeniu należy potwierdzić zapis.

Co to są żłobki rodzinne (crèches familiales)?

Są to żłobki mieszczące się w prywatnych mieszkaniach. Przyjmują maksymalnie 4 dzieci.Opiekunka posiada uprawnienia do opieki nad małymi dziećmi i odpowiednie warunki mieszkaniowe. Ma podpisaną umowę z merostwem.Lista żłobków rodzinnych znajduje się w każdym merostwie oraz w Ośrodkach Ochrony Matki i Dziecka (PMI – Protection maternelle et infantile). Znalezienie takiego żłobka jest zadaniem rodziców.

Co to są żłobki kilkugodzinne (haltes-garderies)?

W miejscach tych dzieci przyjmowane są tylko na kilka godzin, raz lub kilka razy w tygodniu. W halte-garderie nie ma stołówek. Dziecko powinno więc przyjść do żłobka z własnym posiłkiem. Niektóre gminy ograniczają prawo do korzystania z tej usługi (1,5 dnia na tydzień, na przykład 3 przedpołudnia).

Co to są ogródki dziecięce (jardins d’enfants)?

Są to miejsca, w których dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 6 lat), przebywając z rówieśnikami, uczą się życia w grupie. Ogródki dziecięce są zarządzane przez gminę lub przez wspólnoty mieszkaniowe bloków socjalnych –OPHLM (Office public des habitations à loyer modéré). Lokatorzy mieszkań socjalnych mają pierwszeństwo do miejsc w tych strukturach.

UWAGA!
Ogródki dziecięce nie są odpowiednikiem tradycyjnego żłobka czy przedszkola.

Na jakich zasadach funkcjonują świetlice przyszkolne (
garderies périscolaires)?

Znajdują się one w każdym przedszkolu i w każdej szkole podstawowej. Przyjmują od godziny 7.30 (dzieci przebywają w nich do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych) oraz po zakończeniu lekcji, od 16.30 do 18.30 (dzieci oczekują tam na powrót rodziców z pracy). Zapisy do świetlicy są przeprowadzane w merostwie.

Jakie struktury zapewniają dzieciom opiekę w środy i podczas wakacji szkolnych?

Dzieci można zapisać do ośrodków rekreacyjnych (centres aérés). Są one otwarte w środy i podczas wakacji szkolnych, w godzinach od 8.20 do 18.30. Zapisy najczęściej prowadzone są przez dyrektora ośrodka.

UWAGA!
Opłaty za żłobki publiczne, rodzinne, ogródki dziecięce, świetlice i ośrodki rekreacyjne są obliczane na podstawie rozliczenia podatkowego i pobierane w merostwie.

PRZYKŁAD

Barbara i Michał mają 1 dziecko. Kuba ma 10 lat i chodzi do szkoły podstawowej. Codziennie rano w drodze do pracy o godzinie 7.30 Michał odprowadza syna do świetlicy. Przedpołudniowe zajęcia szkolne zaczynają się o 8.30, a kończą o 11.30. Przerwa obiadowa trwa 2 godziny. Kuba je obiad w stołówce szkolnej, a potem bawi się na podwórku szkolnym pod opieką wychowawcy. O 13.30 rozpoczynają się zajęcia popołudniowe. Po lekcjach, o 16.30 Kuba wraca do świetlicy, gdzie odrabia prace domowe (études), czekając na rodziców. Środę (dzień wolny od zajęć lekcyjnych) spędza w ośrodku rekreacyjnym (centre aéré). Rodzice Kuby płacą za opiekę nad synem oraz posiłki około 120 € miesięcznie.

Czym zajmują się ośrodki opieki nad matką i dzieckiem – PMI (Protection maternelle et infantile)?

  • Wspomagają rodziców w procesie wychowania dziecka.
  • Udzielają porad dotyczących między innymi żywienia, profilaktyki w zakresie zdrowia.
  • Organizują szkolenia dla opiekunek do dzieci, wydają zezwolenia na otwieranie żłobków rodzinnych i kontrolują instytucje zajmujące się opieką nad małymi dziećmi.
  • W PMI przeprowadzane są okresowe bilanse zdrowia dziecka i wykonywane obowiązkowe szczepienia.


UWAGA!
PMI to bezpłatne poradnie dla kobiet ciężarnych i dzieci do 6. roku życia.

Jak gmina organizuje życie kulturalne i sportowe?

Co roku, na początku września, merostwa organizują Dzień Stowarzyszeń Kulturalno-Oświatowych i Sportowych (Journée des associations), podczas którego można dowiedzieć się, jakie formy aktywności są proponowane w danej gminie lub dzielnicy.
  • W wielu gminach znajdują się ośrodki kultury i rekreacji (centre des arts et loisirs), które organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – imprezy artystyczne, wystawy, festiwale, warsztaty, plenery itp.
  • W prawie każdej gminie znajduje się biblioteka, szkoła muzyczna itp.
  • Gminy często dysponują też obiektami sportowymi (na przykład halą sportową – gymnase, basenem – piscine).

UWAGA!
Opłaty za udział w zajęciach artystycznych i sportowych są obliczane przez zarząd gminy według dochodów rodziny.


Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji.jpeg
http://www.parabole-asso.org/pl/gmina