Obywatele Polscy mogą zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem. Warunkiem koniecznym uzyskania ślubu w konsulacie jest posiadanie przez obojga
narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego i tylko tego jednego. W celu informacji dotyczących ślubu w konsulacie należy się kontaktować bezpośrednio
z konsulatem po uprzednim zapoznaniu się z informacjami na stronie: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Pary.
Obywatel polski zamieszkały lub przebywający czasowo we Francji, ma również możliwość zawrzeć małżeństwo przed francuskim urzędnikiem stanu cywilnego. W tym celu, powinien zgłosić się do właściwego merostwa merostwa,
aby uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Po ślubie należy pamiętać o zarejestrowaniu francuskiego
małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego (patrz transkrypcja aktów
stanu cywilnego).

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego we Francji?
1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (certificat de celibat)
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
◊ przyjść do konsulatu z ważnym dokumentem tożsamości i jego kopią,
◊ wypełnić formularz i złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
◊ złożyć odpis polskiego aktu urodzenia.
Jeśli o zaświadczenie ubiega się osoba rozwiedziona, powinna dostarczyć polski
akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeśli jest to wdowa lub
wdowiec, wymagany jest polski akt poprzedniego małżeństwa oraz akt zgonu
współmałżonka.
Opłata konsularna za przygotowanie zaświadczenia wynosi 96 €, dodatkowo za
każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €.
Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu
wynosi miesiąc.

2. Zaświadczenie certificat de coutume
Konsulat wydaje na miejscu certificat de coutume, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości oraz odpisu wielojęzycznego albo zupełnego aktu urodzenia
z przypiskami, albo zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 miesięcy. Opłata konsularna za zaświadczenie wynosi 36 €.

Czy można zarejestrować francuski akt małżeństwa w urzędzie stanu
cywilnego w Polsce za pośrednictwem konsulatu?


Tak. Obywatel Polski powinien zarejestrować francuski akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. Może to zrobić za pośrednictwem konsulatu.
W celu rejestracji francuskiego aktu małżeństwa wymagana jest obecność mał-
żonków w konsulacie.
Ponadto należy:
◊ wypełnić podanie o transkrypcję (rejestrację) aktu małżeństwa, adresowane
do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce,
◊ okazać ważne dokumenty tożsamości oraz dołączyć ich kopie,
◊ dostarczyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu małżeństwa (copie
integrale de l’acte de mariage) wystawiony nie wcześniej niż w ostatnich
12 miesiącach,
◊ dostarczyć oryginały odpisów aktów urodzenia małżonków wraz z kopiami
(dokumenty sporządzone w języku francuskim wymagają tłumaczenia, które
może być zrobione w konsulacie):
» jeśli osoba zawierająca związek małżeński jest rozwiedziona, wymagany
jest akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
» jeśli osoba zawierająca związek małżeński jest wdowcem/wdową, wymagany jest akt poprzedniego małżeństwa oraz akt zgonu współmałżonka,
» obywatele polscy przedstawiają odpisy polskich aktów stanu cywilnego,
obywatele Unii Europejskiej mogą przedstawiać odpisy wielojęzyczne.
W przypadku rejestracji aktu małżeństwa, małżonkowie, którzy posiadają obywatelstwo polskie, składają osobiście przed konsulem oświadczenie o wyborze
nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa przez nich i przez ich dzieci.
Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz
doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego wynosi 48 €. Dodatkowo za każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €.
Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu
wynosi 1,5 miesiąca.


Jak uzyskać zaświadczenie o braku przeszkody prawnej do podpisania
związku partnerskiego (PACS – Pacte civil de solidarité) we Francji?

Zaświadczenie w języku francuskim jest wydawane na miejscu w konsulacie,
po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia wraz z przypiskami wystawionego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli w akcie urodzenia nie ma żadnej adnotacji odnośnie stanu
cywilnego, wymagane jest ponadto zaświadczenie o braku przypisków. Opłata
konsularna za zaświadczenie wynosi 36 €.

Jak wygląda procedura rejestracji francuskiego wyroku rozwodowego?

Za pośrednictwem konsulatu można zarejestrować w Polsce francuski wyrok
rozwodowy orzeczony po 1 maja 2004. Natomiast francuskie wyroki rozwodowe
orzeczone przed tą datą muszą być uznane przez polski sąd. Sprawę tę należy
załatwiać bezpośrednio w Polsce. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych konsulatu: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Pary.

PRZYKŁAD
Marta wyszła za mąż we Francji. Rozwiodła się także we Francji, w 2007 roku.
Obecnie chce ponownie wyjść za mąż. W tym celu powinna zarejestrować francuski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Jeśli rozwód był orzeczony po 1 maja 2004 roku, może dokonać rejestracji – transkrypcji rozwodu za pośrednictwem konsulatu. Marta powinna wypełnić formularz o dokonanie transkrypcji
aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz przedstawić odpis zupełny francuskiego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (copie integrale de l’acte de mariage) wydany nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy i oryginalny
odpis francuskiego wyroku rozwodowego wraz z oryginałem świadectwa* okre-
ślonego w artykule 39 dotyczącego decyzji w sprawach małżeńskich w świetle
rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2201/2003 z dnia 23 listopada
2003 roku. Wyżej wymienione dokumenty rozwodowe muszą być oryginałami
w języku francuskim z widocznymi pieczęciami sądu.

*Świadectwo to wydają na terenie Francji sądy wielkiej instancji (Tribunaux de grande instance), które
wydały wyrok rozwodowy na podstawie certificat de non apel, wydawanego przez sąd apelacyjny
(Cour d’appel) bądź certificat de non pourvoi en cassation wydawanego przez sąd kasacyjny (Cour de
cassation). Ten pierwszy wydaje się w sytuacji braku wspólnego wniosku stron na orzeczenie rozwodu, drugi zaś w sytuacji obopólnej zgody stron na orzeczenie rozwodu.
Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji.jpg