×
Zaostrzone warunki kontroli podatkowej we Francji

Zaostrzone warunki kontroli podatkowej we Francji

Artykuł wprowadzono: 15 lipca 2017

Kontrola podatkowa we Francji, osób fizycznych i przedsiębiorstw może przybierać różne formy.

Może to być zwykłe sprawdzenie dokumentacji księgowej (kontrola kilku faktur) lub szczegółowa kontrola całej rachunkowości firmy.

Kontrola dokumentów księgowych i prawo do otrzymania dodatkowych informacji

Poza czysto formalną kontrolą podatkową (kontrolą dat, nazw dostawców, odbiorców etc.), Urzędy skarbowe mają prawo dokonać „kontroli dokumentacji księgowej” w urzędach, deklaracji i dokumentów księgowych dostarczonych przez podatnika, na prośbę urzędnika.

Urzędy skarbowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i w celu uzupełnienia i wyjaśnienia pewnych informacji mają prawo do zwrócenia się do podatnika lub do osób trzecich w celu ewentualnego uzupełnienia brakujących informacji.

Urzędy skarbowe mają również uprawnienia do kontroli wszystkich pozycji rachunkowości firmy, jak również specjalnej kontroli podatkowej szefa firmy i osób fizycznych współpracujących z kontrolowaną firmą.

Prawo kontaktu i otrzymania informacji od osób trzecich

Prawo kontaktu i otrzymania informacji od osób trzecich ma zasięg znacznie szerszy ponieważ pozwala kontrolerowi podatkowemu na, nie tylko zweryfikowanie ksiąg rachunkowych podatnika, ale również na zwrócenie się do osób trzecich w celu otrzymania informacji i dokonania „kontroli krzyżowej” (cross-check).

W ten sposób Urząd skarbowy może sprawdzić i potwierdzić prawidłowość złożonych przez podatnika deklaracji.

Prawo kontaktu i otrzymania informacji od osób trzecich może dotyczyć firm prywatnych (w tym notariuszy, prawników, księgowych itp.), sądów, instytucji ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej.

Prawo to może obejmować wszystkie dokumenty księgowe i wszelkie dokumenty prawne (protokoły z posiedzeń Zgromadzeń Wspólników, rejestry sprzedaży akcji etc.).

Administracja podatkowa, po przedstawieniu zawiadomienia dotyczącego kontroli, dokonuje kontroli dokumentów w siedzibie kontrolowanej firmy.

Prośba o udzielenie dodatkowych informacji

Prośba o udzielenie dodatkowych informacji nie podlega żadnym szczególnym formalnościom. Celem jej jest uzupełnienia posiadanych już przez administrację podatkową informacji dotyczących firmy.

Ustawodawca nie ustalił żadnego limitu czasu, w którym podatnik winien odpowiedzieć i przesłać wymagane informacje. Ponieważ nie ma żadnego limitu, w który wymagana jest odpowiedz, teoretycznie podatnik nie musi odpowiedzieć na dodatkowo zadane pytania.UWAGA!!!!!

Niemniej, brak odpowiedzi ze strony podatnika może doprowadzić do wszczęcia bardziej skomplikowanej i dokładnej procedury kontroli podatkowej.

Prośba o wyjaśnienie

Prośba o wyjaśnienie ma przede wszystkim na celu uzyskanie dodatkowych informacji, które pozwolą Urzędowi skarbowemu wyjaśnić pewne niejasności lub nieścisłości zauważone  w deklaracji podatnika.

Prośba o wyjaśnienie może dotyczyć tylko informacji przedstawionych przez podatnika w jego deklaracjach podatkowych (kwot zawartych w deklaracji, stanu cywilnego itd.).

Czas pozostawiony do dyspozycji podatnika nie może być krótszy niż dwa miesiące. A podatnik może poprosić na piśmie o przedłużenie tego okresu dostarczenia dodatkowych informacji. Jeśli odpowiedź podatnika wydaje się niewystarczająca, Urząd skarbowy może powtórnie zwrócić się do niego z wnioskiem o dostarczenie brakujących informacji czy danych.

W tym przypadku czas pozostawiony do dyspozycji podatnika na odpowiedź nie może być krótszy niż jeden miesiąc.

Jeśli Urząd skarbowy nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym terminie, administracja podatkowa może automatycznie rozpocząć procedurę opodatkowania.

Prośba o dokumentację uzupełniającą

Administracja może zażądać od podatnika uzasadnienia dotyczącego sposobu obliczenia podatków i ewentualnie dodatkowych dowodów dotyczących:

  • sytuacji podatnika i kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez rodzinę,
  • wydatków pomniejszających całkowity dochód netto lub pozwalających na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego,
  • środków trwałych lub wartości pieniężnych przynoszących dochody z zagranicy,
  • wszystkich dóbr materialnych służących do określenia podatku od gruntów,
  • lub gdy Urząd skarbowy posiada niepodważalne dowody, że podatnik uzyskuje przychody wyższe niż te, które przedstawił w deklaracji.

W tym kontekście administracja nie może wymagać szczegółów dotyczących kosztów i wydatków podatnika (jak np. wyciągów bankowych, etc.).

Czas na odpowiedź pozostawiony do dyspozycji podatnika nie może być krótszy niż dwa miesiące. I w tym przypadku podatnik może również zażądać na piśmie o przedłużenie okresu pozwalającego na dostarczenie dokumentacji uzupełniającej.

Jeśli odpowiedź podatnika wydaje się niewystarczająca, administracja może złożyć drugi wniosek i wezwać podatnika do uzupełnienia brakujących informacji. W tym przypadku czas odpowiedzi nie może być krótszy niż jeden miesiąc.

Jeśli Urząd skarbowy nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym terminie, administracja podatkowa może automatycznie rozpocząć procedurę opodatkowania.

UWAGA

Nawiązując do poprzedniego artykułu : « Auto-entrepreneurs i Obowiązek używania certyfikowanego oprogramowania księgowego lub certyfikowanych kas rejestrujących począwszy od 2018” pragnę zwrócić uwagę zainteresowanym czytelnikom na fakt, że Ustawa Finansowa na 2016 rok, wprowadza począwszy od 2018, obowiązek zarejestrowania płatności otrzymanych od klientów przy wykorzystaniu oprogramowania księgowego lub bezpiecznego i certyfikowanego systemu kas fiskalnych, spełniających warunki pozwalające na bezpieczne, przechowywanie i archiwizację danych, potwierdzone świadectwem wydanym przez akredytowaną organizację lub certyfikat wydany przez indywidualnego producenta.

Wprowadzenie tego obowiązku pozwoli urzędom skarbowym do sprawniejszego i, można powiedzieć, bardziej zautomatyzowanego kontrolowania małych przedsiębiorstw:

  • kontroli przedsiębiorstwa bez uprzedniego zawiadomienia,
  • pobrania z programu niezbędnych do kontroli informacji,
  • dokonania kontroli już nie w przedsiębiorstwie lecz w urzędzie skarbowym,
  • przesłania przedsiębiorcy wniosków i ewentualnie decyzji o wysokości kary.

Ten, nowy sposób kontroli skarbowych spowoduje między innymi wyeliminowanie uczucia empatii jakie powstaje między ludźmi w momencie bezpośredniego kontaktu, uniemożliwi podatnikowi dokonania jakichkolwiek uzupełnień lub ewentualnie poprawienia księgowań figurujących już w rachunkowości i zwiększy wydajność pracy i bezstronność urzędników państwowych.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel . +33 616 51 75 48